Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên máy tính bỏ túi lớp 9 năm 2013

Được đăng lên bởi ilove7along
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2013
MÔN TOÁN LỚP 9 THCS
Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
(Ngày thi 23 tháng 3 năm 2013)
Bài 1. (5 điểm)
Lập quy trình tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
1) P 2013 2012  2012 2011  2011 2010  ..........  1993 1992  1992 1991  1991 1990 ;
2)Q 

2013

20122012 20112011 2010  .........1993 1992 1992 19911991 1990

Bài 2. (5 điểm)
Một anh sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 8000000đồng
với lãi xuất 0,9% tháng .
1)Hỏi đúng 5 năm số tiền trong sổ sẽ là bao nhiêu ,biết rằng trong suốt thời
gian đó anh sinh viên không rút một đồng nào cả vốn và lãi
2)Nếu một tháng anh sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày
ngân hàng trả lãi hàng tháng anh ta rút ra bao nhiêu tiền ( làm tròn đến 1000
đồng ) để sau 5 năm sẽ vừa hết số tiền cả gốc và lãi
Bài 3. (5 điểm)
Cho góc xOy =500 giữa hai tia Ox; Oy lấy tia Oz sao cho góc xOz=22 0 .Trên Oz
lấy điểm M sao cho OM=67 cm.Một đường thẳng thay đổi đi qua M và cắt Ox; Oy
tại A và B.Tính giá trị nhỏ nhất diện tích tam giác ABO
Bài 4. (5 điểm)
1) Cho biểu thức

M 

5x 5  4 x 4  3x 3  2 4 y 4  3 y 3  2 y 2  y 5z 5  4 z 4  3z 3  2


4 x 4  3x 3  2 x 2  x 5x 5  4 y 4  3 y 3  2 4 z 4  3z 3  2 z 2  z

Tính M khi x  2 ; y 26; z 2013
2) Tìm tất cả các số tự nhiên n trong khoảng (1000; 10000000) sao cho số
B 4 22122010  6n là số tự nhiên
Bài 5. (5 điểm)
Trên mặt phẳng cho trước đoạn thẳng AB.Từ A vẽ đoạn thẳng AC vuông góc với
AB và AC=5,3cm.Từ điểm B và đoạn thẳng BE vuông góc với AB( hai điểm E và
C không nằm trên cùng phía đường thẳng AB )và BE=7,2 cm trên tia đối tia BE
lấy điểm D sao cho góc DCA=65 0 .Gọi F là trung điểm đoạn thẳng AE .Gọi d là
đường thẳng đi qua F và vuông góc với đường thẳng AE.Đường tròn tâm F bán
kính FE cắt đường thẳng d tại điểm G ( hai điểm B, G nằm khác phía với đường
thẳng AE ).Biết AE=12,4 cm hãy tính
1) Độ dài đoạn thẳng BD
2) Diện tích S của đa giác EGACD.
Bài 6. (5 điểm)

Công ty Hoa hồng thông báo quy định về trả tiền cho một trò chơi trên máy tính
như sau
A.Bạn phải trả 21000 đồng với bất kì lượng thời gian nào mà bạn chơi trò chơi.
B.Bạn phải trả 5000 đồng khi đồng ý chơi trò chơi và bạn phải trả thêm 1500đồng
cho mội phút chơi trò chơi
C.Bạn phải trả 3000 đồng cho mỗi chơi trò chơi
D.Bạn phải trả 15000 khi đồng ý chơi trò chơi và bạn phải trả thêm 250 đồng cho
mỗi phút chơi trò chơi
Hãy cho biết bạn sẽ chơi trò chơi trên máy tính của công ty đó ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM 2013
MÔN TOÁN LỚP 9 THCS
Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đ
(Ngày thi 23 tháng 3 năm 2013)
Bài 1. (5 điểm)
Lập quy trình tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
1)
2013
2012
2011
1992
19911993
199019911992..........201020112012 P
;
2013
2012
2011
1992
19911993
199019911992.........201020112012)2 Q
Bài 2. (5 điểm)
Một anh sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng 8000000đồng
với lãi xuất 0,9% tháng .
1)Hỏi đúng 5 năm số tiền trong sổ s bao nhiêu ,biết rằng trong suốt thời
gian đó anh sinh viên không rút một đồng nào cả vốn và lãi
2)Nếu một tháng anh sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày
ngân hàng trả lãi hàng tháng anh ta rút ra bao nhiêu tiền ( làm tròn đến 1000
đồng ) để sau 5 năm sẽ vừa hết số tiền cả gốc và lãi
Bài 3. (5 điểm)
Cho góc xOy =50
0
giữa hai tia Ox; Oy lấy tia Oz sao cho góc xOz=22
0
.Trên Oz
lấy điểm M sao cho OM=67 cm.Một đường thẳng thay đổi đi qua M và cắt Ox; Oy
tại A và B.Tính giá trị nhỏ nhất diện tích tam giác ABO
Bài 4. (5 điểm)
1) Cho biểu thức
zzzz
zzz
yyx
yyyy
xxxx
xxx
M
234
345
345
234
234
345
234
2345
2345
234
234
2345
Tính M khi
2013;26;2 zyx
2) Tìm tất cả các số tự nhiên n trong khoảng (1000; 10000000) sao cho số
4
622122010 nB
là số tự nhiên
Bài 5. (5 điểm)
Trên mặt phẳng cho trước đoạn thẳng AB.Từ A v đoạn thẳng AC vuông góc với
ABAC=5,3cm.Từ điểm Bđoạn thẳng BE vuông góc với AB( hai điểm E và
C không nằm trên cùng phía đường thẳng AB )và BE=7,2 cm trên tia đối tia BE
lấy điểm D sao cho góc DCA=65
0
.Gọi F trung điểm đoạn thẳng AE .Gọi d
đường thẳng đi qua F vuông góc với đường thẳng AE.Đường tròn tâm F bán
kính FE cắt đường thẳng d tại điểm G ( hai điểm B, G nằm khác phía với đường
thẳng AE ).Biết AE=12,4 cm hãy tính
1) Độ dài đoạn thẳng BD
2) Diện tích S của đa giác EGACD.
Bài 6. (5 điểm)
Đề thi giải toán trên máy tính bỏ túi lớp 9 năm 2013 - Trang 2
Đề thi giải toán trên máy tính bỏ túi lớp 9 năm 2013 - Người đăng: ilove7along
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi giải toán trên máy tính bỏ túi lớp 9 năm 2013 9 10 969