Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HSG tỉnh

Được đăng lên bởi lolitapinki98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án\
Câu 1 (1,5 điểm).
* Thí nghiệm 1:
- Nguyên tắc: Dựa vào điểm bù CO2 khác nhau của TVC3 và TVC4.. Cây C3 sẽ chết trước do có điểm bù CO2 cao
khoảng 30ppm còn TV C4 có điểm bù CO2 thấp
(0-10ppm).
* Thí nghiệm 2:
- Nguyên tắc: Dựa vào hô hấp sáng. Hô hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3
không có ở thực vật C4 nên khi điều chỉnh O2 cao thì năng suất quang hợp TV C3 giảm đi.
* Thí nghiệm 3:
- Nguyên tắc: Dựa vào điểm bảo hòa ánh sáng. Điểm bảo hòa ánh sáng của thực vật C4 cao hơn thực vật C3 nên ở
điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao do cường độ quang hợp của thực vật C4 cao hơn (thường gấp đôi ) thực vật
C3
Câu 2 (2,0 điểm).
Đặc điểm
Prôtêin bám màng
so sánh
- Bám vào phía mặt ngoài và mặt trong
của màng
- Chỉ có vùng ưa nước, không có vùng
Cấu trúc
kị nước

Prôtêin xuyên màng
-Xuyên qua màng 1 hay nhiều lần

Có sự phân hóa các vùng ưa nước và vùng kị nước. Vùng
kị nước không phân cực nằm xuyên trong lớp kép lipit,
vùng phân cực ưa nước lộ ra trên bề mặt màng.
- Mặt ngoài: Tín hiệu nhận biết các tế - Là chất mang vận chuyển tích cực các chất ngược
bào, ghép nối các tế bào với nhau
građien nồng độ, tạo kênh giúp dẫn truyền các phân tử
Chức năng
qua màng
- Mặt trong: Xác định hình dạng tế bào và - Thụ quan giúp dẫn truyền thông tin vào tế bào
giữ các prôtêin nhất định vào vị trí riêng
Câu 3 (1,0 điểm)
Câu 4. (3.5 điểm)
- Những sinh vật có khả năng cố định nitơ không khí:
+ Nhóm vi khuẩn cố định nitơ sống tự do: Cyanobacteria....
+ Nhóm vi khuẩn cố định nitơ sống cộng sinh: Rhizobium sống cộng sinh trong rễ cây họ đậu....
- Chúng có khả năng đó vì có các enzim nitrôgenaza nên có khả năng phá vỡ liên kết 3 bền vững của nitơ và chuyển
thành dạng NH3
- Vai trò nitơ:
+ Về cấu trúc: Tham gia cấu tạo prôtêin, axit nuclêic, ATP,...
+ Về sinh lý: Điều hòa trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển (TP cấu tạo của enzim, vitamin nhóm B, một số hooc
môn sinh trưởng,...)
- Nguồn Nitơ chủ yếu cung cấp cho cây là:
+ Nitơ vô cơ: như nitrat (NO3-), amôn (NH4+ )....
+ Nitơ hữu cơ: như axit amin, amit....
- Mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ:
+ Hô hấp giải phóng năng lượng dưới dạng ATP, tạo ra các hợp chất trung gian như các axit hữu cơ.
+ ATP và các hợp chất này đều liên quan chặt chẽ với quá trình hấp thụ khoáng và nitơ, quá trình sử dụng các chất
khoáng và quá trình biến đổi nitơ trong cây.
- Ứng dụng thực tiễn:
+ Khi trồng cây, người ta phải xới đất, làm cỏ sục bùn với mục đích tạo...
Đáp án\
Câu 1 (1,5 điểm).
* Thí nghiệm 1:
- Nguyên tắc: Dựa vào điểm CO2 khác nhau của TVC3 TVC4
. Cây C3 sẽ chết trước do có điểm CO2 cao
. Cây C3 sẽ chết trước do có điểm CO2 cao
khoảng 30ppm còn TV C4 có điểm bù CO2 thấp (0-10ppm).
