Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi CBQL giỏi

Được đăng lên bởi lmtrung-kv
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tại khoản 1, Điều 6, Chương I theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành ngày
30/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định phân cấp quản lý như sau:
A . Trường tiểu học do Phòng GD&ĐT quản lý.
B . Trường tiểu học do Sở GD&ĐT quản lý.
C . Trường tiểu học do UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung
là cấp huyện) quản lý.
Câu 2: Tại Điều 3, Chương II theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT được ban hành
ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về hoạt động y tế trong các trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
quy định mục đích của hoạt động y tế trong các trường phổ thông nhằm:
A . Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân
viên nhà trường.
B . Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh ít nhất mỗi
năm một lần vào đầu năm học.
C . Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế;
chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
Câu 3: Tại Điều 6, Chương III theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT được ban hành
ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về hoạt động y tế trong các trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
quy định Phòng y tế học đường phải bảo đảm các điều kiện sau:
A . Vệ sinh và có diện tích từ 12m2 trở lên.
B . Thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu và
vận chuyển bệnh nhân.
C . Cả hai ý A và B.
Câu 4: Mục tiêu giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật được quy định tại Quyết định số
23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 là:
A . Giúp người khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những người
học khác và tạo điều kiện, cơ hội cho người khuyết tật được học văn hóa, học nghề,
phục hồi chức năng lẫn khả năng phát triển của bản thân để hòa nhập cộng đồng.
B . Khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng hợp tác quốc tế về can thiệp sớm,
phục hồi chức năng, chăm sóc và giáo dục dành cho người khuyết tật theo quy định của
Bộ GD&ĐT.
C . Khuyến khích các địa phương phát triển mô hình Trung tâm hỗ trợ phát triển
giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật để hỗ trợ có hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập
người khuyết tật.
Câu 5: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo
được quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày
08/3/2013, bao gồm:
A . Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng.
B . Các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu c...
Câu 1: Tại khoản 1, Điều 6, Chương I theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành ngày
30/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định phân cấp quản lý như sau:
A . Trường tiểu học do Phòng GD&ĐT quản lý.
B . Trường tiểu học do Sở GD&ĐT quản lý.
C . Trường tiểu học do UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung
là cấp huyện) quản lý.
Câu 2: Tại Điều 3, Chương II theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT được ban hành
ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng B GD&ĐT về hoạt động y tế trong các trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
quy định mục đích của hoạt động y tế trong các trường phổ thông nhằm:
A . Bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân
viên nhà trường.
B . Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho học sinh ít nhất mỗi
năm một lần vào đầu năm học.
C . Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế;
chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
Câu 3: Tại Điều 6, Chương III theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT được ban hành
ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng B GD&ĐT về hoạt động y tế trong các trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
quy định Phòng y tế học đường phải bảo đảm các điều kiện sau:
A . Vệ sinh và có diện tích từ 12m
2
trở lên.
B . Thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu
vận chuyển bệnh nhân.
C . Cả hai ý A và B.
Câu 4: Mục tiêu giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật được quy định tại Quyết định số
23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 là:
A . Giúp người khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những người
học khác và tạo điều kiện, cơ hội cho người khuyết tật được học văn hóa, học nghề,
phục hồi chức năng lẫn khả năng phát triển của bản thân để hòa nhập cộng đồng.
B . Khuyến khích các sở giáo dục mở rộng hợp c quốc tế về can thiệp sớm,
phục hồi chức năng, chăm sóc và giáo dục dành cho người khuyết tật theo quy định của
Bộ GD&ĐT.
C . Khuyến khích các địa phương phát triển hình Trung tâm hỗ trợ phát triển
giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật để hỗ trợ có hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập
người khuyết tật.
Câu 5: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiềnơng dạy thêm giờ của nhà giáo
được quy định tại Thông liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày
08/3/2013, bao gồm:
A . Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng.
B . Các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
C . Cả hai ý A và B.
Câu 6: Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số
giờ giảng dạy được tính vào giờ dạy quy đổi được quy định tại Thông tư liên tịch số
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013, bao gồm:
A . Thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Đề thi CBQL giỏi - Trang 2
Đề thi CBQL giỏi - Người đăng: lmtrung-kv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi CBQL giỏi 9 10 435