Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi

Được đăng lên bởi thaoco
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com

THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2008 -2009
Môn : Anh văn
Thời gian : 35 phút
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 4-Mark

I. Khoanh tròn đáp án đúng: (3 ms)
1. He can …. with a yo-yo
a. play
b. catch
2. How many …. are there?
a. ruler
b. a ruler
3. There …. one big cloud .
a. are
b. is
4. Where is the cat? It is … the table .
a. on
b. under
5. How…. are you? –I’m seven years old
a. weather
b. many
6. What is this ? It is a……….

Teacher’s comments

c.do
c. rulers
c. can

c. by
c. old

a. book
b. doll
c. ball
II. Gạch chân từ không cùng loại: : (2ms)
1.
hit
play
throw
ball
2.
long
big
round
sunny
3.
bicycle
kite
pencil
puzzle
4.
in
on
under
where
III. Complete the sentences :( 1.m)
1. Where is the ball? It is …….. the bat

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com

2. How’s the weather ? It’s …………..

3. How’s the weather ? It’s ………………

4. How many apples are there ? There are ……..
IV.Sắp xếp từ thành câu:( 1m)
1. is/ a /box/ big/ it
…………………………………………………
2.read/ she/ a/ can/ book?
………………………………………………….
V. Trả lời các câu hỏi sau: (1m)
1. Can you ride a bicycle ?
…………………………………………………..
2. How old are you ?
………………………………………………..
VI. Nối cụm từ với tranh cho thích hợp :(2ms)
1.
A. It’s a big bicycle.

2.

B. She can jump rope .

3.

C. It’s a long car

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com


4.

D. He can play baseball

...
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2008 -2009
Môn : Anh văn Thời gian : 35 phút
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 4--
Mark Teacher’s comments
I. Khoanh tròn đáp án đúng: (3 ms)
1. He can …. with a yo-yo
a. play b. catch c.do
2. How many …. are there?
a. ruler b. a ruler c. rulers
3. There …. one big cloud .
a. are b. is c. can
4. Where is the cat? It is … the table .
a. on b. under c. by
5. How…. are you? –I’m seven years old
a. weather b. many c. old
6. What is this ? It is a……….
a. book b. doll c. ball
II. Gạch chân từ không cùng loại: : (2ms)
1. hit play throw ball
2. long big round sunny
3. bicycle kite pencil puzzle
4. in on under where
III. Complete the sentences :( 1.m)
1. Where is the ball? It is …….. the bat
Đề thi - Trang 2
Đề thi - Người đăng: thaoco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi 9 10 916