Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi & dấp án môn Toán + TV lớp 4,5

Được đăng lên bởi lophocthanhpho
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng GD&§T Qu¶ng X¬ng

®Ò thi häc sinh giái líp 4

Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn

M«n: To¸n – Thêi gian: 90 phót

N¨m häc 2008 – 2009
C©u 1: (4 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a) 5625 – 5000 : ( 726 : 6 – 113 )
b) 5000 – 5000 : ( 428 : 4 – 57 )
C©u 2: ( 4 ®iÓm ): TÝnh nhanh
a) 56 x 25 + 25 x 44
b) 20 x 25 x 5 x 4
C©u 3: (3 ®iÓm )
T×m hai sè cã tÝch b»ng 5292, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyÔn thõa sè thø nhÊt vµ t¨ng
thõa sè thø hai thªm 6 ®¬n vÞ th× ®îc tÝch míi b»ng 6048.
C©u 4: ( 4 ®iÓm ):
Ba b¹n Hång, Hoa, Lan cã tÊt c¶ 134 bu ¶nh: BiÕt r»ng sè bu ¶nh cña Hoa nhiÒu
h¬n Hång 14 chiÕc song l¹i kÐm Lan 16 chiÕc. TÝnh sè bu ¶nh cña mçi b¹n.
C©u 5: ( 5 ®iÓm )
Ngêi ta chia h×nh vu«ng ABCD thµnh hai h×nh ch÷ nhËt ABNM vµ CNMD (nh
h×nh vÏ ). BiÕt tæng chu vÞ h×nh ch÷ nhËt lµ 48 cm. TÝnh chu vi h×nh vu«ng ABCD.
A
B
M

D

N

C

§¸p ¸n m«n to¸n
c©u 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ( mçi c©u ®óng cho 2 ®iÓm )
a) 5625 - 5000 : ( 726 : 6 - 113 )
= 5625 - 5000 : ( 121 - 113 )
= 5625 - 5000 : 8
= 5625 - 625
= 5000
b) 5000 – 5000 : (428 : 4 – 5 )
= 5000 – 5000 : (107 – 57 )
= 5000 – 5000 : 50
= 5000 – 100
= 4900.
C©u 2: TÝnh nhanh ( mçi c©u tÝnh ®óng cho 2 ®iÓm )
a) 56 x 25 + 25 x 44
b) 20 x 25 x 5 x 4
= 25 x ( 56 + 44 )
= (20 x 5 ) x ( 25 x 4 )
= 25 x 100
= 100 x 100
= 2500
= 10000
C©u 3: Gäi thõa sè thø nhÊt lµ a ( a ≠ 0 ); thõa sè thø 2 lµ b (b ≠ 0 )
Theo bµi ra ta cã: a x b = 5292 (1)
a x ( b + 6 ) = 6048 (2) Hay a x b + a x 6 = 6048 (3)
Tõ (1) vµ (3) ta thÊy khi t¨ng thªm thõa sè thø hai 6 ®¬n vÞ th× tÝch t¨ng lªn 6 lÇn thõa sè
thø nhÊt ( 1® )
6 lÇn thõa sè thø nhÊt lµ: 6048 - 5292 = 756 ( 0,5®)
Thõa sè thø nhÊt lµ:
756 : 6 = 126 (0,5® )
Thõa sè thø hai lµ:
5292 : 126 = 42 (0,5® )
§¸p sè: 126 vµ 42 (0,5 ® )

C©u 4: Ta cã s¬ ®å:
Sè bu ¶nh cña Hång:
Sè bu ¶nh cña Hoa:
Sè bu ¶nh cña Lan:
Ba lÇn sè bu ¶nh cña Hång lµ:
134 - (14 + 14 + 16 ) = 90 ( chiÕc )

14chiÕc
14 chiÕc

(2® )

16 chiÕc

134 bu ¶nh

Sè bu ¶nh sña Hång lµ: 90 : 3 = 30 (ChiÕc ) (0,5® )
Sè bu ¶nh cña Hoa lµ: 30 + 14 = 44 (chiÕc ) (0,5® )
Sè bu ¶nh cña Lan lµ: 44 + 16 = 60 (chiÕc) (0,5® )
§¸p sè: Hång: 30 chiÕc
Hoa: 44 chiÕc
Lan: 60 chiÕc
(0,5®)
C©u 5: Nh×n trªn h×nh vÏ ta thÊy: AM + MD = AD
BN + NC = BC
Tæng chu vi c¸c h×nh ch÷ nhËt lµ: AB + BC + DC + AD + MN + MN = 6 lÇn c¹nh
h×nh vu«ng ABCD (2,5® )
C¹nh h×nh vu«ng ABCD lµ: 48 : 6 = 8 (cm) (1®)
CHu vi h×nh vu«ng ABCD lµ: 8 x 4 = 32 (cm ) (1®)
§¸p sè: 32 cm (0,5®)

Phßng GD&§T Qu¶ng X¬ng

®Ò thi häc sinh giái líp 4

Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn

M«n: TiÕng ViÖt – Thêi gian: 90...
Phßng GD&§T Qu¶ng X¬ng ®Ò thi häc sinh giái líp 4
Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn M«n: To¸n – Thêi gian: 90 phót
N¨m häc 2008 2009
C©u 1: (4 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a) 5625 – 5000 : ( 726 : 6 – 113 )
b) 5000 – 5000 : ( 428 : 4 – 57 )
C©u 2: ( 4 ®iÓm ): TÝnh nhanh
a) 56 x 25 + 25 x 44
b) 20 x 25 x 5 x 4
C©u 3: (3 ®iÓm )
T×m hai sè cã tÝch b»ng 5292, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyÔn thõa sè thø nhÊt vµ t¨ng
thõa sè thø hai thªm 6 ®¬n vÞ th× ®îc tÝch míi b»ng 6048.
C©u 4: ( 4 ®iÓm ):
Ba b¹n Hång, Hoa, Lan cã tÊt c¶ 134 bu ¶nh: BiÕt r»ng sè bu ¶nh cña Hoa nhiÒu
h¬n Hång 14 chiÕc song l¹i kÐm Lan 16 chiÕc. TÝnh sè bu ¶nh cña mçi b¹n.
C©u 5: ( 5 ®iÓm )
Ngêi ta chia h×nh vu«ng ABCD thµnh hai h×nh ch÷ nhËt ABNM vµ CNMD (nh
h×nh vÏ ). BiÕt tæng chu vÞ h×nh ch÷ nhËt lµ 48 cm. TÝnh chu vi h×nh vu«ng ABCD.
A B
M N
D C
Đề thi & dấp án môn Toán + TV lớp 4,5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi & dấp án môn Toán + TV lớp 4,5 - Người đăng: lophocthanhpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi & dấp án môn Toán + TV lớp 4,5 9 10 263