Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Hóa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI: HÓA HỌC
NGÀY THI: 07/ 4/ 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
THỜI GIAN:150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm)
a/ X, Y, Z theo thứ tự là ba nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton của X, Y, Z
là 21. Xác định X, Y, Z ( pX < py < pZ ).
b/ Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố M và Z có công thức M 2Z3, trong A tổng số hạt là 236.
Trong hạt nhân M có n – p = 4, còn trong hạt nhân Z có n’ = p’. Xác định M2Z3.
Câu 2: (6 điểm)
2.1) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
A
F   Cu
B
   O2 B   dd NaOH C   dd NaOH D 
  dd HCl B
   O2 E  H2O 
Biết A là thành phần chính của quặng pirit sắt.
2.2) Thêm dần 100 ml dung dịch NaOH vào 25 ml dung dịch AlCl 3 vừa đủ thu được lượng kết tủa
cực đại 1,872 gam.
a/ Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch ban đầu.
b/ Nếu thêm V ml dung dịch NaOH trên vào 25 ml dung dịch AlCl 3 trên. Sau phản ứng thu được
lượng kết tủa bằng 9/10 lượng kết tủa cực đại. Tính V.
Câu 3: (5 điểm)
3.1) Hai nguyên tố R và R’ đều ở thể rắn trong điều kiện thường, 12 gam R có số mol nhiều hơn
số mol của 6,4 gam R’ là 0,3 mol. Biết khối lượng mol của R nhỏ hơn khối lượng mol của R’ là 8.
a/ Hãy cho biết tên của R và R’.
b/ Tính khối lượng chất rắn thu được khi nung nóng hỗn hợp R và R’(trong môi trường không có
không khí).
3.2) Nung m (g) hỗn hợp gồm KMnO 4 và KClO3 có cùng số mol, ta thu được chất rắn và khí O 2.
Trộn oxi thu được ở trên với không khí trong bình kín thu được hỗn hợp khí. Cho tiếp vào bình
19,2 gam cacbon rồi đốt cháy hết thu được hỗn hợp khí gồm hai khí trong đó có CO2 chiếm 40% về
thể tích. Tính m.
Biết không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích, thể tích các khí đo ở đktc.
Câu 4: (3 điểm)
Một hỗn hợp X gồm C2H4, H2 và chất xúc tác Ni nung nóng, sau một thời gian thì thu được hỗn
hợp khí Y. Biết rằng tỉ khối hơi của X so với khí hiđro là 7,5 và tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro
là 12. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
a/ Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí có trong hỗn hợp X, Y.
b/ Trình bày phương pháp hóa học chứng minh sự có mặt từng khí có trong hỗn hợp Y.
Câu 5: (4 điểm)
Dung dịch axit axetic ( dung dịch A) có khối lượng riêng là 1,0 g/ml.
- Cho Vml dung dịch A vào 26,5 gam dung dịch Na 2CO3 20%, tạo thành 0,672 lít khí (đktc) và
dung dịch B. Cho B vào cốc chứa 25,9 gam dung dịch Ca(OH) 2 10%, thu được 2 gam kết tủa và
dung dịch C.
- Nếu trung hòa V ml dung dịch A ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: HÓA HỌC
NGÀY THI: 07/ 4/ 2011
THỜI GIAN:150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm)
a/ X, Y, Z theo thứ tự là ba nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton của X, Y, Z
là 21. Xác định X, Y, Z ( p
X
< p
y
< p
Z
).
b/ Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố M và Zcông thức M
2
Z
3
, trong A tổng số hạt là 236.
Trong hạt nhân M có n – p = 4, còn trong hạt nhân Z có n’ = p’. Xác định M
2
Z
3
.
Câu 2: (6 điểm)
2.1) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
A
2
O

B
dd NaOH

C
dd NaOH

D
ddHCl

B
2
O

E
2
H O

F
Cu

B
Biết A là thành phần chính của quặng pirit sắt.
2.2) Thêm dần 100 ml dung dịch NaOH vào 25 ml dung dịch AlCl
3
vừa đủ thu được lượng kết tủa
cực đại 1,872 gam.
a/ Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch ban đầu.
b/ Nếu thêm V ml dung dịch NaOH trên vào 25 ml dung dịch AlCl
3
trên. Sau phản ứng thu được
lượng kết tủa bằng 9/10 lượng kết tủa cực đại. Tính V.
Câu 3: (5 điểm)
3.1) Hai nguyên tố R R’ đều thể rắn trong điều kiện thường, 12 gam R smol nhiều hơn
số mol của 6,4 gam R’ là 0,3 mol. Biết khối lượng mol của R nhỏ hơn khối lượng mol của R’ là 8.
a/ Hãy cho biết tên của R và R’.
b/ Tính khối lượng chất rắn thu được khi nung nóng hỗn hợp RR’(trong môi trường không
không khí).
3.2) Nung m (g) hỗn hợp gồm KMnO
4
KClO
3
cùng số mol, ta thu được chất rắn khí O
2
.
Trộn oxi thu được trên với không khí trong bình kín thu được hỗn hợp khí. Cho tiếp o bình
19,2 gam cacbon rồi đốt cháy hết thu được hỗn hợp khí gồm hai khí trong đó có CO
2
chiếm 40% về
thể tích. Tính m.
Biết không khí chứa 20% O
2
và 80% N
2
về thể tích, thể tích các khí đo ở đktc.
Câu 4: (3 điểm)
Một hỗn hợp X gồm C
2
H
4
, H
2
chất xúc tác Ni nung nóng, sau một thời gian thì thu được hỗn
hợp khí Y. Biết rằng tỉ khối hơi của X so với khí hiđro 7,5 tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro
là 12. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
a/ Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí có trong hỗn hợp X, Y.
b/ Trình bày phương pháp hóa học chứng minh sự có mặt từng khí có trong hỗn hợp Y.
Câu 5: (4 điểm)
Dung dịch axit axetic ( dung dịch A) có khối lượng riêng là 1,0 g/ml.
- Cho Vml dung dịch A o 26,5 gam dung dịch Na
2
CO
3
20%, tạo thành 0,672 lít khí (đktc)
dung dịch B. Cho B vào cốc chứa 25,9 gam dung dịch Ca(OH)
2
10%, thu được 2 gam kết tủa
dung dịch C.
- Nếu trung hòa V ml dung dịch A bằng NaOH vừa đủ thu được 37,48 gam nước.
a/ Tính nồng độ mol của dung dịch A.
b/ Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch C.
HẾT
Chú ý:
Học sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Hóa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Hóa 9 10 600