Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN KRÔNGBUK LỚP 8 NĂM HỌC 2014 - 2015

Được đăng lên bởi bảo hiểm giá rẻ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Toán
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm có: 01 trang

Câu 1. (4,0 điểm)
1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 4  2013 x 2  2012 x  2013 .
 x2  2 x
 
2 x2
1 2
A


1   2 .
2. Rút gọn biểu thức sau:

2
2
3 
x x
 2x  8 8  4x  2x  x  
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Giải phương trình sau:
2.
(2 x 2  x  2013) 2  4( x 2  5 x  2012) 2  4(2 x 2  x  2013)( x 2  5 x  2012)
2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn x 3  2x 2  3x  2  y3 .
Câu 3. (4,0 điểm)
1. Tìm đa thức f(x) biết rằng: f(x) chia cho x  2 dư 10, f(x) chia cho x  2 dư 24, f(x)
chia cho x 2  4 được thương là 5x và còn dư.
2. Chứng minh rằng:
a (b  c)(b  c  a ) 2  c (a  b)(a  b  c ) 2  b(a  c )(a  c  b) 2
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho AE =
AF. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.
1. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.
2. Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng:
AC = 2EF.
1
1
1
=
+
3. Chứng minh rằng:
.
2
2
AD
AM
AN 2
Câu 5. (2,0 điểm)
Cho a, b, c là ba số dương thoả mãn abc  1 . Chứng minh rằng :
1
1
1
3
 3
 3
 .
a (b  c) b (c  a) c ( a  b) 2
3

---------------Hết----------------

PHÒNG GD&ĐT
KRÔNGBUK
TRƯỜNG THCS
NGUYỄN CÔNG TRỨ
Câu 1

®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm thi häc sinh giái
n¨m häc 2014- 2015
m«n: To¸n 8
Bản hướng dẫn chấm có 04 trang

Hướng dẫn giải
Ta có x  2013 x  2012 x  2013
4

(4.0 điểm)
0,5

2

  x 4  x   2013x 2  2013x  2013

 x  x  1  x 2  x  1  2013  x 2  x  1

1
(2.0 điểm)

  x 2  x  1  x 2  x  2013

0.5
0.5





2
2
Kết luận x 4  2013 x 2  2012 x  2013  x  x  1 x  x  2013



 x0
 x2

0.25

ĐK: 

 x2  2 x

2 x2

2
2
3
 2x  8 8  4x  2x  x 

Ta có A  



 1


1 2
 
x x 2

0.25

 x2  2 x
  x 2  x  2
2x2



2
2
x2 
 2( x  4) 4(2  x)  x (2  x) 



2
(2.0 điểm)

0.25

 x2  2x
  ( x  1)( x  2) 
2 x2
x( x  2) 2  4 x 2  ( x  1)( x  2)








2
2
2
x2
x2 
  2( x  2)( x   4)
 2( x  4) ( x  4)(2  x) 



x 3  4 x 2  4 x  4 x 2 x  1 x( x 2  4)( x  1) x  1

. 2 

2( x 2  4)
x
2 x 2 ( x 2  4)
2x
 x0
x 1
Vậy A 
với 
.
2x
 x2

0.25
(4.0 điểm)

 a  2 x 2  x  2013

0.25

Đặt: 

2
 b  x  5 x  2012

Phương trình đ...
PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Toán
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm có: 01 trang
Câu 1. (4,0 điểm)
1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
4 2
2013 2012 2013x x x
.
2. Rút gọn biểu thức sau:
2 2
2 2 3 2
2 2 1 2
A 1
2 8 8 4 2
x x x
x x x x x x
.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Giải phương trình sau:
2.
2 2 2 2 2 2
(2 2013) 4( 5 2012) 4(2 2013)( 5 2012)x x x x x x x x
2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn
3 2 3
x 2x 3x 2 y .
Câu 3. (4,0 điểm)
1. Tìm đa thức f(x) biết rằng: f(x) chia cho
2x
dư 10, f(x) chia cho
2x
24, f(x)
chia cho
2
4x
được thương là
5x
và còn dư.
2. Chứng minh rằng:
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho AE =
AF. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N.
1. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.
2. Biết diện tích tam giác BCH gấp bốn lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng:
AC = 2EF.
3. Chứng minh rằng:
2 2 2
1 1 1
= +
AD AM AN
.
Câu 5. (2,0 điểm)
Cho
, ,a b c
là ba số dương thoả mãn
1abc
. Chứng minh rằng :
3 3 3
1 1 1 3
( ) ( ) ( ) 2a b c b c a c a b
.
---------------Hết----------------
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN KRÔNGBUK LỚP 8 NĂM HỌC 2014 - 2015 - Trang 2
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN KRÔNGBUK LỚP 8 NĂM HỌC 2014 - 2015 - Người đăng: bảo hiểm giá rẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN KRÔNGBUK LỚP 8 NĂM HỌC 2014 - 2015 9 10 296