Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 2
Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai: Xung quanh một điện tích dao động:
A. Có điện trường
B. Có từ trường.
C. Có điện từ trường
D. Không có trường nào cả.
Câu 2: Chu kỳ dao động riêng của của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pFvà một cuộn cảm có độ
tự cảm 0,02H là:
A. 125. 10 -4 s
B.125. 10 -5 s
C.125. 10 -6 s
D.125. 10 -3 s
Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến tích chất tia X
A. Làm đen kính ảnh.
B. Làm phát quang một số chất
C. Bước sóng tia X càng dài thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.
D. Có tác dụng sinh lý.
Câu 4: Sắp xếp thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần bước sóng
A. Tia X, tia gama, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy.
B. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gama.
C. Tia gama, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
D. Ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama.
Câu 5: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng:
A. Có bán chất sóng
B. Là sóng ngang
C. Là sóng điện từ
D. Cùng cường độ ánh sáng.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng biết D = 1m, a = 2mm,  = 0,5  m . Khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 5
cùng bên vân trung tâm:
A.12mm
B.3,75mm
C.0,625mm
D.625nm
Câu 7: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, tại vị trí cách vân trung tâm 3,6mm ta thu được vân sáng bậc 3. Vân tối
bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng:
A. 4,2mm
B. 3,0mm
C. 3,6mm
D. 5,4mm
Câu 8: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:
A. Một chất cách điện trở thành chất dẫn điện khi được chiếu sáng.
B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng
C. Giảm điện trở suất của một chất bán dẫn khi được chiếu sáng.
D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ.
Câu 9: Trạng thái dừng của nguyên tử là:
A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.
B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.
C. Trạng thái trong đó moị electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.
D. Trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định, ở trạng thái đó nguyên tử không bức xạ.
Câu 10: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là 0 = 0,30  m . Công thoát của kim loại dùng làm catốt là:
A. 1,16 eV
B.2,21 eV
C.4,14 eV
D.6,62 eV
Câu 11: Năng lượng iôn hoá nguyên tử hyđrô là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra
là:
A.0,1220  m
B.0,0665  m
C.0,0913  m
D.0,5672  m
Câu 12: Hạt nhân

A
z

X được cấu tạo từ

A. Z proton và A nơtron
B. A proton và Z nơtron
C. Z proton và (A - Z) nơtro...
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 2
Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai: Xung quanh một điện tích dao động:
A. Có điện trường B. Có từ trường. C. Có điện từ trường D. Không có trường nào cả.
Câu 2: Chu kỳ dao động riêng của của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pFvà một cuộn cảm có độ
tự cảm 0,02H là:
A. 125. 10
-4
s B.125. 10
-5
s C.125. 10
-6
s D.125. 10
-3
s
Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến tích chất tia X
A. Làm đen kính ảnh.
B. Làm phát quang một số chất
C. Bước sóng tia X càng dài thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.
D. Có tác dụng sinh lý.
Câu 4: Sắp xếp thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần bước sóng
A. Tia X, tia gama, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy.
B. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gama.
C. Tia gama, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.
D. Ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama.
Câu 5: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng:
A. Có bán chất sóng B. Là sóng ngang C. Là sóng điện từ D. Cùng cường độ ánh sáng.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng biết D = 1m, a = 2mm,
= 0,5
m
. Khoảng cách từ vân ng thứ 2 đến vân tối thứ 5
cùng bên vân trung tâm:
A.12mm B.3,75mm C.0,625mm D.625nm
Câu 7: Trong tnghiệm về giao thoa ánh sáng, tại vị trí cách vân trung tâm 3,6mm ta thu được vân sáng bậc 3. Vân tối
bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng:
A. 4,2mm B. 3,0mm C. 3,6mm D. 5,4mm
Câu 8: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:
A. Một chất cách điện trở thành chất dẫn điện khi được chiếu sáng.
B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng
C. Giảm điện trở suất của một chất bán dẫn khi được chiếu sáng.
D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ.
Câu 9: Trạng thái dừng của nguyên tử là:
A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.
B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.
C. Trạng thái trong đó moị electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.
D. Trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định, ở trạng thái đó nguyên tử không bức xạ.
Câu 10: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là
0
= 0,30
m
. Công thoát của kim loại dùng làm catốt là:
A. 1,16 eV B.2,21 eV C.4,14 eV D.6,62 eV
Câu 11: Năng lượng iôn hoá nguyên tử hyđrô 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ nguyên tử thể phát ra
là:
A.0,1220
m
B.0,0665
m
C.0,0913
m
D.0,5672
m
Câu 12: Hạt nhân
A
z
X
được cấu tạo từ
A. Z proton và A nơtron B. A proton và Z nơtron
C. Z proton và (A - Z) nơtron D. Z proton và (A + Z) nơtron
Câu 13: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng
A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng hơn.
B. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtron.
C. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.
D. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.
Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân
3
1
T X n
, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?
A.
1
1
H
B.
2
1
D
C.
3
1
T
D.
4
2
He
Câu 15: Một mẩu chất phóng xạ Rađôn chứa 10
10
nguyên tử phóng xạ. Hỏi bao nhiêu phân tử đã phân trong một
ngày? (T = 3,8 ngày)
A. 1,67.10
9
B. 1,67.10
10
C.1,76.10
9
D.1,97.10
10
Câu 16: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. tăng lên 2 lần D. giảm đi 2 lần
Câu 17: Hòn bi của con lắc lò xo có khối lượng bằng m, nó dao động với chu kì T. Nếu thay đổi hòn bi bằng hòn bi khác
có khối lượng 2m thì chu kì con lắc sẽ là
A.T’ = 2T B.T’ = 4T C.
D.T’ = T/2
Câu 18: Gắn 1 vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng. Cho g = 10
m/s
2
.Tần số dao động của vật nặng là
A.0,2Hz B.2 Hz C.0,5 Hz D.5Hz
Câu 19: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 10cm. Giá trị nào của biên độ dao động sau đây là đúng ?
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý - Trang 2
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý 9 10 868