Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2012 môn Toán lớp 9 (Có đáp án)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS

THANH HÓA

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011- 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
MÔN: TOÁN
Chú ý:
1. Với những trường hợp không nêu công thức mà chỉ cho kết quả trừ ¼ số điểm
2. Với những trường hợp thừa nghiệm (do không xét điều kiện) trừ ¼ số điểm của ý.
3. Với những đáp số không đúng quy tắc làm tròn trừ ¼ số điểm của ý.
3. Với những câu yêu cầu trình bày, thí sinh trình bày vắn tắt thể hiện tiến trình giải bài toán,
không cần viết cách giải các phương trình và hệ mà máy tính hỗ trợ sẵn
4. Nếu học sinh giải bằng cách khác nhưng đúng vẫn được nguyên điểm.
Đề bài
Câu 1: (2 điểm) Hãy tính giá trị của biểu thức:
A=

a − 3a + (a − 1) a − 4 − 2
3

2

2

với a= 2 7

Điểm

Công thức tính và kết quả
A=

(a + 1) a − 2

1.5
0.5

(a − 1) a + 2

≈0.984 994 0
a 3 − 3a + (a 2 − 1) a 2 − 4 + 2
Câu 2: (2 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phương (1+x)(1+y) = 8 có 8 nghiệm:
trình:
(x, y)={(0, 7); (7, 0); (-2, -9);
(-9, -2); (1, 3); (3, 1); (-3, -5);
x + xy + y = 7.
(-5, -3)}
Câu 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC có AB=3cm; SCBP=3 (cm)2
BC=4cm ; CA=5cm. Các đường cao BH, đường SBDP = 3 ≈0.428 571 4 (cm2)
7
phân giác BD, đường trung tuyến BP chia tam giác
54
SABH= ≈ 2.16(cm2)
thành 4 phần. Hãy tính diện tích mỗi phần.
25

SBDH=
Câu 4: (2 điểm) Giải phương trình:

0.25
/1N0

0.5
0.5
0.5

72
≈ 0.411 428 6 (cm2)
175

0.5

− 5 − 13
≈-4.302 775 6
1.0
2
2
2
(x + 3x + 2) (x + 7x + 12) = 3
− 5 + 13
x2 =
≈-0.697 224 4
1.0
2
Câu 5: (2 điểm) Cho hình chóp S.ABC có AB=AC=a , góc BAC bằng 120 0 ,
SA=SB=SC=3a.
a. Tính thể tích hình chóp S.ABC.
b. Áp dụng với a= 17 .
Hướng dẫn:
a. Hạ SH vuông góc với mặt phẳng (ABC), AH cắt BC tại K .
Vì SA=SB=SC nên các tam giác sau vuông bằng nhau
(ΔSHA=ΔSHB = ΔSHC) ⇒ HA=HB=HC
⇒ H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.
Mặt khác do ΔABC cân tại A và góc (BAC) tù
nên HA là phân giác trong của góc (BAC). Do ΔHAB cân tại H, và
∠BAH=∠HAC=60 0
nên
là
tam
giác
đều.
Vậy
AH=AB=a
⇒
x1 =

S

3a

3a

3a

C

a

A

60

60

K

a

H

B

SH= SA 2 - AH 2 =2 2 a.

0.5

1/4

Ta có: VSABC=

1 ⎛1
3 ⎝2

1 ⎛1
⎞
.⎜ .AB.AC.sin(∠BAC ) ⎟ . SH
3 ⎝2
⎠
⎞
⎠

0
= .⎜ .a.a.sin120 ⎟ . 2 2a =

1.0

6 3
a
6

b. VSABC≈28.615 264 0
Câu 6: (2 điểm) Tính tổng:
1
1
1
S=
+
+ ... +
2+ 2 3 2 +2 3
2012 2011 + 2011 2012
Hướng dẫn:
1
1
1
−
Với ∀ n ∈ N* ta có:
=
. Từ đó ta có:
n
n +1
(n + 1) n + n n + 1
1
1
=1−
2+ 2
2
1
1
1
=
−
3 2+2 3
2
3
……………..
1
1
1
.
=
−
2012 2011 + 2011 2012
2011
2012
1
≈0.977 706 1
Vậy S = 1 −
2012