khoảng 30ppm còn TV C4 có điểm bù CO2 thấp (0-10ppm).
* Thí nghiệm 2:
* Thí nghiệm 2:
- Nguyên tắc: Dựa vào hấp sáng. hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hấp sáng chỉ thực vật C3
- Nguyên tắc: Dựa vào hấp sáng. hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hấp sáng chỉ thực vật C3
không có ở thực vật C4 nên khi điều chỉnh O2 cao thì năng suất quang hợp TV C3 giảm đi.
không có ở thực vật C4 nên khi điều chỉnh O2 cao thì năng suất quang hợp TV C3 giảm đi.
* Thí nghiệm 3:
- Nguyên tắc: Dựa vào điểm bảo hòa ánh sáng. Điểm bảo hòa ánh sáng của thực vật C4 cao hơn thực vật C3 nên
điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao do cường độ quang hợp của thực vật C4 cao hơn (thường gấp đôi ) thực vật
C3
Câu 2 (2,0 điểm).
Đặc điểm
so sánh
Prôtêin bám màng Prôtêin xuyên màng
Cấu trúc
- Bám vào phía mặt ngoài mặt trong
của màng
-Xuyên qua màng 1 hay nhiều lần
- Chỉ vùng ưa nước, không vùng
kị nước
Có sự phân hóa các vùng ưa nước và vùng kị nước. Vùng
kị ớc không phân cực nằm xuyên trong lớp kép lipit,
vùng phân cực ưa nước lộ ra trên bề mặt màng.
Chức năng
- Mặt ngoài: Tín hiệu nhận biết c tế
bào, ghép nối các tế bào với nhau
- chất mang vận chuyển tích cực các chất ngược
građien nồng độ, tạo kênh giúp dẫn truyền các phân tử
qua màng
- Mt trong: Xác đnh hình dng tế bào và
gi các prôtêin nht đnh vào v trí riêng
- Thụ quan giúp dẫn truyền thông tin vào tế bào
Câu 3 (1,0 điểm)
Câu 4. (3.5 điểm)
- Những sinh vật có khả năng cố định nitơ không khí:
+ Nhóm vi khuẩn cố định nitơ sống tự do: Cyanobacteria....
+ Nhóm vi khuẩn cố định nitơ sống cộng sinh: Rhizobium sống cộng sinh trong rễ cây họ đậu....
- Chúng có khả năng đó vì có các enzim nitrôgenaza nên có khả năng phá vỡ liên kết 3 bền vững của nitơ và chuyển
thành dạng NH
3
- Vai trò nitơ:
+ Về cấu trúc: Tham gia cấu tạo prôtêin, axit nuclêic, ATP,...
+ Về sinh lý: Điều hòa trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển (TP cấu tạo của enzim, vitamin nhóm B, một s hooc
môn sinh trưởng,...)
- Nguồn Nitơ chủ yếu cung cấp cho cây là:
+ Nitơ vô cơ: như nitrat (NO
3
-
), amôn (NH
4
+
)....
+ Nitơ hữu cơ: như axit amin, amit....
- Mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ:
+ Hô hấp giải phóng năng lượng dưới dạng ATP, tạo ra các hợp chất trung gian như các axit hữu cơ.
+ ATP các hợp chất này đều liên quan chặt chẽ với quá trình hấp thụ khoáng nitơ, quá trình sử dụng các chất
khoáng và quá trình biến đổi nitơ trong cây.
- Ứng dụng thực tiễn:
+ Khi trồng cây, người ta phải xới đất, làm cỏ sục bùn với mục đích tạo điều kiện cho rễ cây hô hấp hiếu khí.
+ Hiện nay người ta ứng dụng phương pháp trồngy không cần đất: trồng cây trong dung dịch (Thuỷ canh), trồng
cây trong không khí (Khí canh) để tạo điều kiện tối ưu cho hô hấp hiếu khí của bộ rễ.
Đề KT HSG tỉnh - Trang 2
Đề KT HSG tỉnh - Người đăng: lolitapinki98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề KT HSG tỉnh 9 10 761