Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Vật lý (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1:

v1
Hai xe cùng khởi hành lúc 6h. Xe 1 chạy từ A với vận tốc không
B
A
đổi v 1=7m/s và chạy liên tục nhiều vòng trên chu vi hình chữ nhật
ABCD (Hình 1). Xe 2 chạy từ D với vận tốc không đổi v2=8m/s và
chạy liên tục nhiều vòng trên chu vi hình tam giác DAC. Biết

v2
AD=3km, AB=4km và khi gặp nhau các xe có thể vượt qua nhau.
a) Ở thời điểm nào xe 2 chạy được số vòn g nhiều hơn xe 1 là
một vòng?
C
D
b) Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai xe trong 6 phút đầu tiên.
Hình 1
c) Tìm thời điểm mà xe 1 tới C và xe 2 đến D cùng một lúc?
Biết rằng các xe chạy đến 9h30 thì nghỉ.
Câu 2:
Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ t o=20oC; người ta thả vào trong bình này những quả
cầu giống nhau đã được đốt nóng đến 100 oC. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình
khi cân bằng nhiệt là t 1=40oC. Nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu nếu ta thả tiếp
quả cầu thứ hai, thứ ba? Cần bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 90 oC?
Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với thành bình và môi trường.
Câu 3:
Cho mạnh điện như hình 2. Biết bóng đèn Đ có số ghi:
6V-6W, R1=6, R2=3, R3=12, R4=6.
a) Đèn Đ sáng bình thường, nối một vôn kế có điện trở vô
cùng lớn vào điểm E và F. Tìm số chỉ của vôn kế và U AB.?
b) Coi UAB không đổi, nối một ampe kế có điện trở rất nhỏ
vào điểm A và E. Xác định số chỉ của ampe kế, khi đó đèn Đ sáng
Hình 2
như thế nào?
Câu 4:
Cấu tạo của một thiết bị an toàn điện gồm: Một dây dẫn kim
loại có điện trở r = 0,1  và khối lượng m=1g, nhiệt dung riêng
của kim loại là C = 500J/kg.K; một khóa tự ngắt K, khóa ngắt
khi dây dẫn được đốt nóng tới t k = 60oC (Hình 3). Thiết bị được
nối với biến trở R rồi mắc vào nguồn U = 1V. Lúc đầu cho điện
trở của biến trở là R 1 = 14  thì sau một thời gian nhiệt độ dây
dẫn là t 1=50oC và không đổi. Sau đó điện trở của biến trở giảm
Hình 3
dần, tìm Rx của biến trở để mạch bị ngắt? Biết rằng nếu mắc trực
tiếp thiết bị trên vào nguồn thì mạch bị ngắt sau khoảng thời gian ngắn  =1s kể từ khi nối mạch (trong
khoảng thời gian  bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường). Coi sự thay đổi điện trở của dây kim loại theo
nhiệt độ là không đáng kể, nhiệt độ của môi trường xung quanh thiết bị không đổi. Công suất hao phí điện
tỉ lệ với độ chênh lệch nhiệt độ của thiết bị và môi trường.
Câu 5:
a) Theo thứ tự có 3 ...
SỞ GD&ĐT V
ĨNH PHÚC
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: VẬT
Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian giao đ
Câu 1:
Hai xe cùng kh
ởi hành lúc 6h. Xe 1 chạy từ A với vận tốc không
đ
ổi v
1
=7m/s ch
ạy li
ên tục nhiều
vòng trên chu vi hình ch
nhật
ABCD (Hình 1). Xe 2 ch
ạy tD với vận tốc không đổi v
2
=8m/s và
ch
ạy liên tục nhiều vòng trên chu vi hình tam giác DAC. Biết
AD=3km, AB=4km và khi g
ặp nhau các xe có thể vượt qua nhau.
a) thời điểm n
ào xe 2 ch
ạy được số vòn
g nhi
ều h
ơn xe 1
m
ột vòng?
b) Tìm kho
ảng cách ngắn nhất giữa hai xe trong 6 phút đầu tiên.
c) Tìm th
ời điểm mà xe 1 tới C và xe 2 đến D cùng một lúc?
