Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn từ trường

Được đăng lên bởi Vatly Phan Chu Trinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së gi¸o dôc & ®µo t¹o QU¶NG NINH
Trêng THPT HOµNH Bå

§Ò ¤N TËP K× II Tõ TR¦êNG
Khèi : ………………….
Thêi gian thi : ………….
Ngµy thi : ……………….

§Ò ON TU TRUONG 1
C©u 1 : Phương của lực Lo – ren – xơ không có đực điểm
A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.
B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
C. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận
D. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.
tốc và véc tơ cảm ứng từ.
C©u 2 : Một điện tích 10-6 C bay với vận tốc 104 m/s xiên góc 300 so với các đường sức từ vào một từ
trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
A. 25 N.
C. 2,5 N.
B. 25 2 mN.
D. 2,5 mN.
C©u 3 : Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do
dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 (T). Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ:
A. 10 (A)
B. 20 (A)
C. 30 (A)
D. 50 (A)
C©u 4 : Một vòng dây tròn bán kính r = 10cm có điện trở R = 0,2 Ω đặt nghiêng góc 300 so với đường
sức từ có B = 0,02T. Trong thời gian 0,01s từ trường giảm đều xuống đến 0 thì độ lớn suất điện
động cảm ứng suất hiện trong vòng dây là
A. 3,14V
C. 31,4V
B. 0,0314V
D. 0,314V
C©u 5 : Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4π μT. Nếu dòng
điện qua giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là
A. 0,5π μT.
C. 0,6π μT.
B. 0,2π μT.
D. 0,3π μT.
C©u 6 : Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
A. Sắt và hợp chất của sắt;
B. Nhôm và hợp chất của nhôm.
C. Cô ban và hợp chất của cô ban;
D. Niken và hợp chất của niken;
C©u 7 : Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?
A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện
B. Trùng với hướng của từ trường;
tác dụng lực từ;
C. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn
D. Có đơn vị là Tesla.
mang dòng điện;
C©u 8 : Véc tơ pháp tuyến của diện tích S là véc tơ
A. có độ lớn bằng 1 đơn vị và có phương
B. có độ lớn bằng 1 đơn vị và song song với
vuông góc với diện tích đã cho.
diện tích đã cho.
C. có độ lớn bằng hằng số và tạo với diện tích
D. có độ lớn bằng 1 đơn vị và tạo với diện
đã cho một góc không đổi.
tích đã cho một góc không đổi.
C©u 9 : Mét dßng ®iÖn ®Æt trong tõ trêng vu«ng gãc víi ®êng søc tõ, chiÒu cña lùc tõ t¸c dông vµo dßng
®iÖn sÏ kh«ng thay ®æi khi
A. ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®æi chiÒu
B. ®æi chiÒu dßng ®iÖn ngîc l¹i.
c¶m øng tõ.
C. ®æi chiÒu c¶m øng tõ ngîc l¹i.
D. quay dßng ®iÖn mét gãc 900 xung quanh ®êng søc tõ.
C©u 10 : Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu một lực từ 5 N. Sau đó cường độ dòng điện thay
đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn...
Së gi¸o dôc & ®µo t¹o QU¶NG NINH §Ò ¤N TËP K× II Tõ TR¦êNG
Trêng THPT HOµNH Bå
Khèi : .…………………
Thêi gian thi : .…………
Ngµy thi : .………………
§Ò ON TU TRUONG 1
C©u 1 :
Phương của lực Lo – ren – xơ không có đực điểm
A.
vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.
B.
vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
C.
vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận
tốc và véc tơ cảm ứng từ.
D.
vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.
C©u 2 :
Một điện tích 10
-6
C bay với vận tốc 10
4
m/s xiên góc 30
0
so với các đường sức từ vào một từ
trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
A.
25 N. B. 25
2
mN.
C.
2,5 N. D. 2,5 mN.
C©u 3 :
Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do
dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10
-5
(T). Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ:
A.
10 (A)
B.
20 (A)
C.
30 (A)
D.
50 (A)
C©u 4 :
Một vòng dây tròn bán kính r = 10cm có điện trở R = 0,2
đặt nghiêng góc 30
0
so với đường
sức từ có B = 0,02T. Trong thời gian 0,01s từ trường giảm đều xuống đến 0 thì độ lớn suất điện
động cảm ứng suất hiện trong vòng dây là
A.
3,14V B. 0,0314V
C.
31,4V D. 0,314V
C©u 5 :
Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4π μT. Nếu dòng
điện qua giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là
A.
0,5π μT.
B. 0,2π μT.
C.
0,6π μT. D.
0,3π μT.
C©u 6 :
Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
A.
Sắt và hợp chất của sắt;
B.
Nhôm và hợp chất của nhôm.
C.
Cô ban và hợp chất của cô ban;
D.
Niken và hợp chất của niken;
C©u 7 :
Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?
A.
Đặc trưng cho từ trường về phương diện
tác dụng lực từ;
B.
Trùng với hướng của từ trường;
C.
Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn
mang dòng điện;
D.
Có đơn vị là Tesla.
C©u 8 :
Véc tơ pháp tuyến của diện tích S là véc tơ
A.
có độ lớn bằng 1 đơn vị và có phương
vuông góc với diện tích đã cho.
B.
có độ lớn bằng 1 đơn vị và song song với
diện tích đã cho.
C.
có độ lớn bằng hằng số và tạo với diện tích
đã cho một góc không đổi.
D.
có độ lớn bằng 1 đơn vị và tạo với diện
tích đã cho một góc không đổi.
C©u 9 :
Mét dßng ®iÖn ®Æt trong tõ trêng vu«ng gãc víi ®êng søc tõ, chiÒu cña lùc tõ t¸c dông vµo dßng
®iÖn sÏ kh«ng thay ®æi khi
A.
®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®æi chiÒu
c¶m øng tõ.
B.
®æi chiÒu dßng ®iÖn ngîc l¹i.
C.
®æi chiÒu c¶m øng tõ ngîc l¹i.
D.
quay dßng ®iÖn mét gãc 90
0
xung quanh ®-
êng søc tõ.
C©u 10 :
Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu một lực từ 5 N. Sau đó cường độ dòng điện thay
đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 20 N. Cường độ dòng điện đã
A.
tăng thêm 6 A. B. giảm bớt 4,5 A.
C.
tăng thêm 4,5 A. D. giảm bớt 6 A.
C©u 11 :
Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và
chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây
A.
tăng 2 lần. B. tăng 4 lần
C.
giảm 2 lần. D. không đổi.
C©u 12 :
Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống một gấp đôi đường
kính ống hai. Khi ống dây một có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống một là
0,2 T. Nếu dòng điện trong ống hai là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống hai là
A.
0,05 T. B. 0,4 T.
C.
0,2 T. D. 0,1 T.
1
Đề ôn từ trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề ôn từ trường - Người đăng: Vatly Phan Chu Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề ôn từ trường 9 10 150