Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH
TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN
NAY "

VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở
NƯỚC TA HIỆN NAY

NGUYỄN ĐỨC LUẬN (*)
Trong bài viết này, tác giả đã luận giải một số vấn đề cơ bản liên quan đến
sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là, thứ nhất, nền kinh tế
nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là kết quả do sự nhận thức và vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thể hiện tư duy mới của Đảng về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thứ hai, khẳng định có
những thành phần kinh tế đã thể hiện tốt vai trò của mình, song cũng có
thành phần kinh tế còn nhiều yếu kém, bất cập. Theo tác giả, bên cạnh việc
phát triển mạnh mẽ kinh tế nhà nước, chúng ta cần tập trung phát triển
thành phần kinh tế tư bản nhà nước.

Tại Đại hội lần thứ VI (năm 1986), Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn
diện đất nước, trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm với nội dung cơ
bản là phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Từ đó đến nay, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc,
thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và luôn đạt mức tăng trưởng
cao. Những thành tựu đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới
nói chung và chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần nói riêng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, chúng ta cũng cần phải nhận thức
rõ những tiêu cực do nền kinh tế nhiều thành phần gây ra, đặc biệt là nguy
cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong quan niệm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, sự tồn tại
của nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là

một tất yếu lịch sử. Trong Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản,
Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng, sau khi giai cấp công nhân giành được chính
quyền thì không thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức được mà phải cải
tạo nó dần dần. Đến Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và
Ph.Ăngghen chỉ rõ, sau khi giành được thắng lợi chính trị, giai cấp vô sản
sẽ dùng sự thống trị chính trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư
bản trong tay giai cấp tư sản.
Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô vào đầu những năm 20 của
thế kỷ XX càng khẳng định tính đúng đắn của việc sử dụng và cải tạo dần
dần đối với những thành phần kinh tế của xã hội cũ mà C.Mác và
Ph.Ăngghen đã vạch ra. Nhận thấy chính sách cộng sản thời chiến không
còn thích hợp trong điều kiện đất nước đã hoà bình, V.I.Lênin đã dũng cảm
thừa nhận: “Chúng ta đã thất bại trong c...
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" V VN ĐỀ PHÁT TRIN NN KINH
T NHIU THÀNH PHN NƯỚC TA HIN
NAY "
Đề tài: VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9 10 190