Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học

Được đăng lên bởi mai-dinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT
Khoá ngày: 02/12/2008
Môn: Sinh học
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1.0 điểm)
Các nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích.
a. Thành tế bào không tan trong nước nên không dẫn nước.
b. Đường mía là một loại đường đôi.
c. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol nhỏ sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng.
d. Trong chuỗi đơn ADN, đường đêôxiribôzơ luôn được gắn với axit photphoric ở vị trí C3’.
e. Colagen là một loại prôtêin có chức năng điều hoà.
f. ARN được dùng làm vật chất mang thông tin di truyền.
g. Các liên kết yếu trong các hợp chất hữu cơ là cơ sở cho tính mềm dẻo linh động của các cấu trúc,
các phản ứng và điều hoà các hoạt động sống.
h. Fructozơ, glicogen, triglixerit đều không tan trong nước.
Câu 2. (1.0 điểm)
Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.
a. Đó là bào quan nào?
b. Trong điều kiện nào thì ATP được tổng hợp tại các bào quan đó?
c. Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó.
Câu 3. (1.5 điểm)
a. Vì sao người ta có thể thở bình thường ngay cả khi không hề suy nghĩ gì (kể cả khi ngủ)?
b. Tại sao ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn, trong khi động vật có xương sống bậc cao (chim, thú) có vòng
tuần hoàn kép?
c. Giải thích tại sao công nhân làm việc trong các hầm than thường có hiện tượng bị ngạt thở?
Câu 4. (1.0 điểm)
Nhân tố nào là nguyên nhân chính gây ra ung thư ? Vì sao khi vắng mặt protein RB lại thúc đẩy phát
triển ung thư?
Câu 5. (1.0 điểm)
Trình bày cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp.
Câu 6. (0.5 điểm)
Để hình thành nên 1 phân tử Glucôzơ, chu trình Calvin đã sử dụng tổng cộng bao nhiêu phân tử ATP?
Hãy chỉ rõ sự tham gia của ATP và NADPH2 vào giai đoạn nào của chu trình Calvin?
Câu 7. (2.0 điểm)
Chứng minh rằng trong các quy luật di truyền: P thuần chủng thì F 1 đồng tính. Hãy nêu trường hợp P
thuần chủng nhưng F1 phân tính.
Viết 3 sơ đồ lai đại diện cho 3 quy luật di truyền khác nhau, trong đó P không thuần chủng nhưng F 1
vẫn đồng tính.
Câu 8. (1.0 điểm)
Có 4 gen a, b, d, e cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. Biết tần số hoán vị giữa gen a và gen e là 12%, giữa
gen b và gen d là 16%, giữa gen d và gen e là 21 %. Hãy viết bản đồ gen trên nhiễm sắc thể.
Câu 9. (1.0 điểm)
Hai bố mẹ đều là những thể dị hợp đối với một bệnh lặn có một trong bốn nguy cơ là đứa con của họ
mắc bệnh. Không may, các nhà tư vấn di truyền thường nghe những ông bố - bà mẹ như vậy nói ...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT
Khoá ngày: 02/12/2008
Môn: Sinh học
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (1.0 điểm)
Các nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích.
a. Thành tế bào không tan trong nước nên không dẫn nước.
b. Đường mía là một loại đường đôi.
c. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol nhỏ sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng.
d. Trong chui đơn ADN, đưng đêôxiribôzơ luôn đưc gn vi axit photphoric v trí C
3
.
e. Colagen là một loại prôtêin có chức năng điều hoà.
f. ARN được dùng làm vật chất mang thông tin di truyền.
g. Các liên kết yếu trong các hợp chất hữu sở cho tính mềm dẻo linh động của các cấu trúc,
các phản ứng và điều hoà các hoạt động sống.
h. Fructozơ, glicogen, triglixerit đều không tan trong nước.
Câu 2. (1.0 điểm)
Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.
a. Đó là bào quan nào?
b. Trong điều kiện nào thì ATP được tổng hợp tại các bào quan đó?
c. Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó.
Câu 3. (1.5 điểm)
a. Vì sao người ta có thể thở bình thường ngay cả khi không hề suy nghĩ gì (kể cả khi ngủ)?
b. Tại sao ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn, trong khi động vật có xương sống bậc cao (chim, thú) có vòng
tuần hoàn kép?
c. Gii thích ti sao công nhân làm vic trong các hm than thưng có hin tưng b ngt th?
Câu 4. (1.0 điểm)
Nhân tố nào nguyên nhân chính gây ra ung thư ? sao khi vắng mặt protein RB lại thúc đẩy phát
triển ung thư?
Câu 5. (1.0 điểm)
Trình bày cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp.
Câu 6. (0.5 điểm)
Để hình thành nên 1 phân tử Glucôzơ, chu trình Calvin đã sử dụng tổng cộng bao nhiêu phân tử ATP?
Hãy chỉ rõ sự tham gia của ATP và NADPH
2
vào giai đoạn nào của chu trình Calvin?
Câu 7. (2.0 điểm)
Chứng minh rằng trong các quy luật di truyền: P thuần chủng thì F
1
đồng tính. y nêu trường hợp P
thuần chủng nhưng F
1
phân tính.
Viết 3 đồ lai đại diện cho 3 quy luật di truyền khác nhau, trong đó P không thuần chủng nhưng F
1
vẫn đồng tính.
Câu 8. (1.0 điểm)
Có 4 gen a, b, d, e cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. Biết tần số hoán vị giữa gen agen e là 12%, giữa
gen b và gen d là 16%, giữa gen d và gen e là 21 %. Hãy viết bản đồ gen trên nhiễm sắc thể.
Câu 9. (1.0 điểm)
Hai bố mẹ đều những thể dị hợp đối với một bệnh lặn một trong bốn nguy đứa con của họ
mắc bệnh. Không may, các nhà vấn di truyền thường nghe những ông bố - mẹ như vậy nói rằng đây
không phải là vấn đề vì họ đã lên kế hoạch chỉ cho có ba đứa con thôi. Tính xác suất để ít nhất 1 trong 3 đứa
con của họ biểu hiện bệnh?
-----------Hết-----------
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học - Trang 2
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học - Người đăng: mai-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học 9 10 338