Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HOÀ
ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1.(2.00 điểm)

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : TOÁN
NGÀY THI : 19/06/2009
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Không dùng máy tính cầm tay)

a. Cho biết A = 5 + 15 và B = 5 − 15 . Hãy so sánh tổng A + B và tích AB.
⎧ 2x + y = 1
b. Giải hệ phương trình : ⎨
.
3x
2y
12
−
=
⎩

Bài 2.(2.50 điểm)
Cho Parabol (P) : y = x 2 và đường thẳng (d) : y = mx − 2 (m là tham số, m ≠ 0 )
a. Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b. Khi m = 3, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).
c. Gọi A(xA; yA), B(xB; yB) là hai giao điểm phân biệt của (P) và (d). Tìm các giá trị của m
sao cho : yA + yB = 2(xA + xB) – 1.
B

Bài 3.(1.50 điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6(m) và bình phương độ dài
đường chéo gấp 5 lần chu vi. Xác định chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
Bài 4.(4.00 điểm)
Cho đường tròn (O; R). Từ một điểm M nằm ngoài (O; R) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB
(A, B là hai tiếp điểm). Lấy điểm C bất kỳ trên cung nhỏ AB (C khác A và B). Gọi D, E, F
lần lượt là hình chiếu vuông góc của C trên AB, AM, BM.
a. Chứng minh AECD là một tứ giác nội tiếp.
� E = CBA
�
.
b. Chứng minh : CD

c. Gọi I là giao điểm của AC và ED, K là giao điểm của CB và DF. Chứng minh: IK // AB.
d. Xác định vị trí điểm C trên cung nhỏ AB để (AC2 + CB2) nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ
nhất đó khi OM = 2R.
--------- HẾT ---------

Đề thi này có 01 trang;
Giám thị không giải thích gì thêm.
SBD : …………/ Phòng : ……..
Giám thị 1 : …………………..
Giám thị 2 : …………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HOÀ

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : TOÁN CHUYÊN
NGÀY THI : 20/06/2009
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1.(2.00 điểm)
a. Rút gọn biểu thức : A =

3 −1

+

3 +1

.
3
3
1+ 1+
1− 1−
2
2
2
2
b. Tìm hai số a và b sao cho : 5a + 5b − 8ab + 2a + 2b + 2 = 0 .

Bài 2.(2.00 điểm)
a. Cho phương trình : x 2 + (2m − 1)x + m 2 = 0 (m là tham số). Tìm số nguyên m lớn nhất để
(x − x 2 ) 2 + 7
phương trình có hai nghiệm x1 , x 2 sao cho 1
là một số nguyên.
x1 + x 2 + 1
⎧⎪(x − y)(x 2 − y 2 ) = 3
b. Giải hệ phương trình : ⎨
.
2
2
(x
+
y)(x
+
y
)
=
15
⎪⎩

Bài 3.(2.00 điểm)
a. Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện : a 2 + b 2 + c2 = 1 . Chứng minh rằng :
abc + 2(1 + a + b + c + ab + bc + ca) ≥ 0 .
b. Chứng minh rằng phương trình sau không có nghiệm nguyên :
x14 + x 42 + x 34 + L + x 84 = 2009 .
Bài 4.(3.00 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ ba đường cao AD, BE, CF c...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO KÌ THI TUYN SINH LP 10 NĂM HC 2009-2010
KHÁNH HOÀ MÔN : TOÁN
NGÀY THI : 19/06/2009
ĐỀ CHÍNH THC Thi gian làm bài: 120 phút (không k thi gian giao đề)
Bài 1.(2.00 đim) (Không dùng máy tính cm tay)
a. Cho biết A =
51+ 5
và B =
5
. Hãy so sánh tng A + B và tích AB.
15
−=
b. Gii h phương trình :
.
2x y 1
3x 2y 12
+=
Bài 2.(2.50 đim)
Cho Parabol
2
(P): y x
=
đường thng
(d): y mx 2
=
(m là tham s, )
m0
a. V đồ th (P) trên mt phng ta độ Oxy.
b. Khi m = 3, tìm ta độ giao đim ca (P) và (d).
c. Gi A(x
A
; y
A
), B(x
B
; yB
E CBA=
B
) là hai giao đim phân bit ca (P) và (d). Tìm các giá tr ca m
sao cho : y
A
+ y
B
= 2(x
A
+ x
B
) – 1.
Bài 3.(1.50 đim)
Mt mnh đất hình ch nht có chiu dài hơn chiu rng 6(m) và bình phương độ dài
đường chéo gp 5 ln chu vi. Xác định chiu dài và chiu rng ca mnh đất.
Bài 4.(4.00 đim)
Cho đường tròn (O; R). T mt đim M nm ngoài (O; R) v hai tiếp tuyến MA và MB
(A, B là hai tiếp đim). Ly đim C bt k trên cung nh AB (C khác A và B). Gi D, E, F
ln lượt là hình chiếu vuông góc ca C trên AB, AM, BM.
a. Chng minh AECD là mt t giác ni tiếp.
b. Chng minh :
CD .
c. Gi I là giao đim ca AC và ED, K là giao đim ca CB và DF. Chng minh: IK // AB.
d. Xác định v trí đim C trên cung nh AB để (AC
2
+ CB
2
) nh nht. Tính giá tr nh
nht đó khi OM = 2R.
--------- HT ---------
Đề thi này có 01 trang;
Giám th không gii thích gì thêm.
SBD : …………/ Phòng : ……..
Giám th 1 : …………………..
Giám th 2 : …………………..
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán 9 10 772