Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện, phòng GDĐT Đức Thọ năm 2013-2014

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỨC THỌ
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014
MÔN TOÁN 9
Thời gian làm bài: 150 phút
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a) A  4  10  2 5  4  10  2 5  5
x 2 y2
b) B 

xy

 x  y  x2
x  x  y
2

 x  y  y2
y  x  y
2



với xy > 0; x  y

Bài 2: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn y 2  2xy  7x  12  0
Bài 3: Giải các phương trình
5  x
 5  x 
x
6
a) x 
b)

x  1
 x  1 

 x  2013

10



 x  2014 

14

1

Bài 4: Cho ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H  BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD =
HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.
a) Chứng minh rằng BEC  ADC. Tính BE theo m = AB
·
b) Gọi M là trung điểm của BE. Chứng minh rằng BHM  BEC. Tính AHM
GB
HD

c) Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh rằng
BC AH  HC
3
3
2
2
Bài 5: a) Cho x  y  3  x  y   4  x  y   4  0 và xy > 0
1 1

x y
b) Với a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
a5
b5
c5
a 3  b3  c3



a 2  ab  b 2 b 2  bc  c 2 c 2  ca  a 2
3
Tìm GTLN của M 

Bài giải của Nguyễn Ngọc Hùng – THCS Hoàng Xuân Hãn

Bài 1: a) Đặt x  4  10  2 5  4  10  2 5  x 2  8  2 6  2 5  8  2



 x  5  1 . Do đó A = 1
 x  y x  x  y y

b) B  1 
x  x  y y  x  y
Xét các trường hợp x < y < 0; y < x < 0; x > y > 0 và y > x > 0 ta đều được B  1
Bài 2: Cách 1: y 2  2xy  7x  12  0   x  y    x  3   x  4 
(x + 3)(x + 4) là tích của 2 số nguyên liên tiếp nên không thể là 1 số chính phương
 x  3  0  x  3

Dó đó 
Từ đó ta tìm được (x; y)  {(-3; 3); (-4; 4)}
 x  4  0  x  4
2



5 1  6  2 5

2
2
2
Cách 2: y  2xy  7x  12  0  4y  8xy  28x  48  0  4y  49  4x  2y  7   1
 2y  7  1
 x  4  2y  7  1
 x  3
  2y  7   2y  7  4x   1 ta có 



 2y  7  4x  1  y  4  2y  7  4x  1  y  3

5x
 5  x
 a và x 
b.
Bài 3: a) Cách 1: ĐKXĐ: x  -1. Đặt x 

x 1
 x  1
5  x
5x  x 2  x 2  x  5  x
 5  x 

x


5
Ta có a  b  x 
 
x  1
x 1
 x  1 
  a 2
  5 x
 
 x  x  1  2   x 2  3x  2  0
b

3
ab

6
a

2









 x 2  3x  2  0
Do đó 
. Với 

2

5x
 a 3
 x  3x  2  0
 ab5
 b3 
 
x
3

x 1
  b  2
 x 1
  x  1  x  2   0  
 x2


 5 x
  3   x 2  2x  3  0
2
 x  1

 x 2  2x  3  0   x  1  2  0 , vô nghiệm

2
5 x
 x  2x  3  0
x
2

x 1
Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 2}
...
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỨC THỌ
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014
MÔN TOÁN 9
Thời gian làm bài: 150 phút
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
A 4 10 2 5 4 10 2 5 5
b)
2 2
2 2
2 2
x y x x y y
x y
B
xy x x y y x y
với xy > 0; x y
Bài 2: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn
2
y 2xy 7x 12 0
Bài 3: Giải các phương trình
a)
5 x 5 x
x x 6
x 1 x 1
b)
10 14
x 2013 x 2014 1
Bài 4: Cho ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD =
HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.
a) Chứng minh rằng BEC ADC. Tính BE theo m = AB
b) Gọi M là trung điểm của BE. Chứng minh rằng BHM BEC. Tính
·
AHM
c) Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh rằng
GB HD
BC AH HC
Bài 5: a) Cho
3 3 2 2
x y 3 x y 4 x y 4 0
và xy > 0
Tìm GTLN của
b) Với a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
5 5 5 3 3 3
2 2 2 2 2 2
a b c a b c
a ab b b bc c c ca a 3
Bài giải của Nguyễn Ngọc Hùng – THCS Hoàng Xuân Hãn
Bài 1: a) Đặt
2
x 4 10 2 5 4 10 2 5 x 8 2 6 2 5 8 2 5 1 6 2 5
x 5 1
. Do đó A = 1
b)
x y x x y y
B 1
x x y y x y
Xét các trường hợp x < y < 0; y < x < 0; x > y > 0 và y > x > 0 ta đều được
B 1
Bài 2: Cách 1:
2
2
y 2xy 7x 12 0 x y x 3 x 4
(x + 3)(x + 4) là tích của 2 số nguyên liên tiếp nên không thể là 1 số chính phương
Dó đó
x 3 0 x 3
x 4 0 x 4
Từ đó ta tìm được (x; y) {(-3; 3); (-4; 4)}
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện, phòng GDĐT Đức Thọ năm 2013-2014 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện, phòng GDĐT Đức Thọ năm 2013-2014 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện, phòng GDĐT Đức Thọ năm 2013-2014 9 10 68