Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên học sinh: ………………

KIỂM TRA THÁNG

Lớp 4……..

Năm học: 2015 -2016

Trường TH Điền Lộc

Điểm:

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 4 GK(ký):
Ngày kiểm tra: ……/…../2015

A. LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất (từ câu 1 đến
câu 2)
Câu 1 (0,5 điểm): Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí
đất nước?
A. Tổ chức quản lí đất đai rất chặt chẽ.
B. Cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức.
C. Bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 2 (0,5 điểm): Cuộc khẩn hoang Đàng Trong có tác dụng thế nào đối với việc phát
triển đất nước?
A. Ruộng đất được khai phá.
B. Xóm làng được hình thành.
C. Tình đoàn kết giữa các dân tộc trên đất nước ta ngày càng bền chặt.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 3 (1 điểm): Hãy điền những sự kiện lịch sử đúng với các mốc thời gian dưới đây :
a) Năm 1527: ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
b) Năm 1553: ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
c) Năm 1592: ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
d) Năm 1428: ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

II. Phần tự luận: (3 điểm)
Câu 4 (1 điểm): Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí
đất nước?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 5 (1 điểm): Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?
…………………………...
Họ tên học sinh: ………………
Lớp 4……..
Trường TH Điền Lộc
KIỂM TRA THÁNG
Năm học: 2015 -2016
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LỚP 4
Ngày kiểm tra: ……/…../2015
Điểm:
GK(ký):
A. LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất (từ câu 1 đến
câu 2)
Câu 1 (0,5 điểm): Nhà Hậu , đặc biệt đời vua Thánh Tông đã làm để quản
đất nước?
A. Tổ chức quản đất đai rất chặt chẽ.
B. Cho vẽ bản đồ soạn Bộ luật Hồng Đức.
C. Bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 2 (0,5 điểm): Cuộc khẩn hoang Đàng Trong tác dụng thế nào đối với việc phát
triển đất nước?
A. Ruộng đất được khai phá.
B. Xóm làng được hình thành.
C. Tình đoàn kết giữa các dân tộc trên đất nước ta ngày càng bền chặt.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 3 (1 điểm): Hãy điền những sự kiện lịch sử đúng với các mốc thời gian ới đây :
a) Năm 1527: ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
b) Năm 1553: ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
c) m 1592: ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
d) Năm 1428: ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế.pdf - Trang 2
Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra tháng môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Điền Lộc, Thừa Thiên Huế.pdf 9 10 121