Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (4).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 4
Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Chu kì của dao động cưỡng bức không bằng chu kì của dao động riêng.
D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của lực cưỡng bức.
Câu 2: Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động tuần hoàn là dao động điều hòa.
B. Dao động có chu kì và biên độ không thay đổi theo thời gian là dao động điều hòa.
C. Mọi dao động điều hòa đều là dao động tuần hoàn.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 3: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo
dãn 4 cm. Lấy g = 2 (m/s2). Chu kì dao động của vật là
A. 0,04 s.
B. 0,4 s.
C. 98,6 s.
D. 4 s.
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Sau thời gia 20 s con lắc thực hiện
10 dao động toàn phần. Lấy  = 3,14 thì gia tốc trọng trường tại nơi đó bằng
A.10 m/s2.
B. 9,8596 m/s2. C. 9,8 m/s2.
D. 9,8956 m/s2.
Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x 1 = 8cost (cm) và x2 = 8cos(t +
dao động tổng hợp là:


)(cm).
4

C. x = 8cos(t + )(cm).
3
A. x = 8cos(t +

B. x = 8

3 cos(t +

D. x = 4 cos(t +

2
) (cm). Biểu thức của
3


)(cm).
4


)(cm).
3

Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với
biên độ 5 cm. Động năng của vật nặng khi nó có li độ 3 cm là
A. 0,08 J.
B. 0,8 J.
C. 8 J.
D. 80 J.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng âm truyền được trong chân không.
B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 8: Tốc độ truyền sóng tăng dần khi sóng khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường
A. rắn, khí và lỏng.

B. khí, rắn và lỏng.

C. khí, lỏng và rắn.

D. rắn, lỏng và khí.

Câu 9: Một người quan sát sóng trên mặt biển thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp bằng 90 cm và có 7 đỉnh
sóng đi qua trước mặt trong 9 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 0,6 m/s.

B. 6 m/s.

C. 1,35 m/s.

D.1,67 m/s.

Câu 10: Một sóng cơ truyền đi với tốc độ 2000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng cơ đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau
1 m trên cùng một phương truyền sóng là /4 thì tần số của sóng bằ...
ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT SỐ 4
Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Chu kì của dao động cưỡng bức không bằng chu kì của dao động riêng.
D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của lực cưỡng bức.
Câu 2: Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động tuần hoàn là dao động điều hòa.
B. Dao động có chu kì và biên độ không thay đổi theo thời gian là dao động điều hòa.
C. Mọi dao động điều hòa đều là dao động tuần hoàn.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 3: Một con lắc xo thẳng đứng gồm xo độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m. Khi vật vị trí cân bằng thì xo
dãn 4 cm. Lấy g =
2
(m/s
2
).
Chu kì dao động của vật là
A. 0,04 s. B. 0,4 s. C. 98,6 s. D. 4 s.
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động điều hòa quanh vị tcân bằng. Sau thời gia 20 s con lắc thực hiện
10 dao động toàn phần. Lấy = 3,14 thì gia tốc trọng trường tại nơi đó bằng
A.10 m/s
2
. B. 9,8596 m/s
2
. C. 9,8 m/s
2
. D. 9,8956 m/s
2
.
Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x
1
= 8cost (cm) x
2
= 8cos(t +
2
3
) (cm). Biểu thức của
dao động tổng hợp là:
A. x = 8cos(t +
4
)(cm). B. x = 8
3
cos(t +
4
)(cm).
C. x = 8cos(t +
3
)(cm). D. x = 4 cos(t +
3
)(cm).
Câu 6: Một con lắc xo thẳng đứng gồm xo độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với
biên độ 5 cm. Động năng của vật nặng khi nó có li độ 3 cm là
A. 0,08 J. B. 0,8 J. C. 8 J. D. 80 J.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng âm truyền được trong chân không.
B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 8: Tốc độ truyền sóng tăng dần khi sóng khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường
A. rn, khí và lng. B. khí, rn và lng.
C. khí, lng và rn. D. rn, lng và khí.
Câu 9: Một người quan sát sóng trên mặt biển thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp bằng 90 cm 7 đỉnh
sóng đi qua trước mặt trong 9 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 0,6 m/s. B. 6 m/s. C. 1,35 m/s. D.1,67 m/s.
Câu 10: Một sóng cơ truyền đi với tốc độ 2000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng cơ đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau
1 m trên cùng một phương truyền sóng là /4 thì tần số của sóng bằng
A. 100 Hz. B. 250 Hz. C. 500 Hz. D. 250 Hz.
Câu 11: Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d = 0,5 m. Biết bước sóng
= 2 m biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại M
u
M
= 2cos1000t (cm) thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là
A. u
O
= 2cos (1000t - /2) (cm). B. u
O
= 2cos (1000t + /2) (cm).
C. u
O
= 2cos (1000t + ) (cm). D. u
O
= 2cos (500t + ) (cm).
Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R thì dòng điện qua R
A. có tần số góc khác . B. biến thiên cùng pha với điện áp.
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (4).doc - Trang 2
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (4).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP Trung Học Phổ Thông môn vật lý SỐ (4).doc 9 10 874