Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8

Được đăng lên bởi Carol Kim
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2007 - 2008

M«n: Ho¸ häc líp 8

Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ?
V× sao ?
a) KMnO4 to
?+?+?
b) Fe + H3PO4
?+?
to
c) S + O2
?
d) Fe2O3 + CO t0
Fe3O4 + ?
2) Mét oxit kim lo¹i cã thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi lµ 30%. T×m c«ng thøc oxit
biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO 4 hoÆc
KClO3. Hái khi sö dông khèi lîng KMnO4 vµ KClO3 b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu
®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g)
®iphètphopentaoxit. TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 1000C ®é tan cña NaNO3 lµ 180g, ë 200C lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam
NaNO3 kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO 3 b·o hoµ tõ 1000C xuèng
200C ?
6) Cho X lµ hçn hîp gåm Na vµ Ca. m 1(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl
0,5M thu ®îc 3,36 (lÝt) H2 (®ktc). m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m1/ m2 ?
b) NÕu cho m2 (g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung
dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt

H = 1;
Ca = 40;

N = 14; O = 16; Na = 23;
Cl = 35,5;
Mn = 55;
Fe = 56;
Ba = 107
§Ò thi chän häc sinh n¨ng khiÕu
M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2
2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3
3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O
4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2

5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O
Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t
®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n
cña ®¬n chÊt hi®ro. ViÕt ph¬ng tr×nh minh ho¹.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H 2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe xOy nung nãng.
Sau ph¶n øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng
x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t ®¬n
chÊt.
Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C 2H2 (®ktc) cã t...
®Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2007 - 2008
M«n: Ho¸ häc líp 8
Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
1) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau ? Cho biÕt mçi ph¶n øng thuéc lo¹i nµo ?
V× sao ?
a) KMnO
4
to
? + ? + ?
b) Fe + H
3
PO
4
? + ?
c) S + O
2
to
?
d) Fe
2
O
3
+ CO
t0
Fe
3
O
4
+ ?
2) Mét oxit kim lo¹i thµnh phÇn % khèi lîng cña oxi 30%. T×m c«ng thøc oxit
biÕt kim lo¹i cã ho¸ trÞ III ?
3) Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta ®iÒu chÕ oxi b»ng c¸ch nhiÖt ph©n KMnO
4
hoÆc
KClO
3
. Hái khi dông khèi lîng KMnO
4
KClO
3
b»ng nhau th× trêng hîp nµo thu
®îc thÓ tÝch khÝ oxi nhiÒu h¬n ? V× sao ?
4) §èt 12,4 (g) phèt pho trong khÝ oxi. Sau ph¶n øng thu ®îc 21,3 (g)
®iphètphopentaoxit. TÝnh.
a) ThÓ tÝch khÝ O
2
(®ktc) tham gia ph¶n øng) ?
b) Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng ?
5) ë nhiÖt ®é 100
0
C ®é tan cña NaNO
3
180g, ë 20
0
C lµ 88g. Hái bao nhiªu gam
NaNO
3
kÕt tinh l¹i khi lµm nguéi 560g dung dÞch NaNO
3
b·o hoµ 100
0
C xuèng
20
0
C ?
6) Cho X hçn hîp gåm Na Ca. m
1
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V (l) dung dÞch HCl
0,5M thu ®îc 3,36 (lÝt) H
2
(®ktc). m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi 10,8 (g) níc. TÝnh:
a) Tû lÖ khèi lîng m
1
/ m
2
?
b) NÕu cho m
2
(g) X t¸c dông võa ®ñ víi V dung dÞch HCl th× nång ®é mol/ l cña dung
dÞch HCl ®· dïng lµ bao nhiªu ?
Cho biÕt H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5;
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107
§Ò thi chän häc sinh n¨ng khiÕu
M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ KOH + Al
2
(SO
4
)
3
----> K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
3/ FeO + HNO
3
----> Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8 - Người đăng: Carol Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 8 9 10 442