Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra vật lý 6

Được đăng lên bởi Khánh Linh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN VẬT LÍ 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)

Họ, tên ………….:................................................. Số báo danh:........

BÀI SỐ……….

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Chọn phương án đúng rồi ghi vào giấy làm bài theo mẫu có sẵn. Ví dụ : nếu ở câu 1
chọn phương án D thì ở ô số 1 ghi D.
Câu 1: Bạn Lan cao 1,38 mét, bạn Hùng cao 1,42 mét. Vậy Hùng cao hơn Lan
A. 0,4m.
B. 4cm.
C. 0,4cm.
D. 4dm.
Câu 2: Một vật đặc có khối lượng là 8.000 g và thể tích là 2 dm 3. Trọng lượng riêng của
chất làm vật này là
A. 4 N/m3.
B. 40 N/m3.
C. 4000 N/m3.
D. 40.000
3
N/m .
Câu 3: Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và
thể tích?
A. d = V.P.
B. D = P.V.
C. d = V.D.
D. d = P/V
Câu 4: Một vật có khối lượng 25kg thì có trọng lượng tương ứng là
A. 250N.
B. 2500N.
C. 25N.
D. 2,5N.
Câu 5: Hai lực cân bằng là hai lực
A. cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau.
B. cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật.
C. có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng
một vật.
D. cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau.
Câu 6: Người ta dùng một bình chia độ chứa 105cm 3 nước để đo thể tích của một hòn đá.
Khi thả hòn đá vào bình, đá ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên
tới vạch 200cm3. Thể tích hòn sỏi là
A. 200cm3.
B. 95cm3.
C. 305cm3.
D. 105cm3.
Câu 7: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng
riêng của cùng một chất?
A. d = 10D.
B. d = P.V.
C. P = 10.m.
D. d = V.D.
Câu 8: Đơn vị trọng lượng là
A. N.m2.
B. N.
C. N.m3
D. N.m.
Câu 9: Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã
cho sau đây, chọn bình chia độ nào là phù hợp nhất?
Người lập đề Hoàng Khánh Linh

1

Đề chính thức

A. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml.
B. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10
ml.
C. Bình 500 ml và có vạch chia tới 5 ml.
D. Bình 1000 ml và có vạch chia tới 5 ml.
Câu 10: Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 40 cm), nên chọn thước có giới
hạn đo
A. 1m và độ chia nhỏ nhất 2cm.
B. 5 dm và độ chia nhỏ nhất 1mm.
C. 60 cm và độ chia nhỏ nhất 1cm.
D. 20 dm và độ chia nhỏ nhất 1mm.
Câu 11: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 98 cm.
Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2 cm. Vậy chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu) của
lò xo là
A. 100 cm.
B. 96 cm.
C. 102 cm.
D. 94 cm.
Câu 1...
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN VẬT LÍ 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)
Họ, tên ………….:................................................. Số báo danh:........
BÀI SỐ……….
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Chọn phương án đúng rồi ghi vào giấy làm bài theo mẫu có sẵn. Ví dụ : nếu ở câu 1
chọn phương án D thì ở ô số 1 ghi D.
Câu 1: Bạn Lan cao 1,38 mét, bạn Hùng cao 1,42 mét. Vậy Hùng cao hơn Lan
A. 0,4m. B. 4cm. C. 0,4cm. D. 4dm.
Câu 2: Một vật đặc có khối lượng 8.000 g thể tích 2 dm
3
. Trọng lượng riêng của
chất làm vật này là
A. 4 N/m
3
. B. 40 N/m
3
. C. 4000 N/m
3
. D. 40.000
N/m
3
.
Câu 3: Công thức nào dưới đây nh trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng
thể tích?
A. d = V.P. B. D = P.V. C. d = V.D. D. d = P/V
Câu 4: Một vật có khối lượng 25kg thì có trọng lượng tương ứng là
A. 250N. B. 2500N. C. 25N. D. 2,5N.
Câu 5: Hai lực cân bằng là hai lực
A. cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau.
B. cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật.
C. có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng
một vật.
D. cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau.
Câu 6: Người ta dùng một bình chia đchứa 105cm
3
nước để đo thể tích của một hòn đá.
Khi thả hòn đá vào bình, đá ngập hoàn toàn trong nước mực nước trong bình dâng lên
tới vạch 200cm
3
. Thể tích hòn sỏi là
A. 200cm
3
. B. 95cm
3
. C. 305cm
3
. D. 105cm
3
.
Câu 7: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lượng riêng khối lượng
riêng của cùng một chất?
A. d = 10D. B. d = P.V. C. P = 10.m. D. d = V.D.
Câu 8: Đơn vị trọng lượng là
A. N.m
2
. B. N. C. N.m
3
D. N.m.
Câu 9: Đ đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã
cho sau đây, chọn bình chia độ nào là phù hợp nhất?
Người lập đề Hoàng Khánh Linh Đề chính thức
1
Đề kiểm tra vật lý 6 - Trang 2
Đề kiểm tra vật lý 6 - Người đăng: Khánh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra vật lý 6 9 10 15