Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 2012 môn Ngữ văn (Có đáp án)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: NGỮ VĂN
Lớp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 01 trang, gồm 04 câu.

Số báo danh
…...............……

Năm học: 2011-2012

Câu I (6.0 điểm)
Mỗi ngày ta chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
(Mỗi ngày một niềm vui - Trịnh Công Sơn)
Từ nội dung trên, viết một bài luận với chủ đề: Niềm vui trong cuộc sống.
Câu II (2.0 điểm)
Toàn bộ bài thơ Sang thu (Hữu Thỉnh) chỉ có một dấu câu duy nhất là dấu chấm ở
cuối câu kết. Chỉ ra dụng ý của tác giả trong cách đặt dấu câu như vậy.
Câu III (4.0 điểm)
Giá trị của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
(Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận)
Câu IV (8.0 điểm)
Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, nhà văn Nguyễn Thành Long đã để cho ông hoạ sĩ
nghĩ về anh thanh niên như sau:
Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá. Với những điều làm
cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi
hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người. Những điều suy
nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong
óc người khác, có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng.
(Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long)
Nêu rõ những điều anh suy nghĩ và những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh
trong truyện ngắn.
……………………………..HẾT………………………….
• Thí sinh không sử dụng tài liệu.
• Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

Năm học: 2011-2012
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
(Đề chính thức)

Lớp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
(Hướng dẫn gồm 03 trang)
CÂU

I
6.0
điểm

II
2.0
điểm
III
4.0

NỘI DUNG

Viết một bài luận với chủ đề: Niềm vui trong cuộc sống
Yêu cầu về kĩ năng trình bày
Đảm bảo một văn bản nghị luận xã hội có bố cục rõ ràng, hợp lí, tổ
chức sắp xếp ý một cách lôgic, chặt chẽ, hành văn trôi chảy, mạch lạc,
chữ viết rõ ràng, cẩn thận, không có quá 3 lỗi dùng từ, diễn đạt…
Yêu cầu về kiến thức
( 5.5 điểm)
1. Giải thích nội dung ca từ
( 1.5 điểm)
Cuộc sống là sự đan xen giữa những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và
đau khổ. Con người cần phải biết chọn lựa thái độ sống và chịu trách nhiệm
về sự lựa chọn của mình.
Sự lựa chọn niềm vui là một phương châm sống. Niềm vui có thể đơn giản
chỉ là việc ng...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
THANH HÓA
ĐỀ THI CHÍNH THC
KÌ THI CHN HC SINH GII TNH
Năm hc: 2011-2012
Môn thi: NG VĂN
Lp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thi gian: 150 phút (không k thi gian giao đề)
Đề này có 01 trang, gm 04 câu.
Câu I (6.0 đim)
Mi ngày ta chn mt nim vui
Chn nhng bông hoa và nhng n cười
(Mi ngày mt nim vui - Trnh Công Sơn)
T ni dung trên, viết mt bài lun vi ch đề: Nim vui trong cuc sng.
Câu II (2.0 đim)
Toàn b bài thơ Sang thu (Hu Thnh) ch có mt du câu duy nht là du chm
cui câu kết. Ch
ra dng ý ca tác gi trong cách đặt du câu như vy.
Câu III (4.0 đim)
Giá tr ca bin pháp tu t được s dng trong đon thơ sau:
Mt tri xung bin như hòn la.
Sóng đã cài then, đêm sp ca.
Đoàn thuyn đánh cá li ra khơi,
Câu hát căng bum cùng gió khơi.
(Đoàn thuyn đánh cá - Huy Cn)
Câu IV (8.0 đim)
Trong truyn ngn Lng l Sa Pa, nhà văn Nguyn Thành Long đã để cho ông ho sĩ
nghĩ v anh thanh niên như sau:
Người con trai y đáng yêu tht, nhưng làm cho ông nhc quá. Vi nhng điu làm
cho người ta suy nghĩ v anh. Và v nhng điu anh suy nghĩ trong cái vng v vòi vi
hai nghìn sáu trăm mét trên mt bin, cun cun tuôn ra khi gp người. Nhng điu suy
nghĩ đúng
đắn bao gi cũng có nhng vang âm, khơi gi bao điu suy nghĩ khác trong
óc người khác, có sn mà chưa rõ hay chưa được đúng.
(Lng l Sa Pa - Nguyn Thành Long)
Nêu nhng điu anh suy nghĩnhng điu làm cho người ta suy nghĩ v anh
trong truyn ngn.
……………………………..HT………………………….
Thí sinh không s dng tài liu.
Giám th không gii thích gì thêm.
S báo danh
…...............……
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 2012 môn Ngữ văn (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 2012 môn Ngữ văn (Có đáp án) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 2012 môn Ngữ văn (Có đáp án) 9 10 852