Ktl-icon-tai-lieu

đế minh họa môn sinh học

Được đăng lên bởi phuonganhbu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thầy THỊNH NAM

ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 - KỲ THI THPT QUỐC GIA

Luyện thi THPT Quốc gia
Luyện thi trực tuyến tại Moon.vn

NĂM 2015 - Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 6 trang)

Mã đề thi 638

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Trong một hệ sinh thái,
A. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi
trường và không được tái sử dụng.
B. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và
được sinh vật sản xuất tái sử dụng.
C. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và
không được tái sử dụng.
D. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi
trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.
Câu 2: Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi một locus gồm 3 alen: A1 (cánh đen)> A2 ( cánh xám)
> A3 (cánh trắng). Trong đợt điều tra một quần thể bướm lớn sống ở Cuarto, người ta xác định được tần số
alen sau: A1 = 0,5; A2 = 0,4; A3 = 0,1. Quần thể này tuân theo định luật Hacdy- Vanbeg. Quần thể này có tỉ
lệ kiểu hình là:
A. 75% cánh đen: 24% cánh xám: 1% cánh trắng.
B. 75% cánh đen : 15% cánh xám : 10% cánh trắng.
C. 25% cánh đen : 50% cánh xám : 25% cánh trắng. D. 74% cánh đen : 25% cánh xám : 1% cánh trắng.
Câu 3: Cho các phát biểu sau về quá trình phiên mã và dịch mã:
1. Quá trình phiên mã ADN của sinh vật nhân sơ chỉ xảy ra ở nhân tế bào.
2. Mạch mã gốc được dùng làm khuôn cho quá trình phiên mã là mạch có chiều 3'-5'.
3. Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là enzim ADN polimeraza.
4. Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn ngay lại.
5. Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, trong quá trình protein được tổng hợp vẫn có sự tham gia trực tiếp
của ADN.
6. Trong quá trình dịch mã, mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với một
nhóm riborom, giúp tăng hiệu suất tổng hợp nhiều loại protein cùng lúc.
7. Riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 4: Cây hạt kín có khả năng thích nghi với khí hậu khô và có hình thức sinh sản hoàn thiện hơn đã xuất
hiện và nhanh chóng thay thế các cây hạ...
Luyện thi THPT Quốc gia Thầy THỊNH NAM
Trang 1/6 - Mã đề thi 638
Thầy THỊNH NAM
Luyện thi THPT Quốc gia
Luyện thi trực tuyến tại Moon.vn
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 6 trang)
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 - KỲ THI THPT QUỐC GIA
NĂM 2015 - Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Trong một hệ sinh thái,
A. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi
trường và không được tái sử dụng.
B. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và
được sinh vật sản xuất tái sử dụng.
C. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và
không được tái sử dụng.
D. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi
trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.
Câu 2: Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi một locus gồm 3 alen: A
1
(cánh đen)> A
2
( cánh xám)
> A
3
(cánh trắng). Trong đợt điều tra một quần thể bướm lớn sống Cuarto, người ta xác định được tần số
alen sau: A
1
= 0,5; A
2
= 0,4; A
3
= 0,1. Quần thể này tuân theo định luật Hacdy- Vanbeg. Quần thnày tỉ
lệ kiểu hình là:
A. 75% cánh đen: 24% cánh xám: 1% cánh trắng. B. 75% cánh đen : 15% cánh xám : 10% cánh trắng.
C. 25% cánh đen : 50% cánh xám : 25% cánh trắng. D. 74% cánh đen : 25% cánh xám : 1% cánh trắng.
Câu 3: Cho các phát biểu sau về quá trình phiên mã và dịch mã:
1. Quá trình phiên mã ADN của sinh vật nhân sơ chỉ xảy ra ở nhân tế bào.
2. Mạch mã gốc được dùng làm khuôn cho quá trình phiên mã là mạch có chiều 3'-5'.
3. Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là enzim ADN polimeraza.
4. Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn ngay lại.
5. Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, trong quá trình protein được tổng hợp vẫn có sự tham gia trực tiếp
của ADN.
6. Trong quá trình dịch mã, mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với một
nhóm riborom, giúp tăng hiệu suất tổng hợp nhiều loại protein cùng lúc.
7. Riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 4: y hạt kín khả năng thích nghi với khí hậu khô hình thức sinh sản hoàn thiện hơn đã xuất
hiện nhanh chóng thay thế các cây hạt trần. Những đại diện y hạt kín đầu tiên đã xuất hiện trong thời
đại địa chất nào?
A. Kỷ Đêvon thuộc đại Cổ sinh. B. Kỷ Tam điệp thuộc đại Trung sinh.
C. Kỷ Thứ ba thuộc đại Tân sinh. D. Kỷ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh.
Câu 5: Một gen tự nhân đôi liên tiếp 4 lần. Trong lần tái bản đầu tiên, gen bị tác động của tác nhân hoá học
5 brôm Uaxin gây đột biến. Đó là đột biến dạng nào và xuất hiện trong lần tái bản thứ mấy?
A. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X, xuất hịên ở lần tái bản thứ 2 của gen.
B. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X, xuất hịên ở lần tái bản thứ 3 của gen.
C. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X, xuất hịên ở lần tái bản thứ 4 của gen.
D. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X, xuất hịên ở lần tái bản thứ 1 của gen.
Câu 6: Một gen có số nuclêôtit loại G là 900 và chiếm 30% tổng số nuclêôtit của cả gen. Gen này xảy ra đột
biến điểm tạo ra alen mới có 3901 liên kết hiđro. Số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến là
A. A = T = 601, G = X = 899. B. A = T = 600, G = X = 899.
C. A = T = 599, G = X = 901.
D. A = T = 599, G = X = 900.
Mã đề thi 638
đế minh họa môn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đế minh họa môn sinh học - Người đăng: phuonganhbu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đế minh họa môn sinh học 9 10 531