Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2010-2011)

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN TRỰC NINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: VẬT LÝ LỚP 9
Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm. (4 ®iÓm). Mçi c©u sau ®©y cã nªu bèn ph¬ng ¸n tr¶ lêi, trong
®ã chØ cã mét ph¬ng ¸n ®óng. ViÕt vµo bµi lµm ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n ®îc lùa
chän.
C©u 1: Mét xe m¸y ®i nöa qu·ng ®êng ®Çu víi vËn tèc30 km/h; nöa qu·ng ®êng sau
®i víi vËn tèc 50 km/h. VËn tèc trung b×nh cña xe m¸y trªn c¶ qu·ng ®êng lµ:
A. 37,5 km/h
B. 40 km/h
C. 35 km/h
D. 45 km/h
C©u 2: Mét vËt n»m trªn mÆt bµn n»m ngang. VËt vÉn n»m yªn khi ta kÐo b»ng mét
lùc F = 30N theo ph¬ng n»m ngang. §é lín cña lùc ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt bµn
A. b»ng 0
B. lín h¬n 30N
C. b»ng 30N
D. nhá h¬n 30N
C©u 3: Cho h×nh vÏ ( PA > PB ).
Ph¶n lùc cña mÆt sµn t¸c dông lªn vËt A lµ:
A. 0
B. PA
C. PA + PB
D. PA − PB
B
A

C©u 4: Hai g¬ng ph¼ng G1 vµ G2 hîp víi nhau mét gãc α . Mét tia s¸ng chiÕu tíi G1 ,
ph¶n x¹ trªn G1 vµ ®i ®Õn G2 råi ph¶n x¹ trªn G2 . Gãc gi÷a tia tíi trªn G1 vµ tia ph¶n
x¹ trªn G2 b»ng bao nhiªu?
A. α
B. 2 α
C. 1,5 α
D.3 α
C©u 5: Ngêi ta dïng 15 kg cñi kh« cã thÓ ®ñ ®Ó ®un s«i 12l níc tõ 24 o C. BiÕt n¨ng
suÊt táa nhiÖt cña cñi kh« lµ 10 7 J/kg, nhiÖt dung riªng cña níc lµ C = 4200 J/kg.K.
HiÖu suÊt cña bÕp cã thÓ lµ gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau:
A. H = 2,055%
B. H = 2,505%
C. H = 2,525%
D. H = 2,550%
o C vµ 5l níc ë 30 o C vµo mét nhiÖt lîng kÕ th× cã ®îc 10l níc
C©u 6: Trén 5l níc ë 10
cã nhiÖt ®é lµ:
A. 10 o C
B. 15 o C
C. 20 o C
D. 25 o C
C©u 7: Cã 2 d©y dÉn cïng chiÒu dµi nhng tiÕt diÖn, ®iÖn trë kh¸c nhau v× lµm b»ng 2
vËt liÖu kh¸c nhau. Cã hÖ thøc nµo sau ®©y diÔn t¶ ®óng mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng kh¸c nhau cña hai d©y dÉn nµy?
R
S .ρ
ρ1
ρ
= 2
ρ1.S2 .R 2 = ρ2 .S1.R1 C. 2 = 1 2 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
A.
B.
R1.S1 R 2 .S2
R
S .ρ
1
2 1
C©u 8:
Trong s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®· cho nh h×nh vÏ.
C«ng suÊt tiªu thô ë ®iÖn trë 5 Ω lµ 10W.
VËy c«ng suÊt tiªu thô ë ®iÖn trë 4 Ω lµ:
A. 1W

