Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (11)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
Môn: VẬT LÍ; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 07 trang)
Mã đề thi 246
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết: hằng số Plăng h 6, 625.1034 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c 3.108 m/s, độ lớn
điện tích nguyên tố e1, 6.1019 C, số Avôgađrô NA 6, 02.1023 mol1, 1MeV 1, 6.1013 J.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân 3H + 21H 4 He 1n 17, 6 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp
2
0
1
được 1 g khí heli xấp xỉ bằng
A. 5, 03.1011 J.
B. 4, 24.105 J. C. 4, 24.108 J. D. 4, 24.1011 J.
Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực
đại trên một bản tụ là 2.106 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1 A. Chu kì dao động
điện từ tự do trong mạch bằng
B.
C. 4.107 s.
D. 4.105 s.
103 s.
A. 106 s.
3
3
Câu 3: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ
âm ban đầu thì mức cường độ âm
A. tăng thêm 10 B. B. giảm đi 10 B.
C. tăng thêm 10 dB.
D. giảm đi 10 dB.
Câu 4: Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ
X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 t1100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã
chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 25 s.
B. 200 s.
C. 50 s. D. 400 s.
Câu 5: Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( 7 Li ) đứng yên. Giả sử sau 3
phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia . Biết năng lượng
toả ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là
A. 15,8 MeV.
B. 19,0 MeV. C. 7,9 MeV.
D. 9,5 MeV.
Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2.
Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung
dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn 2 T.
Suất điện động cực đại trong khung dây bằng
A. 220 2 V.
B. 220 V.
C. 110 2 V.

5

D. 110 V.

Câu 7: Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của
âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng
sóng, B được coi là nút...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
Đ CHÍNH THC
(Đề thi có 07 trang)
Đ THI TUYN SINH CAO ĐNG NĂM 2010
n: VT LÍ; Khi A
Thi gian m bài: 90 pt, không k thi gian pt đ
Mã đ thi 246
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết: hng s Plăng h 6, 625.10
34
J.s, tc đ ánh sáng trong chân không c 3.10
8
m/s, đ ln
đin tích nguyên t e1, 6.10
19
C, s Avôgađrô N
A
6, 02.10
23
mol
1
, 1MeV 1, 6.10
13
J.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 u, t câu 1 đến u 40)
Câu 1: Cho phn ng ht nhân
3
H +
2
1H
4
He
1
n 17, 6 MeV. Năng lưng ta ra khi tng hp
đưc 1 g khí heli xp x bng
1
2 0
A. 5, 03.10
11
J. B. 4, 24.10
5
J. C. 4, 24.10
8
J. D. 4, 24.10
11
J.
u 2: Mt mch dao động đin t LC tưởng đang thc hin dao động đin t t do. Đin ch cc
đại trên mt bn t 2.10
6
C, cưng đ dòng đin cc đi trong mch là 0,1 A. Chu kì dao đng
đin t t do trong mch bng
A.
106 s.
3
B.
103 s.
3
C. 4.10
7
s. D. 4.10
5
s.
Câu 3: Ti mt v trí trong môi trường truyn âm, khi cường độ âm tăng gp 10 ln giá tr cường độ
âm ban đu thì mc cưng đ âm
A. tăng thêm 10 B. B. gim đi 10 B. C. tăng thêm 10 dB. D. gim đi 10 dB.
Câu 4: Ban đầu (t = 0) có mt mu cht phóng x X nguyên cht. thi đim t
1
mu cht phóng x
X còn li 20% ht nhân chưa b phân rã. Đến thi đim t
2
 t
1
100 (s) s ht nhân X chưa b phân
ch còn 5% so vi s ht nhân ban đu. Chu kì n rã ca cht phóng x đó
A. 25 s. B. 200 s. C. 50 s. D. 400 s.
Câu 5: Dùng ht prôtôn có động năng 1,6 MeV bn vào ht nhân liti (
7
Li ) đứng yên. Gi s sau 3
phn ng thu được hai ht ging nhau có cùng động năng và không kèm theo tia . Biết năng lưng
to ra ca phn ng 17,4 MeV. Đng năng ca mi ht sinh ra là
A. 15,8 MeV. B. 19,0 MeV. C. 7,9 MeV. D. 9,5 MeV.
u 6: Mt khung dây dn phng dt nh ch nht 500 ng dây, din ch mi vòng là 220 cm
2
.
Khung quay đều vi tc độ 50 vòng/giây quanh mt trc đối xng nm trong mt phng ca khung
dây, trong mt t trường đều có véc tơ cm ng t B vuông góc vi trc quay và có độ ln
2
T.
5
Sut đin động cc đi trong khung dây bng
A. 220 2 V. B. 220 V. C. 110 2 V. D. 110 V.
Câu 7: Mt si dây AB có chiu dài 1 m căng ngang, đầu A c định, đầu B gn vi mt nhánh ca
âm thoa dao động điu hoà vi tn s 20 Hz. Trên dây AB có mt sóng dng n định vi 4 bng
ng, B đưc coi là t ng. Tc đ truyn sóng tn dây
A. 50 m/s. B. 2,5 cm/s. C. 10 m/s. D. 2 cm/s.
Câu 8: Mt ngun sáng ch phát ra ánh sáng đơn sc có tn s 5.10
14
Hz. Công sut bc x đin t
ca ngun 10 W. S pn mà ngun phát ra trong mt giây xp x bng
A. 0,33.10
19
. B. 3, 02.10
20
. C. 3, 02.10
19
. D. 3, 24.10
19
.
Trang 1/7 - Mã đề thi 246
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (11) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (11) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (11) 9 10 413