Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2010-2011)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MTBT THCS 2010
-
2011
-
Trang
1
Së Gi¸o dôc vµ §µoo Kú thi chän häc sinh giáip tØnh
Gia lai Gii to¸n trªn m¸y tÝnh CÇM TAY
§Ò chÝnh thøc m häc 2010-2011
M¤N to¸n - thcs
Đề thi gm 9 trang Thi gian m i: 150 phút (không k thi gian pt đề)
Héi ®ång coi thi: THCS Ph¹m Hång Th¸i
Ch÷ ký gi¸m thÞ 1: ……………………...
Ch÷ ký gi¸m thÞ 2: ……………………...
Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………
Ngµy sinh: …………………………………
N¬i sinh: …………………………………..
S báo danh: ……………………..……….
Sè mËt m· (Do Chñ tÞch Héi ®ång chÊm thi ghi)
"…………………………………………………………………………………………
Ch kí giám kho 1 Ch kí giám kho 2
S MT MÃ
(do Ch tch HĐ
chm thi ghi)
ĐIM I THI
LI DN T SINH
1.T sinh ghi rõ s t giy
phi np ca i thi vào
trong khung này.
2.Ngoài ra không được đánh s, kí tên hay
ghi mt du hiu vào giy thi.
Bng s
Bng ch
Qui định: Hc sinh trình bày vn tt ch gii, công thc áp dng (nếu u cu), kết qu
tính toán o ô trng lin k bài toán. Các kết qu tính gn đúng, nếu không ch định c
th, được ngm định chính xác ti 5 ch s phn thp phân sau du phy.
Bài 1: (5đim) a) Tính giá tr biu thc viết dưới dng phân s:
A= 0,3(4) + 1,(62) :
7
14
11
32
0,8(5)
+
- :
90
11
b) Cho biết tgx = tg34
0
. tg35
0
. tg36
0
…… tg54
0
.tg55
0
. (0< x < 90
0
)
Tính
( )
2323
33
(1os)(1sin)
1sinxcossinos
tgxcxcotgxx
B
xxcx
+++
=
+++
A = B =
Bài 2: (5đim) Tính giá tr biu thc (ghi kết qu dưới dng hn s)
a)
12121212
........
0,(2010)0,0(2010)0,00(2010)0,0000000(201
0)
C =++++
C =
S t: ……
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2010-2011) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2010-2011) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Gia Lai môn Toán THCS (2010-2011) 9 10 583