Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2011-2012)

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN TRỰC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN VẬT LÝ LỚP 9
Ngày thi 06 tháng 12 năm 2011
Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề

Đề thi có 2 trang

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một
phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án
được lựa chọn).

1) Một bếp điện có 2 dây điện trở R1 = 10 Ω ; R2 = 20 Ω được dùng để đun sôi một ấm
nước. Nếu chỉ dùng một dây có điện trở R 1 thì thời gian cần thiết để đun là t 1 = 10 phút.
Nếu chỉ dùng một dây có điện trở R 2 thì thời gian cần thiết đun là : ( biết hiệu điện thế U
không đổi)
A. 20 phút
B. 25 phút
C. 30 phút
D. 40 phút
2) Trên hai bóng đèn có ghi 220V-60W và 220V-75W. Biết rằng dây tóc của hai bóng
đèn này đều bằng vonfram và có tiết diện bằng nhau. Gọi l 1 và l2 là chiều dài dây tóc mỗi
bóng đèn. Hệ thức nào sau đây là đúng:
A. l1 =

l2
1,25

B. l1 =1,25l 2

C. l1 = l2 + 1,25

D. l1 = l2-1,25

3) Dùng hệ ròng rọc gồm 2 ròng rọc động và 2 ròng rọc cố định để nâng vật có trọng
lượng 600N thì lực kéo vật có thể là :
A. 300N
B. 200N
C. 150N
D. 120N
4) Ba thìa nhôm, bạc, đồng khối lượng như nhau, điều kiện ban đầu giống nhau, cùng
được nhúng vào nước sôi. Gọi Q1, Q2, Q3 theo thứ tự là nhiệt lượng ba vật hấp thụ. Cho
biết nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn của bạc và nhỏ hơn của nhôm. Ta có
A. Q1> Q2>Q3
B. Q1<Q2<Q3
C. Q1>Q3>Q2
D. Q2>Q3>Q1
II. Tự luận (18 điểm)
Câu 1: ( 4 điểm) Một thanh thẳng AB khối lượng m = 280 g, chiều dài l = 50 cm, tiết
diện đều S= 2cm2 được treo nằm ngang bằng 2 dây mảnh song song vào 2 điểm cố định
như hình vẽ. Biết trọng tâm thanh cách đầu A một
khoảng

5
l
7

a) Tính sức căng của mỗi dây.
b) Đặt một chậu chất lỏng khối lượng riêng
750kg/m3 cho thanh chìm hẳn trong chất lỏng mà
vẫn nằm ngang. Tính sức căng của sợi dây khi đó?
A

B

Câu 2: ( 3 điểm). Dẫn hơi nước ở 1000C vào một bình chứa nước đang có nhiệt độ 200C
dưới áp suất thường.
a) Khối lượng nước trong bình tăng gấp bao nhiêu lần khi khi nhiệt độ của nó đạt tới
1000C
b) Khi nhiệt độ đã đạt tới 1000C, nếu tiếp tục dẫn hơi nước ở 1000C vào bình thì có thể
cho nước bình thường sôi được không?
Cho nhiệt dung riêng của nước Cn= 4200 J/Kg.K.
1

Nhiệt hóa hơi của nước là L n = 2,3.106J/Kg.
Câu 3: (4 điểm) Hai bóng đèn Đ 1 ( 6V – 3W) và Đ 2 (2,5V-1,25W) được mắc vào một
nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V,
Đ1
cùng với hai biến trở R1, R2 theo sơ đồ
A
B
như trên hình
C
R1
a)...
A
B
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HUYỆN TRỰC NINH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN VẬT LÝ LỚP 9
Ngày thi 06 tháng 12 năm 2011
Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
Đề thi có 2 trang
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu sau nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ một
phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án
được lựa chọn).
1) Một bếp điện 2 dây điện trở R
1
= 10 ; R
2
= 20 được dùng để đun sôi một ấm
nước. Nếu chỉ dùng một dây điện trở R
1
thì thời gian cần thiết để đun t
1
= 10 phút.
Nếu chỉ dùng một dâyđiện trở R
2
thì thời gian cần thiết đun là : ( biết hiệu điện thế U
không đổi)
A. 20 phút B. 25 phút C. 30 phút D. 40 phút
2) Trên hai bóng đèn ghi 220V-60W 220V-75W. Biết rằng dây tóc của hai bóng
đèn này đều bằng vonfram và có tiết diện bằng nhau. Gọi l
1
l
2
chiều dài dây tóc mỗi
bóng đèn. Hệ thức nào sau đây là đúng:
A.
25,1
l
l
2
1
=
B.
21
l25,1l
=
C. l
1
= l
2
+ 1,25 D. l
1
= l
2
-1,25
3) Dùng hệ ròng rọc gồm 2 ròng rọc động 2 ròng rọc cố định để nâng vật trọng
lượng 600N thì lực kéo vật có thể là :
A. 300N B. 200N C. 150N D. 120N
4) Ba thìa nhôm, bạc, đồng khối ng như nhau, điều kiện ban đầu giống nhau, cùng
được nhúng vào nước sôi. Gọi Q
1
, Q
2
, Q
3
theo thứ tự nhiệt lượng ba vật hấp thụ. Cho
biết nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn của bạc và nhỏ hơn của nhôm. Ta có
A. Q
1
> Q
2
>Q
3
B. Q
1
<Q
2
<Q
3
C. Q
1
>Q
3
>Q
2
D. Q
2
>Q
3
>Q
1
II. Tự luận (18 điểm)
Câu 1: ( 4 điểm) Một thanh thẳng AB khối lượng m = 280 g, chiều dài l = 50 cm, tiết
diện đều S= 2cm
2
được treo nằm ngang bằng 2 dây mảnh song song vào 2 điểm cố định
như hình vẽ. Biết trọng tâm thanh cách đầu A một
khoảng
7
5
l
a) Tính sức căng của mỗi dây.
b) Đặt một chậu chất lỏng khối lượng riêng
750kg/m
3
cho thanh chìm hẳn trong chất lỏng
vẫn nằm ngang. Tính sức căng của sợi dây khi đó?
Câu 2: ( 3 điểm). Dẫn hơi nưc ở 100
0
C vào một bình chứa nước đang có nhiệt độ 20
0
C
dưới áp suất thường.
a) Khối ng nước trong bình tăng gấp bao nhiêu lần khi khi nhiệt độ của đạt tới
100
0
C
b) Khi nhiệt độ đã đạt tới 100
0
C, nếu tiếp tục dẫn hơi nước 100
0
C vào bình thì thể
cho nước bình thường sôi được không?
Cho nhiệt dung riêng của nước C
n
= 4200 J/Kg.K.
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2011-2012) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2011-2012) - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý - Huyện Trực Ninh (2011-2012) 9 10 656