Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa

Được đăng lên bởi tlinh557
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
25 ĐỀ THI THỬ
ĐỀ SỐ 01
1. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 .

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 .

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s1 .

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 .

2. Khi để sắt trong không khí ẩm thường bị
A. thuỷ phân.

B. khử.

C. oxi hóa.

D. phân huỷ.

3. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K 2 O, CaO, Al2 O3 , MgO
A. H2 O.

B. dd HCl.

C. dd NaOH.

D. dd H2 SO4 .

4. Đốt hỗn hợp bột sắt và iốt dư thu được
A. FeI2 .

B. FeI3 .

C. hỗn hợp FeI2 và FeI3 .

D. không phản ứng.

5. Khi cho Na vào các dung dịch Fe2 (SO 4 )3 , FeCl2 , AlCl3 , thì có hiện tượng nào xảy ra ở cả 3
cốc:
A. có kết tủa.

B. có khí thoát ra.

C. có kết tủa rồi tan.

D. không có hiện tượng gì.

6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp
A. nhiệt phân NaNO 3 .
B. điện phân dung dịch NaCl.
C. điện phân nóng chảy NaCl.
D. cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
7. Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X.
Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã trên là:
A. 9,4 gam.

B. 12,8 gam.

C. 16,2 gam.

D. 12,6 gam.

8. Các chất NaHCO 3 , NaHS, Al(OH)3 , H2 O đều là
A. axit.

B. bazơ.

C. chất trung tính.

D. chất lưỡng tính.

9. Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO 2 , dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch
NaAlO 2 đều thấy
A. có khí thoát ra.

B. dung dịch trong suốt.

C. có kết tủa keo trắng.

D. có kết tủa sau đó tan dần.

10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2 SO 4 0,5M thu được dung
dịch B và 4,368 lít H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là
A. 72,09% và 27,91%.

B. 62,79% và 37,21%.

C. 27,91% và 72,09%.

D. 37,21% và 62,79%.

 

1

11. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện:
A. muối ăn.

B. axit axetic.

C. axit sunfuric. D. rượu etylic.
12. Tổng nồng độ mol (C M) của các ion trong dung dịch natriphotphat 0,1M là
A. 0,5 M.

B. 0,4M.

C. 0,3M.

D. 0,1M.

13. Đem nung một khối lượng Cu(NO 3 )2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân thấy khối
lượng giảm 0,54g. Vậy khối lượng muối Cu(NO 3 )2 đã bị nhiệt phân là:
A. 0,5g.

B. 0,49g.

C. 9,4g.

D. 0,94g.

14. Biểu thức K a của axit HF là
A.

[HF]
.
[H  ][F ]

B. [H  ][F ].

C.

[H  ][F ]
.
[HF]

D.

[H  ][F ]
.
2[HF]

15. Hiđroxit nào sau đây không là chất lưỡng tính
A. Zn(OH)2 .

B. Fe(OH)3 .

C. Al(OH)3 .

D. Cr(OH)3 .

16. Trộn 500 ml dung dịch HNO 3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. ...
1
25 ĐTHI THỬ
Đ SỐ 01
1. Cấu hình electron nào sau đây là ca Fe, biết Fe có số th t 26 trong bảng tun hn.
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
6
.
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
4s
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
.
2. Khi để sắt trong không km thưng bị
A. thuỷ phân. B. kh. C. oxi hóa. D. phân huỷ.
3. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhn biết các chất bột sau: K
2
O, CaO, Al
2
O
3
, MgO
A. H
2
O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H
2
SO
4
.
4. Đốt hn hp bột sắt và it thu đưc
A. FeI
2
. B. FeI
3
.
C. hn hợp FeI
2
và FeI
3
. D. không phn ứng.
5. Khi cho Na vào các dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCl
2
, AlCl
3
, thin tượng nào xy ra cả 3
cốc:
A. có kết ta. B. có k thoát ra.
C. có kết ta rồi tan. D. không hin tượng .
6. Để điu chế Na người ta dùng phương pháp
A. nhit phân NaNO
3
.
B. đin phân dung dịch NaCl.
C. đin phân nóng chảy NaCl.
D. cho K phnng với dung dch NaCl.
7. Hoà tan hn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu đưc 4,48 t H
2
(đktc) và dung dch X.
Cô cạn X thu đưc 16,2 gam chất rắn. Khi lưng hợp kim đã tn là:
A. 9,4 gam. B. 12,8 gam. C. 16,2 gam. D. 12,6 gam.
8. Các cht NaHCO
3
, NaHS, Al(OH)
3
, H
2
O đều
A. axit. B. bazơ.
C. cht trung tính. D. cht lưng tính.
9. Cho các dung dịch HCl vừa đ, khí CO
2
, dung dịch AlCl
3
ln lưt vào 3 cốc đựng dung dch
NaAlO
2
đều thy
A. có k tht ra. B. dung dch trong sut.
C. có kết ta keo trắng. D. có kết ta sau đó tan dần.
10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gm HCl 1M và H
2
SO
4
0,5M thu được dung
dịch B và 4,368 t H
2
đktc. Phn trăm khi lượng ca Mg và Al trong hn hợp ln lượt là
A. 72,09% và 27,91%. B. 62,79% và 37,21%.
C. 27,91% và 72,09%. D. 37,21% và 62,79%.
Đề thi hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi hóa - Người đăng: tlinh557
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Đề thi hóa 9 10 884