Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 3 lần
§ç V¨n L©m
§ç V¨n L©m §ç V¨n L©m
§ç V¨n L©m -
--
- Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
Tr−êng THCS TT T©n Uyªn Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
§Ò + §¸P ¸N
thi chän häc sinh giái líp 9 cÊp huyÖn
M«n: To¸n
Thêi gian: 150 phót
N¨m häc: 2010 - 2011
C©u 1: (5 ®iÓm)
1. Cho: A =
3 3 2 2
1 1
a b a b
ab :
a b
a b
+
a, T×m ®iÒu kiÖn cña a, b ®Ó biÓu thøc cã nghÜa
b, Rót gän A
2, Cho ba sè nguyªn x, y, z tháa mn: x + y + z
6 chøng minh r»ng:
M =
{
}
(x y)(y z)(z x) 2xyz 6
+ + +
C©u 2. (3 ®iÓm)
1. So s¸nh:
2 3 2 3
+
+ +
3
3
2. TÝnh tæng: S =
1 1 1
...
2 1 1 2 3 2 2 3 100 99 99 100
+ + +
+ + +
C©u 3. (4 ®iÓm)
Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh vµ hÖ ph−¬ng tr×nh sau ®©y:
a, 3 +
2x 3
= x b,
x 1 3 y 2 2
2 x 1 5 y 2 15
+ =
+ + =
C©u 4: (4 ®iÓm)
TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c vu«ng cã chu vi lµ 72cm, hiÖu gi÷a ®−êng trung tuyÕn vµ ®−êng cao øng
víi c¹nh huyÒn b»ng 7cm
C©u 5: (4 ®iÓm)
Cho ®−êng trßn t©m O, ®iÓm K n»m bªn ngoµi ®−êng trßn. KÎ c¸c tiÕp tuyÕn KA, KB víi ®−êng
trßn (A, B lµ c¸c tiÕp ®iÓm). KÎ ®−êng kÝnh AOC. TiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn (O) t¹i C c¾t AB t¹i E.
Chøng minh r»ng:
KBC ®ång d¹ng víi
OBE
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện 9 10 841