Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Bộ môn Toán Ứng Dụng.

Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9
Môn học: Đại số tuyến tính
Thời gian: 90 phút



Câu 1 : Tìm m để ma trận sau đây khả nghịch. A = 



3
4
2
−3

−1
0
0
1

2
1

2



6 

.

4 1 
m 4

Câu 2 : Trong không gian I 3 với tích vô hướng chính tắc cho hai không gian con
R
F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 +x2 +x3 = 0 ; 2 x1 +3 x2 − x3 = 0 } và G = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 +2 x2 − 2 x3 = 0 }.
Tìm chiều và một cơ sở của ( F + G) ⊥ .
Câu 3 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 ,
R
R

2

E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } là A =  3
5
Tìm một cơ sở và chiều của Ker f .

biết matrận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở
1 −1
2
0 .

3 −1

Câu 4 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết
R
R
f( 1 , 1 , 1 ) = ( 3 , 1 , 2 ) ; f ( 1 , 1 , 2 ) = ( 2 , 1 , −1 ) ; f( 1 , 2 , 1 ) = ( 2 , 3 , 0 ) .
Tìm f ( x) .
Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết
R
R
f( x1 , x2 , x3 ) = ( 5 x1 − 4 x2 − 2 x3 , −4 x1 + 5 x2 + 2 x3 ; −2 x1 + 2 x2 + 2 x3 )
Tìm tất cả các véctơ riêng của f ứng với trị riêng λ1 = 1 .






x1
2 x
Câu 6 : Giải hệ phương trình  1
 3 x1


x1

+ x2
+ x2
+ 4 x2
+ 3 x2

+ x3
+ 3 x3
+ 6 x3
+ 3 x3

− x4
− x4
− 2 x4
− x4

=
1
=
2
=
0
= −2

.

Câu 7 : Tìm ánh xạ tuyến tính f : I 2 −→ I 2 , biết x1 = ( 1 , 1 ) ; x2 = ( 1 , 2 ) là các véctơ riêng tương ứng
R
R
với các trị riêng λ1 = 2 ; λ2 = 3 .
Câu 8 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 2 −→ I 2 , biết f ( x) = ( 7 x1 + 4 x2 , −3 x1 − x2 ) . Tìm cơ sở của I 2
R
R
R
sao cho ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo D. Tìm D.
Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh

...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 9
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính
Thôøi gian: 90 phuùt
Caâu 1 : Tìm m ñeå ma traän sau ñaây khaû nghòch. A =
3 1 2 2
4 0 1 6
2 0 4 1
3 1 m 4
.
Caâu 2 : Trong khoâng gian IR
3
vôùi tích v höôùng chính taéc cho hai khoâng gian con
F = {( x
1
, x
2
, x
3
) |x
1
+x
2
+x
3
= 0 ; 2 x
1
+3 x
2
x
3
= 0 } vaø G = {( x
1
, x
2
, x
3
) |x
1
+2 x
2
2 x
3
= 0 }.
Tìm chieàu vaø moät sôû cuûa ( F + G)
.
Caâu 3 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính trong cô sôû
E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } laø A =
2 1 1
3 2 0
5 3 1
.
Tìm moät sôû v chieàu cuûa Ker f.
Caâu 4 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát
f( 1 , 1 , 1 ) = ( 3 , 1 , 2 ) ; f ( 1 , 1 , 2 ) = ( 2 , 1 , 1 ) ; f( 1 , 2 , 1 ) = ( 2 , 3 , 0 ) .
Tìm f ( x) .
Caâu 5 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát
f( x
1
, x
2
, x
3
) = ( 5 x
1
4 x
2
2 x
3
, 4 x
1
+ 5 x
2
+ 2 x
3
; 2 x
1
+ 2 x
2
+ 2 x
3
)
Tìm taát caû caùc veùctô rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ
1
= 1 .
Caâu 6 : Giaûi heä phöông trình
x
1
+ x
2
+ x
3
x
4
= 1
2 x
1
+ x
2
+ 3 x
3
x
4
= 2
3 x
1
+ 4 x
2
+ 6 x
3
2 x
4
= 0
x
1
+ 3 x
2
+ 3 x
3
x
4
= 2
.
Caâu 7 : Tìm aùnh xaï tuyeán tính f : IR
2
IR
2
, bieát x
1
= ( 1 , 1 ) ; x
2
= ( 1 , 2 ) laø caùc veùc rieâng töông öùng
vôùi caùc trò rieâng λ
1
= 2 ; λ
2
= 3 .
Caâu 8 : Cho aùnh x tuyeán tính f : IR
2
IR
2
, bieát f( x) = ( 7 x
1
+ 4 x
2
, 3 x
1
x
2
) . Tìm sôû cuûa IR
2
sao cho ma traän cuûa f trong cô sôû ñoù laø ma traän cheùo D. Tìm D.
Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính 9 10 648