Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT TP. THỦ DẦU MỘT

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THCS
GIẢI THƯỞNG LƯƠNG THẾ VINH
NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN TOÁN: LỚP 7
Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi : 30/3/2013

Bài 1:
1
1
1
1
1  2    1  2  3   1  2  3  4   ...   1  2  3  ...  16 

2
3
4
16
1
1
1
1
b)Cho a+b+c =



ab abc bca c 3
S


bc ca ab
1 2 3 4
30 31
biết:
. . . .... .  2 x
4 6 8 10 62 64

P  1

Tính
Bài 2: Tìm x

a)
T
ính
2010 và

Bài 3: Chứng minh tổng bình phương 5 số tự nhiên liên tiếp khổng thể là số chính
phương.
Bài 4: Tìm a1, a2, a3 ,...,a100
Biết: và a1+ a2 + a3 + ...+
a100 = 10100

a  100
a1  1 a2  2 a3  3


 ...  100
100
99
98
1

Bài 5: Cho tam giác ABC và . Kẻ
BA lấy điểm E sao cho BE =

µ  90
µ0 đường
B
2C

cao AH. Trên tia đối của tia
EH, đừng cao HE cắt AC tại D.
·BEH  ACB
·
a) Chứng minh :
b) Chứng minh : DH = DE =

DA
c) Lấy B’ sao cho H là trung điểm BB’. Chứng minh AB’C cân.
d) Chứng minh: AE = HC.
---------Hết---------

...
PHÒNG GD – ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
KỲ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THCS
GIẢI THƯỞNG LƯƠNG THẾ VINH
NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN TOÁN: LỚP 7
Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi : 30/3/2013
Bài 1:
a) T
ính
b)Cho a+b+c = 2010 và
Tính
Bài 2: Tìm x biết:
Bài 3: Chứng minh tổng bình phương 5 số tự nhiên liên tiếp khổng thể là số chính
phương.
Bài 4: Tìm a
1,
a
2,
a
3 ,
...,a
100
Biết: và a
1+
a
2 +
a
3 +
...+
a
100
= 10100
Bài 5: Cho tam giác ABC và . Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia
BA lấy điểm E sao cho BE = EH, đừng cao HE cắt AC tại D.
a) Chứng minh :
b) Chứng minh : DH = DE =
DA
c) Lấy B’ sao cho H là trung điểm BB’. Chứng minh AB’C cân.
d) Chứng minh: AE = HC.
---------Hết---------
1 1 1 1
1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ... 1 2 3 ... 16
2 3 4 16
P
1 1 1 1
3a b b c c a
a b c
S
b c c a a b
1 2 3 4 30 31
. . . .... . 2
4 6 8 10 62 64
x
3 100
1 2
3 100
1 2
...
100 99 98 1
a a
a a
µ
0
90B
µ
µ
2B C
·
·
BEH ACB
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán 9 10 270