Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra toán 6 HKII

Được đăng lên bởi lahuuphuc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH NHAI
TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KHAY
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2013-2014
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Chủ đề
Biết so sánh
1. So sánh
hai phân số
phân số
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2. Biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3. Giá trị
phân số của
một số
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4. Tia phân
giác của một
góc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
15%
Biết thực hiện
phép cộng,trừ
Phân số để tìm
số chưa biết
trong
biểu
thức.
1
1,5
15%

Vận dụng
Cấp độ thấp

Cấp độ
cao

Cộng

1
1,5
15%
Vận dụng các
tính chất cơ bản
của phép nhân
phân số để tính
được giá trị của
biểu thức
1
1
10%
Biết tìm giá trị
phân số của một
số
1
2
20%
- Vận dụng
được định nghĩa
tia phân giác
của một góc để
tính các góc .
1
3
30%

Biết biến
đổi và suy
luận để
chứng
minh bất
đẳng thức
phân số.
1
1
10%

3
3,5
=35%

1
2
=20%

1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %

2
3
30

3
6
30%

1
1
10%

6
10
=100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Đề 1
Câu1: (1,5đ) So sánh phân số
 4
8
và
5
 10
2
3
b)
và
3
4

a)

Câu2: (1,5đ) Tìm x, biết:
5
7

a) x+ =

2
7

2
5

b) x  3 =1

1
5

Câu3: (1,0đ) Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:
A=

7 8 7 3 12
.  . 
19 11 19 11 19

Câu4: (2,0đ) Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn

4
số kẹo
9

còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu5: (3,0đ) Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.
·
·
 30 0 , xOy
 120 0
Biết xOz
a. Tính số đo góc yOz
b. Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz. Tính số đo góc xOt ?
Câu6: (1,0đ)

Chứng minh rằng:
1
1
1
1
1
1
 2  2  2 ... 

2
2
2
3
4
5
6
100

Đề 2
Câu1: (1,5đ) So sánh phân số
a)

3
6
và
7
14

b)

3
4
và
4
5

Câu2: (1,5đ) Tìm x, biết:
2
7

b) x+ =

5
7

2
5

b) x  3 =1

1
5

Câu3: (1,0đ) Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:
A=

7 8 7 3 12
.  . 
19 11 19 11 19

Câu4: (2,0đ) Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn

4
số kẹo
9

còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu5: (3,0đ) Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.
·
·
 30 0 , xOy
 120 0
Biết xOz
c. Tính số đo góc yOz
d. Vẽ tia phân giác Ot của góc yOz. Tính số đo góc xOt ?
Câu6: (1,0đ)

Chứng minh rằng:
1
1
1
1
1
1
 2  2  2 ... 

2
2
2
3
4
5
6
100

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: Toán 6
Đề 1
ý
Câu
Nội dung
Điểm
8
4  4
a)
Ta có:
= =
0,5
 10  5 5
Câu1 b)
2
8
3 9
=
, =
3
12
4 12
1,5đ
1
8
9
2 3



Vì 8  9 nên
12

12

3

4

a)
b)
Câu2
1,5đ

Câu3
1,0đ

5
7

2

7
2
1
x  3 =1
5
5

x

x+ =

2 5
3
 x
7 7
7

0,75

1
2
 x...
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH NHAI
TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KHAY
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2013-2014
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ
cao
1. So sánh
phân số
Biết so sánh
hai phân số
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%
1
1,5
15%
2. Biểu thức
Biết thực hiện
phép cộng,trừ
Phân số để tìm
số chưa biết
trong biểu
thức.
Vận dụng các
tính chất bản
của phép nhân
phân số để tính
được giá trị của
biểu thức
Biết biến
đổi và suy
luận để
chứng
minh bất
đẳng thức
phân số.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%
1
1
10%
1
1
10%
3
3,5
=35%
3. Giá trị
phân số của
một số
Biết tìm giá trị
phân số của một
số
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%
1
2
=20%
4. Tia phân
giác của một
góc
- Vận dụng
được định nghĩa
tia phân giác
của một góc để
tính các góc .
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
3
30%
1
3
30%
Đề kiểm tra toán 6 HKII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra toán 6 HKII - Người đăng: lahuuphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề kiểm tra toán 6 HKII 9 10 985