Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa tỉnh

Được đăng lên bởi Nham Ngoc Lan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
MÔN: HÓA HỌC 9
ĐỀ SỐ 2
Thời gian: 120 phút
Sở GD&ĐT Hải Dương
Câu I. (2,25 điểm)
1. Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau và ghi rõ điều
kiện nếu có? (mỗi mũi tên chỉ ứng với một phương trình phản ứng)

(1)

Al2O3

(3)

Al2(SO4)3

(5)

(9)

NaAlO2

(6)
(4)

Al

Al(OH)3
(8)

(2)

AlCl3

Al(NO3)3
(7)

(10)
Al2O3

2. Cho 2 lọ mất nhãn chứa 2 dung dịch X và Y. Dung dịch X chứa hỗn hợp
(BaCl2 và NaOH); Dung dịch Y chứa hỗn hợp (NaAlO2 và NaOH). Chỉ dùng khí
CO2 hãy trình bày cách phân biệt hai lọ dung dịch kể trên. Viết các phương trình
hóa học đã xảy ra?
Câu II. (2,0 điểm)
1. Từ khí thiên nhiên với các chất vô cơ và điều kiện cần thiết coi như có đủ, hãy
viết các phương trình hóa học để điều chế Etyl axetat?
2. Cho rất từ từ một lượng dư Natri kim loại vào 100ml rượu Etylic 460. Hãy viết
các phương trình hóa học xảy ra và tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu
chuẩn? Cho biết khối lượng riêng của nước tại nhiệt độ này là 1 gam/ml; khối
lượng riêng của rượu Etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml.
TaiLieu.VN

Page 1

3. Nung nóng hỗn hợp A gồm 0,1 mol Axetilen và 0,4 mol H2 trong bình kín với
xúc tác phù hợp. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối hơi so với
H2 là 5. Dẫn toàn bộ hỗn hợp B đi qua dung dịch nước Brom dư thấy khối lượng
Brom tham gia phản ứng tối đa là m gam. Tính giá trị m?
Câu III. (1,75 điểm)
1. Có 6 lọ dung dịch được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 6. Mỗi dung dịch chứa
một chất tan gồm BaCl2, H2SO4, NaOH, MgCl2, Na2CO3, HCl. Người ta tiến hành
các thí nghiệm và thu được kết quả như sau:
Thí nghiệm 1: Dung dịch 2 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 3 và 4.
Thí nghiệm 2: Dung dịch 6 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 1 và 4.
Thí nghiệm 3: Dung dịch 4 cho khí bay lên khi tác dụng với các dung dịch 3 và 5.
Hãy xác định số thứ tự của các lọ dung dịch trên và viết các phương trình hóa học
đã xảy ra?
2. Cho dung dịch A chứa a mol NaOH, dung dịch B chứa b mol AlCl3. Hãy xác
định mối quan hệ giữa a và b để sau khi pha trộn hai dung dịch trên ta luôn thu
được kết tủa?
Câu IV. (2,0 điểm)
Cho 3,52 gam hỗn hợp Z gồm hai kim loại Mg, Fe ở dạng bột vào 200 gam
dung dịch Cu(NO3)2 chưa rõ nồng độ. Sau phản ứng thu được 4,8 gam chất rắn T
chứa tối đa hai kim loại và dung dịch V. Thêm NaOH dư vào dung dịch V rồi lọc
lấy kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2 gam
chất rắn (biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn).
1. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ...
TaiLieu.VN Page 1
ĐỀ SỐ 2
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian: 120 phút
Sở GD&ĐT Hải Dương
u I. (2,25 điểm)
1. Hoàn tnh các phương trình hóa học theo đồ chuyển hóa sau và ghi điều
kiện nếu có? (mỗi mũi tên chỉ ứng vi một phương trình phn ứng)
2. Cho 2 l mất nhãn cha 2 dung dịch X và Y. Dung dịch X chứa hỗn hợp
(BaCl
2
NaOH); Dung dịch Y chứa hỗn hợp (NaAlO
2
NaOH). Chdùng khí
CO
2
hãy trình y ch pn biệt hai ldung dịch kể trên. Viết các phương trình
hóa học đã xảy ra?
u II. (2,0 điểm)
1. Tkthiên nhiên với các chất điều kiện cần thiết coi như đủ, hãy
viết các pơng trình hóa học để điều chế Etyl axetat?
2. Cho rất từ từ một lượng Natri kim loại vào 100ml rượu Etylic 46
0
. y viết
các phương trình hóa học xảy ra và tính th tích k thoát ra điu kiện tiêu
chuẩn? Cho biết khối lượng riêng của nước tại nhiệt độ này 1 gam/ml; khi
lượng riêng của rượu Etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml.
(6)
(4)
(10)
(9)
(8)
(5)
(7)
(3)
(2)
(1)
Al
2
O
3
NaAlO
2
3
Al(NO
3
)
3
Al
2
(SO
4
)
3
AlCl
3
Al
2
O
3
Al
Đề thi hóa tỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi hóa tỉnh - Người đăng: Nham Ngoc Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi hóa tỉnh 9 10 523