Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau môn Toán lớp 9 năm học 2010

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO K THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH CM TAY
CAØ MAU NAÊM HOÏC : 2010 - 2011
ÑIEÅM CUÛA TOAØN BAØI THI
Caùc giaùm khaûo
(Hoï teân vaø chöõ kyù)
SOÁ PHAÙCH
(Do Chuû tòch ñoàng thi ghi)
Baèng soá Baèng chöõ
(Đề thi gồm có 06 trang)
Quy ñònh : : 1. Ñeà thi coù 10 baøi, moãi baøi 5 ñieåm.
2. Thí sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo baûn ñeà thi naøy.
3. Keát quaû cuûa nhöõmg pheùp tính gaàn ñuùng thí sinh laáy chính xaùc ñeán 4
chöõ soá thaäp phaân.
Bài 1:
a) Tìm số dư của phép chia : 12345678912345 cho 2010
b) Tìm 2 chữ số tận cùng của 12
2010
Phần trình bài Kết quả Điểm số
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
Moân : TOAÙN Lôùp : 9 THCS
Thôøii gian : 150 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeàâ)
Ngaøy thi : 12 /12/2010
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau môn Toán lớp 9 năm học 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau môn Toán lớp 9 năm học 2010 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau môn Toán lớp 9 năm học 2010 9 10 994