Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 6 và đáp án

Được đăng lên bởi thotuyetvd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
MÔN :TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
*****************

Bài 1(1,5 điểm):
a) So sánh: 2225 và 3151
 7

b) So sánh không qua quy đồng: A  10 2005



 15
 15
 7
; B  2005 
2006
10
10
10 2006

Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:
a)
b)

1 1 1 1 1 1





20 30 42 56 72 90
5
4
3
1
13
B




2.1 1.11 11 .2 2.15 15.4

A

Bài 3 (1,5 điểm): Cho A =

n 2
n 3

.Tìm giá trị của n để:

a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.

Bài 4 (1,5 điểm):
a)Tìm số tự nhiên n để phân số

B

10 n  3
4 n  10

x

b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: 9 

đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó.

3
1

y 18

Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả
với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài
còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm
lần góc AOB.
a) Tính số đo mỗi góc.
b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân
biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6

Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
Bài 1(1,5 điểm):
a) 2225 = 23.75 = 875 ; 3151 > 3150 mà 3150 = 32.75 = 975

(0,5điểm)

975 > 875 nên: 3150 > 2225 .Vậy: 3151 > 3150 > 2225

(0,25điểm)

 7
 15
 7
8
 7
b )A  2005  2006  2005  2006  2006
10
10
10
10
10
 15
 7
 7
8
 7
B  2005  2006  2005  2005  2006
10
10
10
10
10
8
8
 2005  A  B
2006
10
10

(0,25điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)

Bài 2(1,5 điểm):
a)

b)

1 1 1
1
1
1
1
1


 ... 
 (


 ... 
)
20 30 42
90
4.5 5.6 6.7
9.10
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
 3
 (       ...  
)  ( 
)
4 5 5 6 6 7
9 10
4 10
20
5
4
3
1
13
5
4
3
1
13
B




7.(




)
2.1 1.11 11 .2 2.15 15.4
2.7 7.11 11 .14 14.15 15.28
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
7.(   






) 7.( 
)
3
2 7 7 11 11 14 14 15 15 28
2 28
4
4
A

(0,5điểm)
(0,5điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)

Bài 3(1,5 điểm):
a) A 

n 2
là
n 3

b) A 

n  2 ( n  3)  5
5

1 
n 3
n 3
n 3

phân số khi: n-2  Z , n+3  Z và n+3 0
 n  Z và n -3

(0,25điểm)

A là số nguyên khi n+3  Ư(5)  n+3    1;1;  5; 5
 n    4;  2;  8; 2
Bài 4 (...
Giáo viênTôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
MÔN :TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
*****************
Bài 1(1,5 điểm):
a) So sánh: 2
225
và 3
151
b) So sánh không qua quy đồng:
2006200520062005
10
7
10
15
10
15
10
7
B;A
Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:
a)
90
1
72
1
56
1
42
1
30
1
20
1
A
b)
4.15
13
15.2
1
2.11
3
11.1
4
1.2
5
B
Bài 3 (1,5 điểm): Cho A =
3n
2n
.Tìm giá trị của n để:
a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.
Bài 4 (1,5 điểm):
a)Tìm số tự nhiên n để phân số
10n4
3n10
B
đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó.
b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:
18
1
y
3
9
x
Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán m giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đng một loại quả
với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài
còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?
Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kbù . Biết góc BOC bằng năm
lần góc AOB.
a) Tính số đo mỗi góc.
b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, v thêm n tia phân
biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6
Đề thi học sinh giỏi lớp 6 và đáp án - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 6 và đáp án - Người đăng: thotuyetvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 6 và đáp án 9 10 963