Ktl-icon-tai-lieu

đề thi đại học 2014

Được đăng lên bởi Hoa Battu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo vieân Nguyeãn Vaên Duyeân. Ñieän thoaïi 0983117715
Lôùp chuyeân Hoùa 10-11-12 vaø luyeän thi Ñaïi Hoïc taïi soá 69/9A Phaïm Vaên Chieâu –Phöôøng 14 –Quaän Goø Vaáp –
Thaønh Phoá HOÀ CHÍ MINH.
ÑEÀ THI THÖÛ MOÂN HOÙA LAÀN 2
Thôøi gian : 90 phuùt khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà
Ñeà thi coù 60 caâu goàm 7 trang

Hoï, teân thí sinh: ................................................
Soá baùo danh:.....................................................
Cho khoái löôïng nguyeân töû (theo ñvC) cuûa caùc nguyeân toá :
Na = 23 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Ca = 40; Mg = 24 ; Al = 27 ; Fe = 56; Zn = 65 ; Cu = 64 ; Ag = 108 ; Cr = 52 ;
Sn = 119 ; S = 32 ; C = 12 ; Cl = 35,5 ; Br = 80 ; N = 14 ; P = 31 ; O = 16 ; I = 127 ; H = 1.
I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (40 Caâu, töø caâu 1 ñeán caâu 40)
Caâu 1: Hoøa tan hoaøn toaøn moät löôïng boät Fe vaøo dung dòch HCl thu ñöôïc dung dòch X chöùa hai chaát tan coù cuøng noàng
ñoä mol/l. Cho dung dòch X taùc duïng vôùi moät löôïng dö dung dòch AgNO3, ñun noùng ñeán khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn
thu ñöôïc 0,448 lít NO (ñktc), saûn phaåm khöû duy nhaát vaø m gam chaát raén. Giaù trò cuûa m laø
A. 25,12.
B. 40,92.
C. 36,60.
D. 13,64.
Caâu 2: Cho hai sô ñoà bieán hoùa:
   KI  H2SO4 X  Zn
1. K2Cr2O7
Y
2. NaOH  H3 PO4
R  NaOH T  NaOH Na3PO4.
  NaOH dö Z.
X, Y vaø Z laø caùc hôïp chaát cuûa crom. Z vaø T theo thöù töï laø
A. Cr(OH)2; Na2HPO4.
B. NaCrO2; Na2HPO4.
C. Cr(OH)2; NaH2PO4.
D. NaCrO2; NaH2PO4.
Caâu 3: Thuûy phaân moät löôïng saccarozô, trung hoøa dung dòch sau phaûn öùng vaø baèng phöông phaùp thích hôïp, taùch thu
ñöôïc m gam hoãn hôïp X, roài chia thaønh hai phaàn baèng nhau. Phaàn moät taùc duïng vôùi moät löôïng H 2 dö ( Ni, t0) thu ñöôïc
14,56 gam sobitol. Phaàn hai hoøa tan vöøa ñuùng 6,86 gam gam Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng. Hieäu suaát phaûn öùng thuûy
phaân saccarozô laø
A. 80%.
B. 50%.
C. 40%.
D. 60%.
Caâu 4: Coù caùc keát luaän so saùnh sau:
(1) Haøm löôïng metan trong khí thieân nhieân luoân thaáp hôn so vôùi trong khí moû daàu.
(2) Cao su buna coù tính ñaøn hoài vaø ñoä beàn keùm hôn so vôùi cao su thieân nhieân.
(3) Hôïp chaát C4H11N coù soá ñoàng phaân lôùn hôn soá ñoàng phaân cuûa hôïp chaát C4H10O.
(4) Cho toluen taùc duïng vôùi Br2 ( boät Fe, t0) thì haøm löôïng saûn phaåm o-bromtoluen lôùn hôn so vôùi p-bromtoluen.
(5) Toác ñoä phaûn öùng nhôø xuùc taùc enzim beù hôn toác ñoä cuûa cuøng phaûn öùng nhôø xuùc taùc hoùa hoïc.
(6) Axit axetic coù tính axit maïnh hôn so vôùi axit fomic...
Giaùo vieân Nguyeãn Vaên Duyeân. Ñieän thoaïi 0983117715
Lôùp chuyeân Hoùa 10-11-12 vaø luyeän thi Ñaïi Hoïc taïi soá 69/9A Phaïm Vaên ChieâuPhöôøng 14 Quaän Goø Vaáp
Thaønh Phoá HOÀ CHÍ MINH.
ÑEÀ THI THÖÛ MOÂN HOÙA LAÀN 2
Thôøi gian : 90 phuùt khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà
Ñeà thi coù 60 caâu goàm 7 trang
Hoï, teân thí sinh: ................................................
Soá baùo danh:.....................................................
Cho khoái löôïng nguyeân töû (theo ñvC) cuûa caùc nguyeân toá :
Na = 23 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Ca = 40; Mg = 24 ; Al = 27 ; Fe = 56; Zn = 65 ; Cu = 64 ; Ag = 108 ; Cr = 52 ;
Sn = 119 ; S = 32 ; C = 12 ; Cl = 35,5 ; Br = 80 ; N = 14 ; P = 31 ; O = 16 ; I = 127 ; H = 1.
I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (40 Caâu, töø caâu 1 ñeán caâu 40)
Caâu 1: Hoøa tan hoaøn toaøn moät löôïng boät Fe vaøo dung dòch HCl thu ñöôïc dung dòch X chöùa hai chaát tan coù cuøng noàng
ñoä mol/l. Cho dung dòch X taùc duïng vôùi moät löôïng dö dung dòch AgNO
3
, ñun noùng ñeán khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn
thu ñöôïc 0,448 lít NO (ñktc), saûn phaåm khöû duy nhaát vaø m gam chaát raén. Giaù trò cuûa m laø
A. 25,12. B. 40,92. C. 36,60. D. 13,64.
Caâu 2: Cho hai sô ñoà bieán hoùa:
1. K
2
Cr
2
O
7
2 4
KI H SO

