Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: “Phân tích
mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức vận
dụng vào việc xây
dựng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta".

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

lêi më ®Çu

ThÕ giíi xung quanh ta cã v« vµn sù vËt vµ hiÖn t­îng phong
phó vµ ®a d¹ng. Nh­ng dï phong phó vµ ®a d¹ng ®Õn ®©u th× còng
quy vÒ hai lÜnh vùc: vËt chÊt vµ ý thøc. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm triÕt
häc xoay quanh vÊn ®Õ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, nh­ng
chØ cã quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin lµ ®óng vµ ®Çy ®ñ ®ã lµ: vËt
chÊt lµ c¸i cã tr­íc, ý thøc lµ c¸i cã sau. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi
cña ý thøc, ®ång thêi ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt.
Tr­íc n¨m 1986, ®Êt n­íc ta ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi mét
nÒn kinh tÕ tr× trÖ, mét hÖ thèng qu¶n lý yÕu kÐm còng lµ do mét
phÇn kh«ng nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËn chÊt
vµ ý thøc. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc nhËn thùc ®óng sau ®æi míi ë ®¹i héi
VI, vµ qu¶ nhiªn ®· giµnh rÊt nhiÒu th¾ng lîi sau khi ®· chuyÓn nÒn
kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n
lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa.
Víi mong muèn t×m hÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò
tµi: “Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vËn dông vµo
viÖc x©y dùng x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta".

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Néi dung

I. Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ vËt chÊt vµ ý thøc.

Quan ®iÓm triÕt häc M¸c - Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh trong mèi quan
hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc th× vËt chÊt vµ ý thøc t¸c ®éng trë l¹i vËt
chÊt ®Ó lµm râ quan ®iÓm nµy chóng ta chia lµm hai phÇn.
1. VËt chÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ý thøc.
Lª- Nin ®· ®­a ra mét ®Þnh nghÜa toµn diÖn s©u s¾c vµ khoa häc
vÒ ph¹m trï vËt chÊt “VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ
thùc t¹i kh¸ch quan ®­îc ®em l¹i cho con ng­êi trong c¶m gi¸c, ®­îc
c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i ph¶n ¸nh vµ ®­îc tån t¹i kh«ng lÖ
thuéc vµo c¶m gi¸c”.
Tõ ®Þnh nghÜa cña Lª Nin ®· kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lµ thùc t¹i
kh¸ch quan vµo bé n·o cña con ng­êi th«ng qua tri gi¸c vµ c¶m gi¸c.
ThËt vËy vËt chÊt lµ nguån gèc cña ý thøc vµ quyÕt ®Þnh néi dung cña
ý thøc.
Thø nhÊt, ph¶i cã bé ãc cña con ng­êi ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao
th× míi cã sù ra ®êi cña ý thøc. Ph¶i cã thÓ giíi xung quanh lµ tù
nhiªn vµ x· héi bªn ngoµi con ng­êi míi t¹o ra ®­îc ý thøc, hay nãi
c¸ch kh¸c ý thøc lµ sù t­¬ng t¸c gi÷a bé n·o con ng­êi vµ thÕ giíi
kh¸ch quan. Ta cø thö gi¶ dô, nÕu mét ng­êi nµo ...
Đề tài: “Phân tích
mối quan hệ giữa vật
cht và ý thức vận
dụng vào việc xây
dng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta".
Đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 9 10 631