Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Môn Toán

Bài 1.(6 điểm)
1. Cho biểu thức A 

6  2 5  13  48
3 1

a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: y  A  x(A  x)(A  x )
2

2

2. Gọi d1 ,d 2 là các đường thẳng lần lượt có phương trình:

d1 :y  2x  3m  2 và d 2 : y  (m 2  m)x  4
a) Tìm m để hai đường thẳng d1 ,d 2 song song.
b) Tuỳ theo giá trị của m, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

B   2x  y  3m  2    (m 2  m)x  y  4
2

Bài 2.(6 điểm)
1. Giải phương trình: 2(x  2)  3
2



x 3  8  2x

2



2. Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt:

x 4  3x 3  (2m  1)x 2   3m  1 x  m 2  m  0
Bài 3.(1 điểm)



 



 x 2 y  1  x  y 2 x  1  y  0

Giải hệ phương trình : 

 x 3  y3  16

Bài 4.(6 điểm)
Cho 3 điểm cố định A, B, C phân biệt và thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn (O) đi
qua B và C (O không thuộc BC). Qua A kẻ các tiếp tuyến AE và AF đến đường tròn (O) (E và
F là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC, N là trung điểm của đoạn thẳng EF.
1. Chứng minh rằng: E và F nằm trên một đường tròn cố định khi đường tròn (O) thay
đổi.
2. Đường thẳng FI cắt đường tròn (O) tại E’(khác F). Chứng minh tứ giác BCE’E là
hình thang.
3. Chứng minh rằng: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ONI nằm trên một đường
thẳng cố định khi đường tròn (O) thay đổi.
Bài 5.(1 điểm)
Cho tam giác ABC. Xác định vị trí của điểm M nằm trong tam giác ABC sao cho
AM.BC  BM.CA  CM.AB đạt giá trị nhỏ nhất.
-----------------------------HẾT--------------------------(Giám thị không giải thích gì thêm )
Họ và tên: ................................................. Số báo danh:.................................................
Chữ kí của giám thị 1.................................Chữ kí của giám thị 2....................................

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011
Môn Toán
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1.(6 điểm)
1. Cho biểu thức
6 2 5 13 48
A
3 1
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
2 2
y A x(A x)(A x )
2. Gọi
1 2
d ,d
là các đường thẳng lần lượt có phương trình:
1
d :y 2x 3m 2
2
2
d : y (m m)x 4
a) Tìm m để hai đường thẳng
1 2
d ,d
song song.
b) Tuỳ theo giá trị của m, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2
2
2
B 2x y 3m 2 (m m)x y 4
Bài 2.(6 điểm)
1. Giải phương trình:
2 3
2(x 2) 3 x 8 2x
2. Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt:
4 3 2 2
x 3x (2m 1)x 3m 1 x m m 0
Bài 3.(1 điểm)
Giải hệ phương trình :
3 3
x 2 y 1 x y 2 x 1 y 0
x y 16
Bài 4.(6 điểm)
Cho 3 điểm cố định A, B, C phân biệt thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn (O) đi
qua B và C (O không thuộc BC). Qua A kẻ các tiếp tuyến AE và AF đến đường tròn (O) (E
F là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC, N là trung điểm của đoạn thẳng EF.
1. Chứng minh rằng: E F nằm trên một đường tròn cố định khi đường tròn (O) thay
đổi.
2. Đường thẳng FI ct đường tròn (O) tại E’(khác F). Chứng minh tứ giác BCE’E
hình thang.
3. Chứng minh rằng: Tâm đường tròn ngoi tiếp tam giác ONI nằm trên một đường
thẳng cố định khi đường tròn (O) thay đổi.
Bài 5.(1 điểm)
Cho tam giác ABC. Xác định vị trí của điểm M nằm trong tam giác ABC sao cho
đạt giá trị nhỏ nhất.
-----------------------------HẾT---------------------------
(Giám thị không giải thích gì thêm )
Họ và tên: ................................................. Số báo danh:.................................................
Chữ kí của giám thị 1.................................Chữ kí của giám thị 2....................................
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn toán 9 10 124