Bi
ết rằng các xe chạy đến 9h30 th
ì nghỉ.
Câu 2:
M
ột bình nhiệt lượng kế chứa nước nhiệt độ t
o
=20
o
C; ngư
ời ta thả vào trong bình này những quả
c
ầu giống nhau đã được đốt nóng đến 100
o
C. Sau khi th
quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình
khi cân b
ằng nhiệt l
à t
1
=40
o
C. Nhi
ệt độ của n
ước trong bình khi n bằng nhiệt bao nhiêu nếu ta thả tiếp
qu
ả cầu thứ hai, thứ ba? Cần bao nhiêu qucầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 90
o
C?
B
ỏ qua sự trao đổi nhiệt với thành bình và môi trường.
Câu 3:
Cho m
ạnh điện nh
ư hình 2. Biết bóng
đèn Đ có s
ố ghi:
6V-6W, R
1
=6, R
2
=3, R
3
=12, R
4
=6.
a) Đèn Đ sáng bình thường, nối một vôn kế điện trở
cùng l
ớn vào
đi
ểm E và F. Tìm số chỉ của vôn kế và U
AB.
?
b) Coi U
AB
không đổi, nối một ampe kế điện trở rất nhỏ
vào đi
ểm A và E. Xác
định số chỉ của ampe kế, khi đó đèn Đ sáng
như th
ế nào?
Câu 4:
C
ấu tạo của một thiết bị an to
àn điện gồm: Một dây dẫn kim
lo
ại điện trở r = 0,1
kh
ối lượng m=1g, nhiệt dung riêng
c
ủa kim loại C = 500J/kg.K; một khóa tự ngắt K, khóa ngắt
khi dây d
ẫn được đốt nóng tới t
k
= 60
o
C (Hình 3). Thi
ết bị được
n
ối với biến trở R rồi mắc v
ào nguồn U = 1V. Lúc đầu cho điện
tr
của biến trở R
1
= 14
thì sau m
ột thời gian nhiệt độ dây
d
ẫn là t
1
=50
o
C không đ
ổi. Sau đó điện trở của biến trở giảm
d
ần, tìm
R
x
c
ủa biến trở để mạch bị ngắt? Biết rằng nếu mắc trực
tiếp thiết bị trên vào nguồn thì mạch bngắt sau khoảng thời gian ngắn
=1s ktừ khi nối mạch (trong
kho
ảng thời gian
b
qua hao phí nhiệt ra môi
trư
ờng). Coi sự thay đổi điện trở của dây kim loại theo
nhi
ệt độ là không đáng kể, nhiệt độ của môi trường xung quanh thiết bkhông đổi. Công suất hao phí điện
t
ỉ lệ với độ chênh lệch nhiệt độ của thiết bị và môi trường.
Câu 5:
a) Theo th
tự 3
đi
ểm
A, B, C n
ằm tr
ên quang trục chính xy của một thấu kính, biết AB=24cm,
AC= 30cm. Bi
ết rằng nếu
đặt đi
ểm sáng tại A thì ta thu
được ảnh thật của nó tạo bởi thấu kính ở C; nếu đặt
đi
ểm sáng tại B thì ta thu
được ảnh ảo của nó tạo bởi thấu kính cũng ở C. H
ãy
xác định loại thấu kính v
à nó
đt ở khoảng nào (có giải thích); tính khoảng cách từ thấu kính đến điểm A và điểm B.
b) M
ột nguồn ng điểm đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 8cm, cách thấu kính
12cm. D
ịch chuyển thấu kính theo phương
vuông góc v
ới trục chính của thấu kính với vận tốc 5 cm/s. Hỏi
ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với vận tốc l
à bao nhiêu nếu nguồn sáng giữ cố định?
--------H
ẾT
--------
Giám th
ị không giải thích g
ì thêm.
H
ọ tên thí sinh
………………………………………………………………S
ố báo danh
………………..
1
v
Đ
Ề CHÍNH THỨC
Hình 3
D
B
A
C
Hình 1
2
v
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Vật lý (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Vật lý (Có đáp án) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Vật lý (Có đáp án) 9 10 153