B. 2W

C. 3W

D. 4W

R0
_
PhÇn II: Tù luËn (16 ®iÓm)
+ U
Bµi 1. (5 ®iÓm) Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ
R1
U = 24V ; R o = 4 Ω ; R 2 = 15 Ω
§
M
A
B
§Ìn § lo¹i 6V - 3W s¸ng b×nh thêng .
V
V«n kÕ cã ®iÖn trë lín v« cïng chØ 3V.
R3
R2
Chèt d¬ng cña v«n kÕ m¾c vµo ®iÓm M.
N
H·y t×m R 1 vµ R 3 ?
Bµi 2. (4 ®iÓm). Cã 3 bãng ®Ìn gåm 110V -20W ; 110V - 40W ; 110V - 60W vµ 2
bãng ®Ìn 110V - 30W. CÇn ph¶i m¾c c¸c bãng ®Ìn nµy nh thÕ nµo vµo hiÖu ®iÖn thÕ
220V ®Ó c¸c bãng ®Ìn vÉn s¸ng b×nh thêng ?
Bµi 3. (3 ®iÓm)
G
Cho 2 g¬ng ph¼ng G ...
B
A
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN TRỰC NINH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: VẬT LÝ LỚP 9
Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm. (4 ®iÓm). Mçi c©u sau ®©y cã nªu bèn ph¬ng ¸n tr¶ lêi, trong
®ã chØ cã mét ph¬ng ¸n ®óng. ViÕt vµo bµi lµm ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n ®îc lùa
chän.
C©u 1: Mét xe m¸y ®i nöa qu·ng ®êng ®Çu víi vËn tèc30 km/h; nöa qu·ng ®êng sau
®i víi vËn tèc 50 km/h. VËn tèc trung b×nh cña xe m¸y trªn c¶ qu·ng ®êng lµ:
A. 37,5 km/h B. 40 km/h C. 35 km/h D. 45 km/h
C©u 2: Mét vËt n»m trªn mÆt bµn n»m ngang. VËt vÉn n»m yªn khi ta kÐo b»ng mét
lùc F = 30N theo ph¬ng n»m ngang. §é lín cña lùc ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt bµn
A. b»ng 0 B. lín h¬n 30N C. b»ng 30N D. nhá h¬n 30N
C©u 3: Cho h×nh vÏ (
A
P
>
B
P
).
Ph¶n lùc cña mÆt sµn t¸c dông lªn vËt A lµ:
A. 0 B.
A
P
C.
A B
P P+
D.
A B
P P
C©u 4: Hai g¬ng ph¼ng
1
G
2
G
hîp víi nhau mét gãc
α
. Mét tia s¸ng chiÕu tíi
1
G
,
ph¶n x¹ trªn
1
G
vµ ®i ®Õn
2
G
råi ph¶n x¹ trªn
2
G
. Gãc gi÷a tia tíi trªn
1
G
vµ tia ph¶n
x¹ trªn
2
G
b»ng bao nhiªu?
A.
α
B. 2
α
C. 1,5
α
D.3
α
C©u 5: Ngêi ta dïng 15 kg cñi kh« cã thÓ ®ñ ®Ó ®un s«i 12l níc tõ 24
o
C. BiÕt n¨ng
suÊt táa nhiÖt cña cñi kh« lµ 10
7
J/kg, nhiÖt dung riªng cña níc lµ C = 4200 J/kg.K.
HiÖu suÊt cña bÕp cã thÓ lµ gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau:
A. H = 2,055% B. H = 2,505% C. H = 2,525% D. H = 2,550%
C©u 6: Trén 5l níc ë 10
o
C vµ 5l níc ë 30
o
C vµo mét nhiÖt lîng kÕ th× cã ®îc 10l níc
cã nhiÖt ®é lµ:
A. 10
o
C B. 15
o
C C. 20
o
C D. 25
o
C
C©u 7: Cã 2 d©y dÉn cïng chiÒu dµi nhng tiÕt diÖn, ®iÖn trë kh¸c nhau v× lµm b»ng 2
vËt liÖu kh¸c nhau. Cã hÖ thøc nµo sau ®©y diÔn t¶ ®óng mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l-
îng kh¸c nhau cña hai d©y dÉn nµy?
A.
1 2
1 1 2 2
R .S R .S
ρ ρ
=
B.
1 2 2 2 1 1
.S .R .S .Rρ = ρ
C.
D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 8:
Trong s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®· cho nh h×nh vÏ.
C«ng suÊt tiªu thô ë ®iÖn trë 5
lµ 10W.
VËy c«ng suÊt tiªu thô ë ®iÖn trë 4
lµ:
A. 1W B. 2W C. 3W D. 4W
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2010-2011) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2010-2011) - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2010-2011) 9 10 166