Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….

SỐ BÁO
DANH

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 4
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ
SỐ PHÁCH
SỐ THỨ TỰ

Lớp:…………………………………………..……..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

BẰNG CHỮ

SỐ PHÁCH

GIÁM KHẢO

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Bài 1 ( 4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi ý sau:
a/ Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là:
A. 50 700 050

B. 505 030

C. 50 070 050

D. 50 070 030

b/ Giá trị của số 5 trong số 712 537 628 là:
A. 50 000

B. 50 000 000

C. 5 000 000

D. 500 000

c/ Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:
A. 14

B. 13

C. 12

D. 11

d/ Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?
A. 45

B. 54

C. 25

D. 50

Bài 2 (1 điểm): Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có
sinh nữ?
A. 11

B. 24

5
là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học
7

C. 10

D. 25

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 15 điểm)

Bài 1: ( 2điểm) Tính giá trị của biểu thức:
( a + b) : 2 + 5782 , biết a = 104, b = 28
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:
(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..
SỐ BÁO
DANH
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 4
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM BẰNG CHỮ SỐ PHÁCH GIÁM KHẢO
Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Bài 1 ( 4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi ý sau:
a/ Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là:
A. 50 700 050 B. 505 030 C. 50 070 050 D. 50 070 030
b/ Giá trị của số 5 trong số 712 537 628 là:
A. 50 000 B. 50 000 000 C. 5 000 000 D. 500 000
c/ Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:
A. 14 B. 13 C. 12 D. 11
d/ Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?
A. 45 B. 54 C. 25 D. 50
Bài 2 (1 điểm): Một lớp học 35 học sinh, trong đó
7
5
học sinh nam. Hỏi lớp đó bao nhiêu học
sinh nữ?
A. 11 B. 24 C. 10 D. 25
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 15 điểm)
Bài 1: ( 2điểm) Tính giá trị của biểu thức:
( a + b) : 2 + 5782 , biết a = 104, b = 28
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:
(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 9 10 113