Ktl-icon-tai-lieu

đề tài thảo luận môn xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Hoàng Quang Tuấn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG CÔ GIÁO CÙNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT
TRÌNH

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

• Đề Tài:So sánh điểm trung
bình học phần LTXS&TKT của
sinh viên khoa X và sinh viên
khoa Y trường ĐHTM

• GVHD: Hoàng ThịThu Hà
• LHP:1475AMAT0111
• Nhóm Thực Hiện: Nhóm 10

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.NêubàitoánvềsosánhkỳvọngtoáncủaĐLNN
2.Phươngphápgiải
Xét 4 trườnghợp sau:

2

TH1:có phân phối chuẩn với

đã biết

n

n

X X

, biết
TH2: Chưa
quy luật phân1phối xác suất
của
2
1
2
>30,

2

 1 , 2

X 1, X 2

nhưng

> 30

X ,X
1

2

2

2

2

chuẩn
 với các phương sai
TH3:cùng có phân 
phối
1 2 

chưa biết,

kích thướcmẫu nhỏ.

X X

, phân
TH4:cùng 1có
phối chuẩn với các phương sai
2
2

 

2

chưa biết và

, 2bằng nhau, kích thướcmẫu nhỏ.
không thể cho rằng chúng
1
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. CƠSỞ LÝTHUYẾT
BàiToán:
Xét2 ĐLNN.,

X ,X
1

2

E  X 1 





Var

,
Var


2
X
X
1
2
1
Trongđóvàchưabiết.
2

2

Vớimứcýnghĩakiểmđịnhgiảthuyết:





1

2


H :  
0

1

2

1

E  X 2  

2

Theo 1 trong 3 bài toán sau:
Bài toán 1:

Bài toán2:

Bài toán 3:

H :  
H :  
0

1

2

1

1

2

H :  
H : 
0

1

2

1

1

2

H :  
H : 
0

1

2

1

1

2

X ,X
1

2

2

2

1

2

,

TH1:cóphânphốichuẩnvớiđãbiết

W

Trênmẫungẫunhiên

W
●XDTCKĐ:

U
NếuđúngthìU~N(0,1)

H

0

X X
 
n n
1
2

2
2

1

2

1

2

1

2

X





11

, X 12 ,..., X 1
n1

 X 21 , X 22 ,..., X 2



n
2

●Vớimứcýnghĩaα

H :  
H :  

Bàitoán1:

Tìmđượcsaocho:

Miềnbácbỏ:

u

2

0

1

2

1

1

2

P (U  u  ) 
2



W   utn : utn  u2 

H :  
H : 

Bàitoán2:

Tìmđượcsaocho:

u

0

1

2

1

1

2





P U  u 



Miềnbácbỏ:

W



utn : utn  u 

Bàitoán3:

H :  
H : 
0

1

2

1

1

2

Tìmđượcsaocho





P U   u 

Miềnbácbỏ:

W



utn : utn   u 

utn
●Trênmẫucụthể,tính:
utn 

●Sosánhvới

utn

->Bácbỏ
->chưacócơsởbácbỏ
●Kếtluận
W

utn  
utn  W

xx
 
n n
1
2

2

2

1

2

1

2

W

H0

H0

TH2:Chưabiếtquyluậtphânphốixácsuấtcủanhưng >30,
30

,X
X
Vì>30,>30nên,
1

n

n
●XDTCKĐ

  ,

N
X

,

n

1

n

2

2

1

1

2




1

●LàmtươngtựTH1

2


1
n1 

2



 , 2

N
X2  2 
n2 


 s '

X1 X 2
U
 N (0,1)
2
2
1  2

n1 n 2

>

TH3:cùngcóphânphốichuẩnvớicácphươngsaichưabiết,kíchthướcmẫunhỏ.
X 1, X 2
2

2

1

2

  

●XDTCKĐ

2

Nếuđúngthì

T


X1

2

n  1 S '  n  1 S '
2

1

2

1

n n
1

H0

X

2

2

2

T ~ T(n1  n 2 - 2)

2

1



1

n n
1

2

●Vớimứcýnghĩaα

H :  
H :  

Bài...
CHÀO MỪNG CÔ GIÁO CÙNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT
TRÌNH
đề tài thảo luận môn xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài thảo luận môn xác suất thống kê - Người đăng: Hoàng Quang Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đề tài thảo luận môn xác suất thống kê 9 10 443