Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 9

Được đăng lên bởi Dương Mayy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2014 TP Đà Nẵng
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = ¼ x2 và y = ½ x + 2
a, Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b, Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị đó.
Bài 2 (2,0 điểm)
a. Giải phương trình (2x2 + 3x – 6)2 – (3x – 2)2 = 0
b. Tìm hai số a và b, biết rằng tổng và tích của chúng lần lượt là các nghiệm của phương
trình x2 – 9x + 20 = 0.
Bài 3 (2,0 điểm)
Cho phương trình x2 + 2(2m-1)x + 3(m2 – 1) = 0 (với m là tham số).
a, Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?
b, Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm x1 và x2, dùng hệ thức vi-ét, hãy tìm hệ
thức liên hệ giữa hai nghiệm x1 và x2 của phương trình không phụ thuộc vào m.
Bài 4 (3,5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, có góc BAC = 60 0. Hai đường
cao BB’ và CC’ của tam giác ABC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
a, Bốn điểm B, H, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b, Hai góc BAC và HAO có chung đường phân giác.
c, Hai đường thẳng OA và B’C’ vuông góc.

Xem thêm tại: 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2014 TP Đà Nẵng
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = ¼ x2 và y = ½ x + 2
a, Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b, Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị đó.
Bài 2 (2,0 điểm)
a. Giải phương trình (2x2 + 3x – 6)2 – (3x – 2)2 = 0

b. Tìm hai số a và b, biết rằng tổng và tích của chúng lần lượt là các nghiệm của phương
trình x2 – 9x + 20 = 0.
Bài 3 (2,0 điểm)
Cho phương trình x2 + 2(2m-1)x + 3(m2 – 1) = 0 (với m là tham số).
a, Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?
b, Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm x1 và x2, dùng hệ thức vi-ét, hãy tìm hệ
thức liên hệ giữa hai nghiệm x1 và x2 của phương trình không phụ thuộc vào m.
Bài 4 (3,5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, có góc BAC = 600. Hai đường
cao BB’ và CC’ của tam giác ABC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
a, Bốn điểm B, H, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b, Hai góc BAC và HAO có chung đường phân giác.
c, Hai đường thẳng OA và B’C’ vuông góc.
Nguồn bài viết:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Đà Nẵng môn Toán:
Bài 1: (1,5 điểm)
1. Tính giá trị của biểu thức:

2. Rút gọn biểu thức

, với x > 0, x # 2.

Bài 2: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:
Bài 3: (2,0 điểm)
Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và hàm số y = 4x + m có đồ thị (dm)
1) Vẽ đồ thị (P)
2) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho (d m) và (P) cắt nhau tại hai đi...
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2014 TP Đà Nẵng
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = ¼ x
2
và y = ½ x + 2
a, Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b, Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị đó.
Bài 2 (2,0 điểm)
a. Giải phương trình (2x
2
+ 3x – 6)
2
– (3x – 2)
2
= 0
b. Tìm hai số a và b, biết rằng tổng và tích của chúng lần lượt là các nghiệm của phương
trình x
2
– 9x + 20 = 0.
Bài 3 (2,0 điểm)
Cho phương trình x
2
+ 2(2m-1)x + 3(m
2
– 1) = 0 (với m là tham số).
a, Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?
b, Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm x1 và x2, dùng hệ thức vi-ét, hãy tìm hệ
thức liên hệ giữa hai nghiệm x
1
x
2
của phương trình không phụ thuộc vào m.
Bài 4 (3,5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, góc BAC = 60
0
. Hai đường
cao BB’ và CC’ của tam giác ABC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
a, Bốn điểm B, H, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b, Hai góc BAC và HAO có chung đường phân giác.
c, Hai đường thẳng OA và B’C’ vuông góc.
Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-9-mon-toan-tp-da-nang-
nam-2014-c30a16492.html#ixzz3XSKPy9Bs
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2014 TP Đà Nẵng
Bài 1: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = ¼ x2 và y = ½ x + 2
a, Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b, Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị đó.
Bài 2 (2,0 điểm)
a. Giải phương trình (2x2 + 3x – 6)2 – (3x – 2)2 = 0
Đề thi học kì 2 môn toán lớp 9 - Trang 2
Đề thi học kì 2 môn toán lớp 9 - Người đăng: Dương Mayy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học kì 2 môn toán lớp 9 9 10 259