Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi năm 2013-2014

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014

QUẢNG NGÃI

Ngày thi : 22/3/2014
Môn : TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1:(4 điểm)
a) Cho a;b là hai số nguyên dương khác nhau, thoả mãn 2a2+a = 3b2+b.
Chứng minh

a b
là phân số tối giản.
2a+2b+1

b) Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) thoả mãn: 15x2 − 7y2 = 9
Bài 2: (4 điểm)
3
2

3
2

a) Cho   x  ; x≠0 và 3  2x  3  2x  a .
2
Tính giá trị biểu thức P  6  2 9  4x theo a.

x

b) Cho a,b,c là 3 số dương thoả mãn
Tìm giá trị lớn nhất của Q=abc
Bài 3: (4 điểm)

1
1
1


 2.
1 a 1 b 1 c

x2
 12 .
x 1

1 
1 
1
  3 và 2 y  1 
 1.
x  y
x  y


a) Giải phương trình:  x  1  x  2   4  x  1


b) Giải hệ phương trình: 2 x 


Bài 4: (6 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB cố định. EF là dây cung di động trên nửa đường tròn
đó, sao cho E thuộc cung AF và EF=

AB
 R . Gọi H là giao điểm của AF và BE; C là giao điểm của AE
2

và BF; I là giao điểm của CH và AB.
·
a) Tính số đo CIF
b) Chứng minh rằng biểu thức AE.AC+BF.BC có giá trị không đổi khi EF di động trên nửa
đường tròn.
c) Xác định vị trí của EF trên nửa đường tròn để tứ giác ABFE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích
lớn nhất đó theo R.
Bài 5: (2 điểm)
Tìm cạnh của hình vuông nhỏ nhất, biết rằng: hình vuông đó chứa 5 đường tròn có bán kính bằng 1
và 5 đường tròn này đôi một không có quá 1 điểm chung.
--------------Hết-------------

NGUYỄN VĂN HÂN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÁT – TỊNH HÒA – SƠN TỊNH – QUẢNG NGÃI.

BÀI GIẢI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2013-2014

Môn : TOÁN

Ngày thi : 22/3/2014

Câu 1:
1) 2a2+a = 3b2+b ⇔ 2a2+a −2b2−b = b2 ⇔ (a−b)(2a+2b+1) = b2
Gọi (a−b,2a+2b+1) = d
Ta có: a – b ⋮ d, 2a+2b+1⋮d⇒ (a−b) (2a+2b+1) ⋮ d2 ⇒ b2 ⋮ d2 ⇒ b⋮d
Mà a – b ⋮ d ⇒ a⋮d
a⋮d; b⋮d mà 2a+2b+1⋮ d nên 1⋮d ⇒ d=1
Vậy phân số đã cho tối giản.
2) Giả sử cặp số nguyên dương (x; y) là nghiệm của phương trình:
15x2 − 7y2 = 9 (1) =>15x2 − 9 =7y2=>7y2  3 => y2  3 => y  3
Đặt y = 3z và thay vào (1) ta có 15x2 − 63z2 = 9 =>5x2 − 21z2 = 3(2) => x  3
Đặt x = 3t và thay vào (2) ta có 45t2 − 21z2 = 3=>15x2 − 7z2 = 1(3)
Nếu z  0(mod3) => VP0(mod3). VT1(mod3). Vô lí
Nếu z  1(mod3) => z21(mod3) => − 7z22(mod3) .
VP2(mod3). VT1(mod3). Vô lí
Nếu z  2(mod3) => z21(mod3) =>− 7z22(mod3)
VP2(mod3). VT1(mod3). Vô lí
Vậy không tìm được cặp số nguyên dương (x; y) nào là nghiệm của phương trình đã cho.
Câu 2:
3
3
a) Cho   x  ; x≠0 và
2
2

3  2x+2

P


x

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014
QUẢNG NGÃI Ngày thi : 22/3/2014
Môn : TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút
Bài 1:(4 điểm)
a) Cho a;b là hai số nguyên dương khác nhau, thoả mãn 2a
2
+a = 3b
2
+b.
Chứng minh
a b
2a+2b+1
là phân số tối giản.
b) Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) thoả mãn: 15x
2
− 7y
2
= 9
Bài 2: (4 điểm)
a) Cho
3 3
x
2 2
; x≠0
3 2x 3 2x a
.
Tính giá trị biểu thức
2
6 2 9 4x
P
x
theo a.
b) Cho a,b,c là 3 số dương thoả mãn
1 1 1
2
1 a 1 b 1 c
.
Tìm giá trị lớn nhất của Q=abc
Bài 3: (4 điểm)
a) Giải phương trình:
x 2
x 1 x 2 4 x 1 12
x 1
.
b) Giải hệ phương trình:
1
2 x 1 3
x y
1
2 y 1 1
x y
.
Bài 4: (6 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB cố định. EF là dây cung di động trên nửa đường tròn
đó, sao cho E thuộc cung AF và
. Gọi H là giao điểm của AF và BE; C là giao điểm của AE
và BF; I là giao điểm của CH và AB.
a) Tính số đo
·
CIF
b) Chứng minh rằng biểu thức AE.AC+BF.BC có giá trị không đổi khi EF di động trên nửa
đường tròn.
c) Xác định vị trí của EF trên nửa đường tròn để tứ giác ABFE có diện tích lớn nhất. Tính diện tích
lớn nhất đó theo R.
Bài 5: (2 điểm)
Tìm cạnh của hình vuông nhỏ nhất, biết rằng: hình vuông đó chứa 5 đường tròn có bán kính bằng 1
và 5 đường tròn này đôi một không có quá 1 điểm chung.
--------------Hết-------------
NGUYỄN VĂN HÂN TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÁT – TỊNH HÒA – SƠN TỊNH – QUNG NGÃI.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi năm 2013-2014 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi năm 2013-2014 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ngãi năm 2013-2014 9 10 546