Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên máy tính Casio tỉnh Cà Mau

Được đăng lên bởi Tron Huynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Kì thi giaûi toaùn treân maùy tính boû tuùi tænh Caø Mau
CAØ MAU Naêm hoïc 2009-2010
Moân : TOAÙNLôùp: 9 THCS
Thôøi gian : 150 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà)
Ngaøy thi : 29/11/2009
Ñieåm
cuûa toaøn baøi thi
Caùc giaùm khaûo
(Hoï, teân vaø chöõ kí)
Soá phaùch
(do Tröôûng ban chaám thi
ghi)
Baèng soá Baèng chöõ
Giaùm khaûo 1:
Giaùm khaûo 2:
Quy ñònh: 1. Ñeà thi coù 10 baøi, moãi baøi 5 ñieåm.
2. Thí sinh laøm baøi tröïc tieáp vaøo baûn ñeà thi naøy.
3. Keát quaû cuûa nhöõng pheùp tính gaàn ñuùng thí sinh laáy chính xaùc ñeán 4 chöõ soá thaäp phaân.
Baøi 1.
a) Tìm naêm chöõ soá ñaàu tieân cuûa 123
123
b) Tìm hai chöõ soá taän cuøng cuûa 2
2009
a) b)
Baøi 2.
a) Tính (chính xaùc):
1
6
3
5
5
4
7
3
9
A = +
+
+
+
b) Phaân soá naøo sinh ra soá thaäp phaân tuaàn hoaøn 3,1(23)
a) b)
Baøi 3. Cho tam giaùc ABC, coù AB = 1,05; BC = 2,08; AC = 2,33. Tính (gaàn ñuùng):
a) Ñöôøng cao AH.
b) Chu vi ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC.
a) AH b) Chu vi
1
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
Đề thi giải toán trên máy tính Casio tỉnh Cà Mau - Trang 2
Đề thi giải toán trên máy tính Casio tỉnh Cà Mau - Người đăng: Tron Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi giải toán trên máy tính Casio tỉnh Cà Mau 9 10 552