Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI-số7-1
Môn: Sinh học- lớp 11
Thời gian: 150 phút
Câu 1. 4đ
a) Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện nào? Vì sao hô hấp sáng lại làm tiêu hao sản phẩm quang hợp?
Biện pháp để hạn chế hô hấp sáng?
b) Trình bày mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật?
c) Đặc điểm quang hợp ở thực vật C4 thể hiện sự thích nghi với môi trường sống như thế nào?
Câu 2. 4đ
a) Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn ở nhóm động vật có xương sống? Sự tiến hóa này có ý nghĩa
thích nghi như thế nào đối với động vật?
b) Phân biệt hô hấp ngoài vói hô hấp trong? Các con đường vận chuyển O 2 và CO2 trong cơ thể
động vật?
c) Những ưu điểm của tiêu hóa ngoại bào so vói tiêu hóa nội bào? Vì sao ở các động vật bậc cao
tiêu hóa ngoại bào lại chiếm ưu thế?
Câu 3. 2đ
Khi huyết áp giảm hoặc tăng thì hoạt động của tim và hệ mạch sẽ thay đổi như thế nào?
Câu 4. 4đ
a. Nêu những điểm khác biệt cơ bản về cấu trúc giữa prôtêin và ADN trong tế bào sinh vật.
b. Tại sao prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng trong tế bào?
c. Insulin là một loại hooc môn có bản chất prôtêin. Nó được tổng hợp trong các tế bào β của tuyến tụy
nội tiết và được bài xuất vào máu để tham gia vào cơ chế điều chỉnh lượng glucôzơ trong máu. Hãy cho
biết trong tế bào β tuyến tụy, Insulin được tổng hợp và phân phối theo con đường nào để có thể ra khỏi tế
bào, đi vào máu thực hiện chức năng?
Câu 5.3đ
a. Trong tế bào động vật, những cấu trúc dưới tế bào nào có chứa axít nuclêic? Hãy nêu đặc điểm cấu
tạo và chức năng chủ yếu của các cấu trúc đó.
b. Khi một prôtêin lạ xuất hiện trong máu của người, chúng thường bị các tế bào bạch cầu phát hiện và
phân hủy. Hãy cho biết tế bào bạch cầu có thể phân hủy các prôtêin này theo cơ chế nào? Tại sao chỉ có
prôtêin lạ bị bạch cầu phân hủy còn prôtêin của cơ thể thì không?
Câu 6. 3đ
Bộ nhiễm sắc thể của trâu là 2n= 50. Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái
nguyên phân nhiều lần ở vùng sinh sản. Tất cả các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh giao tử và
giảm phân bình thường. Tổng số tế bào sinh giao tử đực và tế bào sinh giao tử cái là 96. Số NST trong
các giao tử đực nhiều hơn số NST trong các giao tử cái là 5600. Các giao tử được tạo ra đều tham gia
vào quá trình thụ tinh với hiệu suất thụ tinh của giao tử cái là 12,5%. Xác định:
a) Số tế bào sinh giao tử thuộc mỗi loại?
b) Số hợp tử được hình thành và hiệu suất thụ tinh của giao tử đực?
c) Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực và số lần nguyên phân của tế bào...
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI-số7-1
Môn: Sinh học- lớp 11
Thời gian: 150 phút
Câu 1.
a) hấp sáng xảy ra trong điều kiện o? sao hô hấp sáng lại làm tiêu hao sản phẩm quang hợp?
Biện pháp để hạn chế hô hấp sáng?
b) Trình bày mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật?
c) Đặc điểm quang hợp ở thực vật C
4
thể hiện sự thích nghi với môi trường sống như thế nào?
Câu 2. 4đ
a) Chiều hướng tiến hóa của htuần hoàn nhóm động vật xương sống? Sự tiến hóa này ý nghĩa
thích nghi như thế nào đối với động vật?
b) Phân biệt hấp ngoài vói hấp trong? Các con đường vận chuyển O
2
CO
2
trong thể
động vật?
c) Những ưu điểm của tiêu hóa ngoại bào so vói tiêu hóa nội bào? Vì sao ở các động vật bậc cao
tiêu hóa ngoại bào lại chiếm ưu thế?
Câu 3. 2đ
Khi huyết áp giảm hoặc tăng thì hoạt động của tim và hệ mạch sẽ thay đổi như thế nào?
Câu 4. 4đ
a. Nêu những điểm khác biệt cơ bản về cấu trúc giữa prôtêin và ADN trong tế bào sinh vật.
b. Tại sao prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng trong tế bào?
c. Insulin một loại hooc môn bản chất prôtêin. được tổng hợp trong các tế bào β của tuyến tụy
nội tiết được bài xuất vào máu để tham gia vào chế điều chỉnh lượng glucôzơ trong máu. Hãy cho
biết trong tế bào β tuyến tụy, Insulin được tổng hợp và phân phối theo con đường nào để có thể ra khỏi tế
bào, đi vào máu thực hiện chức năng?
Câu 5.3đ
a. Trong tế bào động vật, những cấu trúc dưới tế bào nào chứa axít nuclêic? Hãy nêu đặc điểm cấu
tạo và chức năng chủ yếu của các cấu trúc đó.
b. Khi một prôtêin lxuất hiện trong máu của người, chúng thường bị các tế bào bạch cầu phát hiện
phân hủy. Hãy cho biết tế bào bạch cầu có thể phân hủy các prôtêin này theo chế nào? Tại sao chỉ
prôtêin lạ bị bạch cầu phân hủy còn prôtêin của cơ thể thì không?
Câu 6.
Bộ nhiễm sắc thể của trâu là 2n= 50. Một tế bào sinh dục sơ khai đực một tế bào sinh dục sơ khai cái
nguyên phân nhiều lần vùng sinh sản. Tất cả các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh giao tử
giảm phân bình thường. Tổng số tế o sinh giao tử đực tế bào sinh giao tử cái 96. Số NST trong
các giao tử đực nhiều hơn số NST trong các giao tử cái 5600. Các giao tử được tạo ra đều tham gia
vào quá trình thụ tinh với hiệu suất thụ tinh của giao tử cái là 12,5%. Xác định:
a) Số tế bào sinh giao tử thuộc mỗi loại?
b) Số hợp tử được hình thành và hiệu suất thụ tinh của giao tử đực?
c) Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực và số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ
khai cái?
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 616