Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD & §T Hoµ B×nh kú thi chän häc sinh giái cÊp tØnh
Líp 9 tHCS n¨m häc 2010 - 2011
§Ò chÝnh thøc §Ò thi m«n : To¸n
Ngµy thi: 22 th¸ng 3 n¨m 2011
Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
(§Ò thi gåm cã 01 trang)
Bµi 1: (4 ®iÓm)
1. Ph©n tÝch thµnh nh©n tö c¸c biÓu thøc sau:
a/
3 2 2 3
3 4 12A x x y xy y
b/
3 2 2 3
4 2 8B x y xy x y
2. Cho
11 6 2 11 6 2a
. Chøng minh r»ng
a
lµ mét sè nguyªn.
Bµi 2: (6 ®iÓm)
1. Gi¶i ph¬ng tr×nh:
2 2
12 3
1
4 2x x x x
2. Cho hµm sè
2
( 1) 1y m x m
(m: tham sè). T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè lµ ®êng
th¼ng c¾t hai trôc to¹ ®é t¹i hai ®iÓm A, B sao cho tam gi¸c OAB c©n.
3. T×m x ®Ó biÓu thøc
1
1
x
A
x
®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
Bµi 3: (4 ®iÓm)
1. Cho tam gi¸c ABC nhän néi tiÕp trong ®êng trßn t©m O, cã b¸n kÝnh b»ng 2. BiÕt
·
0
60BAC
, ®êng cao AH = 3. TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
2. Đội cờ vua của trường A thi đấu với đội c vua của trường B, mỗi đấu thủ của
trường này thi đấu với mọi đấu thủ của trường kia một trận. Biết rằng tổng số trận đấu bằng
bốn lần tổng số cầu thủ của cả hai đội số cầu thủ của trường B số lẻ. Tìm số cầu thủ
của mỗi đội.
Bµi 4: (5 ®iÓm) Cho nửa đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB. Hai điểm E, F thay
đổi trên nửa đường tròn sao cho số đo cung AE khác không và nhỏ hơn số đo cung AF, biết
EF = R . Giả sử AF cắt BE tại H, AE cắt BF tại I.
1. Chứng minh rằng tứ giác IEHF nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Gọi EG FQ các đường cao của tam giác IEF, chứng minh rằng độ dài QG
không đổi.
3. Chứng minh rằng QG song song với AB.
Bµi 5: (1 ®iÓm) Gi¶i ph¬ng tr×nh:
2
2 7 2 1 8 7 1x x x x x
--------------------HÕt-----------------
Hä vµ tªn thÝ sinh:................................ .................. SBD: ..........
Gi¸m thÞ 1 (hä vµ tªn, ch÷ ký): ...................................................
Gi¸m thÞ 2 (hä vµ tªn, ch÷ ký): ....................................................
Së GD&§T Hoµ B×nh Híng dÉn chÊm m«n to¸n
Kú thi chän häc sinh giái cÊp tØnh cÊp THCS
N¨m häc 2010-2011
Bµi ý Néi dung
§iÓm
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án) 9 10 505