X
Zn

Y

NaOH
Z. 2. NaOH
3 4
H PO

R
NaOH

T
NaOH

Na
3
PO
4
.
X, Y vaø Z laø caùc hôïp chaát cuûa crom. Z vaø T theo thöù töï laø
A. Cr(OH)
2
; Na
2
HPO
4
. B. NaCrO
2
; Na
2
HPO
4
. C. Cr(OH)
2
; NaH
2
PO
4
. D. NaCrO
2
; NaH
2
PO
4
.
Caâu 3: Thuûy phaân moät löôïng saccarozô, trung hoøa dung dòch sau phaûn öùng vaø baèng phöông phaùp thích hôïp, taùch thu
ñöôïc m gam hoãn hôïp X, roài chia thaønh hai phaàn baèng nhau. Phaàn moät taùc duïng vôùi moät löôïng H
2
dö ( Ni, t
0
) thu ñöôïc
14,56 gam sobitol. Phaàn hai hoøa tan vöøa ñuùng 6,86 gam gam Cu(OH)
2
ôû nhieät ñoä thöôøng. Hieäu suaát phaûn öùng thuûy
phaân saccarozô laø
A. 80%. B. 50%. C. 40%. D. 60%.
Caâu 4: Coù caùc keát luaän so saùnh sau:
(1) Haøm löôïng metan trong khí thieân nhieân luoân thaáp hôn so vôùi trong khí moû daàu.
(2) Cao su buna coù tính ñaøn hoài vaø ñoä beàn keùm hôn so vôùi cao su thieân nhieân.
(3) Hôïp chaát C
4
H
11
N coù soá ñoàng phaân lôùn hôn soá ñoàng phaân cuûa hôïp chaát C
4
H
10
O.
(4) Cho toluen taùc duïng vôùi Br
2
( boät Fe, t
0
) thì haøm löôïng saûn phaåm o-bromtoluen lôùn hôn so vôùi p-bromtoluen.
(5) Toác ñoä phaûn öùng nhôø xuùc taùc enzim beù hôn toác ñoä cuûa cuøng phaûn öùng nhôø xuùc taùc hoùa hoïc.
(6) Axit axetic coù tính axit maïnh hôn so vôùi axit fomic.
(7) Cho buta-1,3-ñien taùc duïng vôùi dung dòch Br
2
ôû 40
0
C thì löôïng saûn phaåm coäng 1,4 lôùn hôn so vôùi 1,2.
(8) Nhieät ñoä soâi cuûa ancol etylic lôùn hôn nhieät ñoä soâi cuûa axit axetic.
Soá keát quaû so saùnh ñuùng laø
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Caâu 5: Ñieän phaân noùng chaûy hoaøn toaøn 13,3 gam muoái clorua cuûa moät kim loaïi kieàm thoå, thu ñöôïc 3,136 lít khí
(ñktc) thoaùt ra ôû anot. Hoøa tan hoaøn toaøn löôïng kim loaïi sinh ra vaøo dung dòch HNO
3
2M, khuaáy ñeàu ñeán khi phaûn
öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 0,448 lít khí A ( ñktc) vaø dung dòch X chöùa 21,52 gam muoái. Bieát trong quaù trình naøy
HNO
3
ñaõ duøng dö 20% so vôùi löôïng caàn thieát. Theå tích dung dòch HNO
3
2M ñaõ duøng laø
A. 170 ml. B. 144 ml. C. 120 ml. D. 204 ml.
Caâu 6: Cho caùc phaûn öùng sau:
(1) Nung KMnO
4
raén. (2) Daãn moät luoàng NH
3
ñi qua oáng söù chöùa CrO
3
, nung noùng.
(3) Suïc khí SO
2
vaøo dung dòch KMnO
4
. (4) Cho Cu(OH)
2
vaøo dung dòch saccarozô.
(5) Suïc khí CO
2
vaøo dung dòch Na
2
SiO
3
. (6) Taùch moät phaân töû hiñro töø phaân töû etan.
(7) Cho dung dòch FeCl
2
vaøo dung dòch AgNO
3
dö. (8) Hoøa tan hoãn hôïp Ba vaø Al vaøo nöôùc dö.
Soá phaûn öùng oxi hoùa khöû xaûy ra laø
A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Caâu 7: Nhoû raát töø töø 100 ml dung dòch hoãn hôïp X goàm K
2
CO
3
0,6M vaø NaHCO
3
0,8M vaøo dung dòch H
2
SO
4
, khuaáy
ñeàu, thu ñöôïc 1,568 lít CO
2
(ñktc) vaø dung dòch Z. Cho dung dòch Z taùc duïng vôùi moät löôïng dö dung dòch Ba(OH)
2
thu
ñöôïc m gam keát tuûa. Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Giaù trò cuûa m laø
A. 27,770. B. 21,945. C. 25,440. D. 21,500.
đề thi đại học 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi đại học 2014 - Người đăng: Hoa Battu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề thi đại học 2014 9 10 479