Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Chọn HGS lớp 7 môn Toán

Được đăng lên bởi nguyenhalan2000
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò chän nguån häc sinh giái to¸n 7

PHÒNG GD & ĐT
TRƯỜNG THCS HỢP THANH
*********

N¨m häc : 2012-2013
Thêi gian : (120phót )

§Ò Bµi

Bµi 1(4®iÓm): TÝnh
a.

   12

  1
  2.
  1
 6.
 2 
  2 


:

b. Cho a + b + c = 2010

 1

 1

 2


vµ

1
1
1
1


 .
a b bc c a 3

TÝnh S = a  b  c
b c c a a b
Bµi 2(4®iÓm):
a.T×m x,y,z biÕt :
2x =3y, 5y = 7z , 3x+5y -7z =-63
b. So s¸nh

:

x= 225 -

1
-1
5

,

y = 196 -

1
6

Bµi 3(2,5 ®iÓm ) :
a. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc
A= x  2011 + x  2012
b. TÝnh tæng c¸c hÖ sè cña ®a thøc nhËn ®îc sau khi bá ngoÆc
F(x) = ( 5- 6x + x2 )2011 . ( 5 + 6x + x2 )20112
Bµi 4(2,5®iÓm):
Cho hµm sè y = ( m + 2009 ). x + x . BiÕt r»ng ®å
thÞ hµm sè ®i qua A(-1,-1).
a. T×m gi¸ trÞ cña m
b. VÏ ®å thÞ hµm sè víi m võa t×m ®îc
Bµi 5(7 ®iÓm):
1.Cho  ABC cã 3 gãc nhän , ®êng cao AH . Qua ®iÓm H kÎ HI vu«ng gãc
víi AB, HK vu«ng gãc víi AC . Trªn tia ®èi cña tia IH lÊy ®iÓm M sao cho
MI = IH .Trªn tia ®èi cña tia KH lÊy ®iÓm N sao cho NK = KH . Nèi MN
c¾t AB,AC lÇn lît t¹i E, F .
Chøng minh r»ng :
a. AM = AN
b. HA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc EHF
2.Cho  ABC vu«ng t¹i A, kÎ AH vu«ng gãc víi AB. Trªn c¹nh BC , AB
lÊy hai ®iÓm t¬ng øng M,Nsao cho CM = CA , AN = AH .
Chøng minh r»ng :
a. MN  AB
b. AB + AC < BC +AH

...
PHÒNG GD & ĐT
TRƯỜNG THCS HỢP THANH
*********
§Ò chän nguån häc sinh giái to¸n 7
N¨m häc : 2012-2013
Thêi gian : (120phót )
§Ò Bµi
Bµi 1(4®iÓm): TÝnh
a.
1
2
1
.2
2
1
.6
2
:
1
2
1
b. Cho a + b + c = 2010 vµ
3
1111
accbba
.
TÝnh S =
ba
c
ac
b
cb
a
Bµi 2(4®iÓm):
a.T×m x,y,z biÕt : 2x =3y, 5y = 7z , 3x+5y -7z =-63
b. So s¸nh : x=
225
-
1
5
- 1 , y =
196
-
1
6
Bµi 3(2,5 ®iÓm ) :
a. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc
A=
2011x
+
b. TÝnh tæng c¸c hÖ sè cña ®a thøc nhËn ®îc sau khi bá ngoÆc
F(x) = ( 5- 6x + x
2
)
2011
. ( 5 + 6x + x
2
)
20112
Bµi 4(2,5®iÓm): Cho hµm sè y = ( m + 2009 ). x +
x
. BiÕt r»ng ®å
thÞ hµm sè ®i qua A(-1,-1).
a. T×m gi¸ trÞ cña m
b. VÏ ®å thÞ hµm sè víi m võa t×m ®îc
Bµi 5(7 ®iÓm):
1.Cho ABC cã 3 gãc nhän , ®êng cao AH . Qua ®iÓm H kÎ HI vu«ng gãc
víi AB, HK vu«ng gãc víi AC . Trªn tia ®èi cña tia IH lÊy ®iÓm M sao cho
MI = IH .Trªn tia ®èi cña tia KH lÊy ®iÓm N sao cho NK = KH . Nèi MN
c¾t AB,AC lÇn lît t¹i E, F .
Chøng minh r»ng :
a. AM = AN
b. HA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc EHF
2.Cho ABC vu«ng t¹i A, AH vu«ng gãc víi AB. Trªn c¹nh BC , AB
lÊy hai ®iÓm t¬ng øng M,Nsao cho CM = CA , AN = AH .
Chøng minh r»ng :
a. MN AB
b. AB + AC < BC +AH
Đề Thi Chọn HGS lớp 7 môn Toán - Người đăng: nguyenhalan2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề Thi Chọn HGS lớp 7 môn Toán 9 10 798