Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 2

Được đăng lên bởi buithitovan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT- TOÁN
Lớp 2: Năm 2013-2014
Thời gian: 60 phút
Họ và tên:…………………………………………… Lớp………

I. Tiếng Việt
Câu 1 (2đ): Nối tiếng ở cột A với tiếng ở cột B để tạo thành từ thích hợp:
A
B
chắc
nịch
đậu
lịch
điều
nành
quyển
lành
Câu 2 (2đ): Tìm từ chỉ đặc điểm điền vào chỗ chấm và đặt một câu văn với
một trong các từ vừa tìm được:
Con voi……………………………

Con rùa…………………………

Con thỏ……………………………

Con ong………………………….

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 3 (5đ): Em hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc ở
lớp 2.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

II. Toán
Bài 1 (2đ): Viết 10 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên và tính tổng các số vừa viết
được
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Bài 2 (2đ): Tìm x
a) 36+65=y+22
b) y- 13=100-55
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
Bài 3 (4đ): Bố đi công tác xa trong 2 tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến
ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là ngày thứ mấy trong tuần?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4(2đ): Kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình sau để có 9 hình tứ giác

...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT- TOÁN
Lớp 2: Năm 2013-2014
Thời gian: 60 phút
Họ và tên:…………………………………………… Lớp………
I. Tiếng Việt
Câu 1 (2đ): Nối tiếng ở cột A với tiếng ở cột B để tạo thành từ thích hợp:
A B
chắc nịch
đậu lịch
điều nành
quyển lành
Câu 2 (2đ): Tìm từ chỉ đặc điểm điền vào chỗ chấm và đặt một câu văn với
một trong các từ vừa tìm được:
Con voi…………………………… Con rùa…………………………
Con thỏ…………………………… Con ong………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 3 (5đ): Em hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc ở
lớp 2.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đề thi học sinh giỏi lớp 2 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 2 - Người đăng: buithitovan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 2 9 10 705