0.5

0.5

0.5
1.0

Câu 7: (2 điể...
1/4
S GIÁO DC & ĐÀO TO K THI CHN HC SINH GII LP 9 THCS
THANH HÓA GII TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CM TAY NĂM HC 2011- 2012
HƯỚNG DN CHM THI
MÔN: TOÁN
Chú ý:
1. Vi nhng trường hp không nêu công thc mà ch cho kết qu tr ¼ s đim
2. Vi nhng trường hp tha nghim (do không xét điu kin) tr ¼ s đim ca ý.
3. Vi nhng đáp s không đúng quy tc làm tròn tr ¼ s đim ca ý.
3. Vi nhng câu yêu cu trình bày, thí sinh trình bày vn tt th hin tiến trình gii bài toán,
không cn vi
ết cách gii các phương trình và h mà máy tính h tr sn
4. Nếu hc sinh gii bng cách khác nhưng đúng vn được nguyên đim.
Đề bài Công thc tính và kết qu
Đim
Câu 1: (2 đim) Hãy tính giá tr ca biu thc:
24a1)(a3aa
24a1)(a3aa
A
223
223
++
+
=
vi a=
72
2)1(
2)1(
+
+
=
aa
aa
A
0.984 994 0
1.5
0.5
Câu 2: (2 đim) Tìm nghim nguyên ca phương
trình:
x + xy + y = 7.
(1+x)(1+y) = 8 có 8 nghim:
(x, y)={(0, 7); (7, 0); (-2, -9);
(-9, -2); (1, 3); (3, 1); (-3, -5);
(-5, -3)}
0.25
/1N
0
Câu 3: (2 đim) Cho tam giác ABC có AB=3cm;
BC=4cm ; CA=5cm. Các đường cao BH, đường
phân giác BD, đường trung tuyến BP chia tam giác
thành 4 phn. Hãy tính din tích mi phn.
S
CBP
=3 (cm)
2
S
BDP
=
7
3
0.428 571 4 (cm
2
)
S
ABH
=
25
54
2.16(cm
2
)
S
BDH
=
175
72
0.411 428 6 (cm
2
)
0.5
0.5
0.5
0.5
Câu 4: (2 đim) Gii phương trình:
(x
2
+ 3x + 2) (x
2
+ 7x + 12) = 3
2
135
x
1
=
-4.302 775 6
2
135
x
2
+
=
-0.697 224 4
1.0
1.0
Câu 5: (2 đim) Cho hình chóp S.ABC có AB=AC=a , góc BAC bng 120
0
,
SA=SB=SC=3a.
a. Tính th tích hình chóp S.ABC.
b. Áp dng vi a=
17 .
Hướng dn:
a. H SH vuông góc vi mt phng (ABC), AH ct BC ti K .
Vì SA=SB=SC nên các tam giác sau vuông bng nhau
(
ΔSHA=ΔSHB = ΔSHC) HA=HB=HC
H là tâm đường tròn ngoi tiếp ΔABC.
Mt khác do
ΔABC cân ti A và góc (BAC) tù
nên HA là phân giác trong ca góc (BAC). Do
ΔHAB cân ti H, và
BAH=HAC=60
0
nên là tam giác đều. Vy AH=AB=a
SH=
22
AH - SA =2
2
a.
0.5
A
B
C
S
H
K
a
a
3a
3a
3a
60
60
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2012 môn Toán lớp 9 (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2012 môn Toán lớp 9 (Có đáp án) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thanh Hóa năm 2012 môn Toán lớp 9 (Có đáp án) 9 10 750