Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hay

Được đăng lên bởi Toàn Dương Lê
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN
Đề thi gồm 07 trang

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Vật lí; Khối: A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 134

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10 -34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong
chân không c = 3.10 8 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một máy tăng áp có tỷ lệ số vòng dây ở 2 cuộn dây là 0,5. Nếu ta đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 130 V thì điện áp đo được ở 2 đầu cuộn thứ cấp để hở sẽ là 240 V. Tỷ lệ giữa
điện trở thuần r của cuộn sơ cấp và cảm kháng ZL của cuộn sơ cấp là
A.

5
12

B.

1
168

C.

1
12

D.

13
.
24

Câu 2: Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực
đại trên bản tụ là Q0 = 2.10-6 C và dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 0,314 A. Lấy π2≈10. Tần số dao
động điện từ tự do trong mạch là
A. 3 MHz.
B. 50 kHz.
C. 2,5 MHz.
D. 25 kHz.
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Dòng điện chạy qua đoạn mạch theo chiều từ A đến B.
B. Điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch trong một chu kỳ bằng 0.
C. Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch luôn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
D. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng tổng các điện áp tức thời của các phần tử trong đoạn
mạch.
Câu 4: Khi điện tích trên tụ tăng từ 0 lên 6 μC thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch dao động
LC lí tưởng giảm từ 8,9 mA xuống 7,2 mA. Khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này là
A. 8, 6.10 -4 s .
B. 7, 2.10 -3 s .
C. 8,1.10-4 s .
D. 7, 2.10 -4 s .
Câu 5: Tốc độ truyền sóng cơ không phụ thuộc vào
A. nguồn sóng.
B. bản chất của môi trường.
C. mật độ vật chất của môi trường.
D. nhiệt độ môi trường truyền sóng.
Câu 6: Hiện tượng không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là
A. hiện tượng quang điện.
B. sự phát quang của các chất.
C. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
D. tính đâm xuyên.
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng quang - phát quang
A. Sự phát sáng của bóng đèn LED.
B. Sự phát sáng của bóng đèn huỳnh quang.
C. Sự phát quang của biển báo giao thông.
D. Sự phát sáng của một số công tắc điện vào ban đêm.
Câu 8: Một chất điểm t...
Trang 1/7 -đề thi 134
S GD&ĐT QUNG TR
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN
Đề thi gm 07 trang
ĐỀ THI TH ĐẠI HC NĂM HC 2013-2014
Môn: Vt lí; Khi: A, A1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 134
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Cho biết: hng s Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ ln đin tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc độ ánh sáng trong
chân không c = 3.10
8
m/s; gia tc trng trường g = 10 m/s
2
.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mt y tăng áp t l s vòng y 2 cun y 0,5. Nếu ta đặt vào 2 đầu cun sơ cp mt đin áp
xoay chiu giá tr hiu dng 130 V thì đin áp đo được 2 đầu cun th cp để h s 240 V. T l gia
đin tr thun r ca cun sơ cp và cm kháng Z
L
ca cun sơ cp là
A.
5
12
B.
1
168
C.
1
12
D.
13
24
.
Câu 2: Mt mch dao động vi t đin C cun cm L đang thc hin dao động t do. Đin tích cc
đại trên bn t Q
0
= 2.10
-6
C dòng đin cc đại trong mch I
0
= 0,314 A. Ly π
2
10. Tn s dao
động đin t t do trong mch là
A. 3 MHz. B. 50 kHz. C. 2,5 MHz. D. 25 kHz.
Câu 3: Đặt mt đin áp xoay chiu vào hai đầu đon mch AB. Phát biu nào sau đâyđúng ?
A. Dòng đin chy qua đon mch theo chiu t A đến B.
B. Đin lượng dch chuyn qua đon mch trong mt chu k bng 0.
C. Nhit lượng ta ra trên đon mch luôn t l thun vi cường độ dòng đin.
D. Đin áp tc thi hai đầu đon mch bng tng các đin áp tc thi ca các phn t trong đon
mch.
Câu 4: Khi đin tích trên t tăng t 0 lên 6 μC thì đồng thi cường độ dòng đin trong mch dao động
LC lí tưởng gim t 8,9 mA xung 7,2 mA. Khong thi gian xy ra s biến thiên này
A.
4
-
. B.
3
-
. C.
4
8,1.10s
-
. D.
4
7,2.10s
-
.
Câu 5: Tc độ truyn sóng cơ không ph thuc vào
A. ngun sóng. B. bn cht ca môi trường.
C. mt độ vt cht ca môi trường. D. nhit độ môi trường truyn sóng.
Câu 6: Hin tượng không liên quan đến tính cht lượng t ca ánh sáng là
A. hin tượng quang đin. B. s phát quang ca các cht.
C. hin tượng nhiu x ánh sáng. D. tính đâm xuyên.
Câu 7: Hin tượng nào sau đây không liên quan đến hin tượng quang - phát quang
A. S phát sáng ca bóng đèn LED.
B. S phát sáng ca bóng đèn hunh quang.
C. S phát quang ca bin báo giao thông.
D. S phát sáng ca mt s công tc đin vào ban đêm.
Câu 8: Mt cht đim thc hin đồng thi 2 dao đông điu hoà cung phương: x
1
= A
1
cos(wt+π/3) cm
x
2
= A
2
cos(wt-π/2) cm. Phương trình dao động tng hp là: x=5cos(wt-φ) cm. Biên d dao động A
2
giá tr ln nht khi j bng
A. - p/3 rad. B. p/2 rad. C. p/6 rad. D. -p /6 rad.
Đề thi hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi hay - Người đăng: Toàn Dương Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi hay 9 10 969