Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC KỲ II

Được đăng lên bởi Quang Trạng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

AN GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC

SBD : ………… PHÒNG :……
…………

ĐỀ THI HỌC KỲ II
Năm học 2012 – 2013
Môn : TOÁN
Lớp : 9
Thời gian làm bài : 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1,0 điểm)
Giải hệ phương trình sau:

Bài 2: (2,0 điểm)
Cho hàm số
a) Tính các giá trị:
b) Vẽ đồ thị hàm số đã cho trên mặt phẳng tọa độ.
c) Cho hai điểm A(-5; 25) và B(5;-25). Điểm nào nằm trên đồ thị hàm số?
Bài 3: (3,0 điểm)
Cho phương trình bậc hai :

m là tham số

a) Cho
hãy giải phương trình (*).
b) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có nghiệm với bất kỳ m nào.
c) Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm
thỏa
.
Bài 4: (4,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn), các đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Vẽ
đường tròn (O) tâm O đường kính AH.
a)
b)
c)
d)

Chứng minh điểm E nằm trên đường tròn (O).
Chứng minh tứ giác AEDB nội tiếp.
Chứng minh
Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn(O).

-----Hết------

HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM HOÏC KYØ II

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
AN GIANG

Naêm hoïc 2012 – 2013

MOÂN TOAÙN 9
A. ĐÁP ÁN

Bài 1

1,0
điểm

Ta giải phương trình bằng phương pháp cộng .
Cộng hai phương trình ta được

0,25
0,25

Thay

vào phương trình (1) ta được

Vậy hệ phương trình có nghiệm

0,25

.

0,25

Câu a
0,5
điểm

0,25
0,25
Đồ thị hàm số
0
0
y

Câu b
1,0
điểm

x
1,0

Bài 2

Xét A(-5; 25)
Câu c Cho
0,5 hàm số
điểm Xét B(5;-25)
Cho

vậy A không thuộc đồ thị

vậy B thuộc đồ thị hàm số

ta được phương trình
Câu a Với
nên phương trình (1) có hai
1,0 Do phương trình có
điểm nghiệm

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

Bài 3

Câu b
1,0
điểm

0,25
0,25
0,25

Do
Ta có
Câu c
1,0
điểm

nên phương trình (*) luôn có nghiệm

0,25
0,25
0,25

Thay vào ta được
0,25

Vậy

0,25

thỏa đề bài
A

(hình vẽ cho câu a) 0,5 điểm)

1

O

Câu a
1,0
điểm

1
2

H
B

0,5

E

3

1

D

C

Ta có BEEA (giả thiết)
hay E nằm trên đường tròn đường kính AH
Vậy E nằm trên đường tròn (O).
(vì AD là đường cao)
Câu b
(vì BE là đường cao)
1,0
Bài 4
điểm Hai đỉnh liên tiếp D và E cùng nhìn đoạn AB dưới một góc vuông
suy ra D, E nằm trên đường tròn đường kính AB
Vậy tứ giác ABDE nội tiếp.
Tam giác AEH vuông tại E có OE là trung tuyến
Câu c
1,0
Mà
(Cùng phụ với góc C )
điểm
Tam giác BEC vuông tại E có ED là trung tuyến nên DE=DB hay
tam giác BDE cân
Câu d
(chứng minh trên)
1,0 Ta có

điểm Mặt khác
Mà OE là bán kính đường tròn (O) suy ra DE là tiếp tuyến của
đường tròn(O)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

B. HƯỚNG DẪN CHẤM:
1. Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đ...
S GIÁO DC ĐÀO TẠO ĐỀ THI HC K II
AN GIANG Năm học 2012 2013
Môn : TOÁN
Lp : 9
Thời gian làm bài : 90 phút
(Không k thời gian phát đề)
Bài 1: (1,0 điểm)
Gii h phương trình sau:


Bài 2: (2,0 điểm)
Cho hàm s

a) Tính các giá tr:


b) V đồ th hàm s đã cho trên mặt phng ta đ.
c) Cho hai điểm A(-5; 25) và B(5;-25). Đim nào nằm trên đ th hàm s?
Bài 3: (3,0 điểm)
Cho phương trình bc hai :

 m là tham s
a) Cho y giải phương trình (*).
b) Chng minh rng phương trình (*) luôn có nghiệm vi bt k m nào.
c) Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm
tha
.
Bài 4: (4,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân ti A (góc A nhn), các đường cao AD, BE ct nhau ti H. V
đường tròn (O) tâm O đường kính AH.
a) Chứng minh điểm E nằm trên đường tròn (O).
b) Chng minh t giác AEDB ni tiếp.
c) Chng minh 

d) Chng minh DE là tiếp tuyến ca đưng tròn(O).
-----Hết------
ĐỀ CHÍNH THC
SBD : ………… PHÒNG :……
…………
ĐỀ THI HỌC KỲ II - Trang 2
ĐỀ THI HỌC KỲ II - Người đăng: Quang Trạng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC KỲ II 9 10 277