Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 7

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 7

----------------------------------------------------------------------------------------------Chú ý: tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1: Tính:
  13
7
7
1  
 1
A  5 : 2.2012   
.9,4  9,5.  : 2  4 .0,1 : 89,5  826 : 7 
10
18
2  
 2
  84
2
2011
2011
Bài 2: Cho .
a  1  20112 

2
2012
2012
1
Tính
Aa
1
Bài 3: Cho a =
a
1
2269176843; b = 3955998567; c
a
1
= 20081211
a
a
Tìm ƯCLN(a, b,
c).
Bài 4: Tìm số tự 3n  3n 1  3n 2  3n 3  7085880
nhiên n biết:
543 thành bốn phần tỉ lệ nghịch với các số
Bài 5: Hãy chia số 9876543210
432
2; ; ;
Bài 6: Cho tam giác ABC µ 3 µ µ 6 µ
A  B, B  C
có . Tính số đo các góc của tam
5
7
giác ABC ( làm tròn đến phút).
Bài 7: Tìm ba số x, y, z biết: x - y + z = 2012; x và y tỉ lệ thuận với 5 và 2; y
và z tỉ lệ nghịch với 2012 và 52.
Bài 8: Với giá trị nào của x thì biểu thức A có giá trị lớn nhất?
4 

6 

 2,3  5 : 6, 25 .7 



Bài 9: A  522012  5 7 :  x :1,3  8, 4. 7 .  6  8.0, 0125  6,9    114



Tính chính
xác kết quả phép nhân: 77775555.77779999
Bài 10: Cho . Hãy tìm các
2020  n
A
số tự nhiên n để A là số tự nhiên.
2012  n
1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012

KHỐI LỚP 7

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
1
2
3
4

Nội dung

Kết quả
5030,08359
A= 2012,00049
20081211
11

Tính thông thường
Tính a=2012. Thay vào biểu thức, tính A
Tính thông thường
3n  3n 1  3n  2  3n 3  7085880

Gọi 4 số cần
có:
3n (1tìm
 31làx,
32 y,
 3z,3 )t,ta7085880

5

6

3
4
5
x.2  y.  z.  t.
3n  177147
x y z
t
x  y  z3 t 4 9876543210
 n  11
  2

1 2 3 4 1 2 3 4
163
  
2 3 4 5 2 3 4 5
60
 3635537378

1
x  3635537378.
µ B
µ C
µ  1800  3 . 6 .C
µ  62C
µ C
µ  180 0
A
µ
Tính
5C 7
72
y  3635537378.
.
3
µ A
µ
Tương tự , tính
B,
3
z  3635537378.
4
4
t  3635537378.
5

x  1817768689
y  2423691585
z  2726653034
t  2908429902

µ  75054'
C
µ  650 4'
B
µ  390 2'
A

Điểm
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25

1
sai 1 số
trừ 0,5
sai 2 số
trừ
0,75

7

x=125,14832
x
y
 x y



 x y
y=50,05933
 
  5 2
  130 52


 5...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 60 phút không kể phát đề
KHỐI LỚP 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh có thể không ghi tóm tắt cách giải.
Bài 1: Tính:
Bài 2: Cho .
Tính
Bài 3: Cho a =
2269176843; b = 3955998567; c
= 20081211
Tìm ƯCLN(a, b,
c).
Bài 4: Tìm số tự
nhiên n biết:
Bài 5: Hãy chia số 9876543210 thành bốn phần tỉ lệ nghịch với các số
2; ; ;
Bài 6: Cho tam giác ABC
. Tính số đo c góc của tam
giác ABC ( làm tròn đến phút).
Bài 7: Tìm ba số x, y, z biết: x - y + z = 2012; x y tỉ lệ thuận với 5 2; y
và z tỉ lệ nghịch với 2012 và 52.
Bài 8: Với giá trị nào của x thì biểu thức A có giá trị lớn nhất?
Bài 9:
Tính chính
xác kết quả phép nhân: 77775555.77779999
Bài 10: Cho . Hãy tìm các
số tự nhiên n để A là số tự nhiên.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY
LONG AN NĂM HỌC: 2011-2012
Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012
13 7 7 1 1
A 5: 2.2012 .9,4 9,5. : 2 4 .0,1 : 89,5 826:7
84 10 18 2 2
2
2
2
2011 2011
a 1 2011
2012
2012
1
A a
1
a
1
a
1
a
a
n n 1 n 2 n 3
3 3 3 3 7085880
3
2
4
3
5
4
µ
µ µ µ
3 6
A B, B C
5 7
2,3 5 : 6,25 .7
4 6 1
A 522012 5 : x :1,3 8,4. . 6 1
7 7 8.0,0125 6,9 14
2020 n
A
2012 n
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 7 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 7 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 7 9 10 279