Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Hóa

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ

ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (4,5 điểm)
Viết phương trình phản ứng thực hiện các chuyển hóa sau:
FeS → H2S → SO2 → H2SO4 → E
CaO → X → Y → Z → T
Cho biết E là muối sunfat của kim loại R, E có phân tử khối 152 đ.v.C; X, Y, Z, T đều
là muối của Ca với các gốc axit khác nhau.
Câu 2: (3,5 điểm)
a. Có 3 gói phân hóa học KCl, NH 4NO3 và supephotphat. Dựa vào phản ứng đặc trưng để
phân biệt chúng.
b. Người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí cacbonic tác dụng với amoniac ở
nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác theo phương trình hóa học:
CO2
+
2NH3
CO(NH2)2
+
H2O
Tính thể tích khí CO2 và NH3 (đktc) cần lấy để sản xuất 10 tấn urê, hiệu suất của quá trình
là 80%.
Câu 3: (4,0 điểm)
Cho 44 gam hỗn hợp muối NaHSO 3 và NaHCO3 phản ứng hết với dung dịch H 2SO4 trong
điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp khí A và 35,5 gam muối Na 2SO4 duy nhất.
Trộn hỗn hợp khí A với oxi thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với hidro là 21. Dẫn hỗn hợp
khí B đi qua xúc tác V 2O5 ở nhiệt độ thích hợp, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí C gồm 4
chất có tỉ khối so với hidro là 22,252.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra ?
b. Tính phần trăm thể tích của SO3 trong hỗn hợp khí C.
Câu 4: (4,0 điểm)
Để đốt cháy hoàn toàn 4,6 g chất B chứa các nguyên tố C, H, O cần dùng 6,72 lít O 2 thu
được CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích

V

CO2

: VH 2O 2 : 3 . Tìm công thức phân tử, viết công thức

cấu tạo của B. Biết 1g B ở đktc chiếm thể tích 0,487 lít.
Câu 5: (4,0 điểm)
Hỗn hợp khí A gồm CO và một hiđrocacbon. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A cần
dùng 39,2 lít không khí. Sau phản ứng, thu được 8,96 lit khí CO 2 và 1,8 g nước. Biết khí oxi
chiếm 20% thể tích không khí.
Xác định công thức phân tử, biết V các khí đo ở đktc. Viết công thức cấu tạo và tên của
hidrocacbon.
--------HẾT--------

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

...
SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 : (4,5 điểm)
Viết phương trình phản ứng thực hiện các chuyển hóa sau:
FeS → H
2
S → SO
2
→ H
2
SO
4
→ E
CaO → X → Y → Z → T
Cho biết E là muối sunfat của kim loại R, E có phân tử khối 152 đ.v.C; X, Y, Z, T đều
là muối của Ca với các gốc axit khác nhau.
Câu 2 : (3,5 điểm)
a. 3 gói phân hóa học KCl, NH
4
NO
3
supephotphat. Dựa vào phản ứng đặc trưng để
phân biệt chúng.
b. Người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí cacbonic tác dụng với amoniac
nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác theo phương trình hóa học:
CO
2
+ 2NH
3
CO(NH
2
)
2
+ H
2
O
Tính thể tích khí CO
2
NH
3
(đktc) cần lấy để sản xuất 10 tấn urê, hiệu suất của quá trình
là 80%.
Câu 3 : (4,0 điểm)
Cho 44 gam hỗn hợp muối NaHSO
3
NaHCO
3
phản ứng hết với dung dịch H
2
SO
4
trong
điều kiện không không khí thu được hỗn hợp khí A 35,5 gam muối Na
2
SO
4
duy nhất.
Trộn hỗn hợp khí A với oxi thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với hidro là 21. Dẫn hỗn hợp
khí B đi qua xúc tác V
2
O
5
nhiệt độ thích hợp, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí C gồm 4
chất có tỉ khối so với hidro là 22,252.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra ?
b. Tính phần trăm thể tích của SO
3
trong hỗn hợp khí C.
Câu 4: (4,0 điểm)
Để đốt cháy hoàn toàn 4,6 g chất B chứa các nguyên tố C, H, O cần dùng 6,72 lít O
2
thu
được CO
2
H
2
O theo tỉ lệ thể tích
3:2:
2
2
OH
CO
V
V
. Tìm công thức phân tử, viết công thức
cấu tạo của B. Biết 1g B ở đktc chiếm thể tích 0,487 lít.
Câu 5: (4,0 điểm)
Hỗn hợp khí A gồm CO một hiđrocacbon. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A cần
dùng 39,2 lít không khí. Sau phản ứng, thu được 8,96 lit khí CO
2
1,8 g nước. Biết khí oxi
chiếm 20% thể tích không khí.
Xác định công thức phân tử, biết V các khí đo ở đktc. Viết công thức cấu tạo và tên của
hidrocacbon.
--------HẾT--------
(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Hóa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Hóa - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Hóa 9 10 867