Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9

Được đăng lên bởi hanhborn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2011-2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 22 – 4 – 2012
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 1 trang)
Bài 1: (4 điểm)

Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát
cùng một lúc tại A với các vận tốc tương ứng v 1 = 10 km/h; v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát từ A
nhưng sau hai người kia 30 phút với vận tốc không đổi v3 = 15 km/h.
a) Sau thời gian bao lâu thì người thứ ba gặp người thứ nhất, người thứ hai ?
b) Tìm khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với hai người kia ?
c) Hãy xác định quãng đường đi được của người thứ nhất khi người thứ ba gặp người thứ hai ?
Bài 2: (3 điểm)
Một bình cách nhiệt có chứa 200g nước ở 20oC, người ta đổ vào bình 100g nước ở 50oC. Nhiệt dung riêng
của nước là 4120 J/kg.K
a) Tính nhiệt độ của nước trong bình khi có cân bằng nhiệt ?
b) Người ta đặt vào bình một dây nung nhỏ có công suất 100W để đun sôi nước trong bình. Tính thời gian
đun sôi nước trong bình ?

Đ1

Đ2

Bài 3: (4 điểm)

X

X

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Bóng đèn Đ 1 loại: 6V - 6W;

A

X Đ
3

bóng đèn Đ2 loại: 12V - 6W, đèn Đ3 có công suất 1,5W. Biết các
bóng đèn sáng bình thường.
a) Xác định hiệu điện thế định mức trên các bóng đèn Đ3, Đ4, Đ5.

X

X

Đ4

Đ5

b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB biết tỉ số công suất của hai đèn Đ4, Đ5 là

P5 5

P4 3

c) Nếu tháo bỏ bóng đèn Đ3 đi thì các bóng đèn còn lại sáng, tối thế nào ?
Bài 4: (3 điểm)
Vật sáng AB đặt trước một thấu kính và cách thấu kính 25cm, cho ảnh A’B’ là ảnh ảo và lớn gấp 4 lần vật.
a) Thấu kính trên là thấu kính hội tụ hay phân kỳ ? giải thích ?
b) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính và xác định tiêu cự của
thấu kính ?

B

Bài 5: (3 điểm)
Một vật sáng phẳng, mỏng có dạng tam giác vuông
ABC đặt trước một thấu kính hội tụ như hình vẽ. Hãy

A

C

.F

O

.F’

vẽ ảnh A’B’C’ của vật sáng ABC qua thấu kính.
Bài 6: (3 điểm)
Cho hai điện trở R1, R2, một ampe kế, nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U. Hãy vẽ các sơ đồ
mạch điện để tính được giá trị của R1, R2. Giải thích ?
----- HẾT -----

Trang 1

B

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 22 – 4 – 2012
(Đề thi gồm có 1 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (4 điểm)
Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát
cùng một lúc tại A với các vận tốc tương ứng v
1
= 10 km/h; v
2
= 12 km/h. Người thứ ba xuất phát từ A
nhưng sau hai người kia 30 phút với vận tốc không đổi v
3
= 15 km/h.
a) Sau thời gian bao lâu thì người thứ ba gặp người thứ nhất, người thứ hai ?
b) Tìm khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với hai người kia ?
c) Hãy xác định qng đường đi được của nời th nhất khi người thứ ba gp người thhai ?
Bài 2: (3 điểm)
Một bình cách nhiệt chứa 200g ớc 20
o
C, người ta đổ vào bình 100g ớc 50
o
C. Nhiệt dung riêng
của nước là 4120 J/kg.K
a) Tính nhiệt độ của nước trong bình khi có cân bằng nhiệt ?
b) Người ta đặt vào bình một dây nung nhỏ công suất 100W để đun sôi nước trong bình. Tính thời gian
đun sôi nước trong bình ?
Bài 3: (4 điểm)
Cho mạch đin có sơ đồ như hình vẽ. ng đèn Đ
1
loại: 6V - 6W;
ng đèn Đ
2
loại: 12V - 6W, đèn Đ
3
công suất 1,5W. Biết c
ng đèn sáng bình tng.
a) Xác định hiệu điện thế định mức trên các bóng đèn Đ
3
, Đ
4
, Đ
5
.
b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB biết tỉ số công suất của hai đèn Đ
4
, Đ
5
3
5
P
P
4
5
c) Nếu tháo bỏ bóng đèn Đ
3
đi thì các bóng đèn còn lại sáng, tối thế nào ?
Bài 4: (3 điểm)
Vật sáng AB đặt trước một thấu kính và cách thấu kính 25cm, cho ảnh A’B’ là ảnh ảo và lớn gấp 4 lần vật.
a) Thấu kính trên là thấu kính hội tụ hay phân kỳ ? giải thích ?
b) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính xác định tiêu cự của
thấu kính ?
Bài 5: (3 điểm)
Một vật sáng phẳng, mỏng dạng tam giác vuông
ABC đặt trước một thấu kính hội tụ như hình vẽ. Hãy
vẽ ảnh A’B’C’ của vật sáng ABC qua thấu kính.
Bài 6: (3 điểm)
Cho hai điện trở R
1
, R
2
, một ampe kế, nguồn điện không đổi hiệu điện thế U. Hãy vẽ các đồ
mạch điện để tính được giá trị của R
1
, R
2
. Giải thích ?
----- HẾT -----
Trang 1
ĐỀ CHÍNH THỨC
B
A
Đ
1
Đ
2
Đ
3
Đ
4
Đ
5
X
X
X
X X
O
A
B
C F F’
. .
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 - Người đăng: hanhborn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 9 10 904